حمل و نقل هوایی و ترخیص کالای ایکاد

تلفن: 71 90 8875 (21) 98+  |  70 90 8875 (21) 98+

فکس: 21 49 8608 (21) 98+

ایمیل: info@icad-co.com

تلگرام: icadco@

ترانزیت داخلی به گمرکات

ترانزیت داخلی به گمرکاتاین سرویس جهت ترانزیت داخلی به گمرکات کالا از یک گمرک داخلی به گمرک داخلی دیگر میباشد.روش قبل از ترخیص کالا يك رويه گمركي است كه براي انتقال كالاي گمرك نشده از يك گمركخانه (مبدا) به گمركخانه ديگر(مقصد) استفاده مي شود . بنابراين ، برحسب اينكه گمرك مبدا در يك قلمرو گمركي و گمرك مقصد در يك قلمرو گمركي ديگر يا هر دو در يك قلمرو گمركي يا مبدا در مرز ،‌مقصد در مرز ، مبدا در مرز ، مقصد در داخل قلمرو گمركي ، مبدا در داخل و مقصد در داخل قلمرو گمركي و بالاخره ، مبدا در داخل و مقصد در مرز گمركي يك كشور باشد ، اصطلاحاتي مثل ترانزيت بين‌المللي ، ترانزيت خارجي ، ترانزيت به داخل ، ‌ترانزيت به خارج به كار خواهد رفت.