حمل و نقل هوایی و ترخیص کالای ایکاد

تلفن: 71 90 8875 (21) 98+  |  70 90 8875 (21) 98+

فکس: 21 49 8608 (21) 98+

ایمیل: info@icad-co.com

تلگرام: icadco@

ثبت سفارش کالای تجاری

ترخیص کالابا شرکت ترخیص کالا و حمل و نقل  ایکاد دیگر نگران ثبت سفارش کالای تجاری و یا دریافت ایران کد و استاندارسازی کالای تجاری خود نباشید.

مراحل و نحوه انتخاب منابع فروش کالا:

مرحله بررسی و جمع آوری اطلاعات درباره عرضه کنندگان کالا که از طرق زیر ممکن است:

. اینترنت

. روزنامه های تجاری

. راهنمای تلفن ( Yellow Page)

. نمایشگاهای مختلف

. بخش بازرگانی سفارتخانه ها

. شرکتهای وارداتی مشابه

. سوابق شرکت در خریدهای قبلی

. منابع داخلی ( راهنمای صنعت سنگین- وزارت صنایع و معادن)