حمل و نقل هوایی و ترخیص کالای ایکاد

تلفن: ۸۸۷۵۹۰۷۰ (۲۱) ۹۸+  |  ۸۸۷۵۹۰۷۱ (۲۱) ۹۸+   فکس:  ۸۶۰۸۴۹۲۱ (۲۱) ۹۸+    

آدرس: تهران، چهارراه جهان کودک، بلوار آفریقا، کوچه کیش، پلاک ۳۴ 

ایمیل: sales@icad-co.com 

تلگرام  

قانون امور گمرکی

 قانون امور گمركي

بخش اول ـ تعاريف، سازمان و كليات

فصل اول ـ تعاريف

مــاده 1ـــ مفــاهيم اصــطلاحات گمركــي بــهكــار بــرده شــده در ايــن قــانون، طبــق تعريفــي اســت كــه از طــرف شــوراي همكــاري گمركــي بــه صــورت مجموعــه بـراي كشـورهاي عضـو منتشـر شـده و يـا مـيشـود مگـر ايـنكـه در بنـدهاي ذيـل يا در ساير مواد اين قانون از آن تعريف ديگري به عمل آمده باشد:

الــف ـ اظهــار كــالا: بيانيــهاي كتبــي يــا شــفاهي اســت كــه براســاس مقــررات ايــن قــانون اظهاركننــده، رويــه گمركــي مــورد نظــر خــود را دربــاره كــالا مشــخص ميكند و اطلاعات مورد نياز براي اجراي مقررات گمركي را ارائه ميدهد.

ب ـ اظهاركننــده: صــاحب كــالا يــا نماينــده قــانوني او اســت كــه كــالا را برابــر مقــررات ايــن قــانون بــه گمــرك اظهــار مــيكنــد. در اظهــار الكترونيكــي صــاحب كــالا يــا نماينــده قــانوني وي بــه اســتناد گــواهي رقــومي (ديجيتــالي) تأييــد شــده از مراكــز مجــاز صــدور گــواهي مــذكور بــه عنــوان صــاحب كــالا يــا نماينــده قــانوني اظهاركننده شناخته ميشود.

پ ـ اظهارنامــه اجمــالي: ســندي اســت كــه بــه موجــب آن شــركت حمــل و نقــل، فهرســت كلــي محمــولاتي كــه بايــد تخليــه و يــا بــارگيري شــود را هنگــام ورود و يا خروج وسيله نقليه از كشور اعلام مينمايد.

ت ـ امـــاكن گمركـــي: انبارهـــا، بارانـــدازها، اســـكله هـــا، فرودگاههـــا، ايسـتگاههاي راهآهـن، محوطـه هـا و هـر محـل يـا مكـاني اسـت كـه تحـت نظـارت گمــرك اســت و بــراي انباشــتن و نگهــداري كالاهــا بــه منظــور انجــام تشــريفات گمركــي اســتفاده مــيشــود. ايــن امــاكن مــيتوانــد انبارهــاي گمركــي، انبارهــاي اختصاصي و سردخانه هاي عمومي باشد.

ث ـ تــرخيص: خــروج كــالا از امــاكن گمركــي پــس از انجــام تشــريفات گمركي مربوط است.

ج ـ ترخيصــيه: ســندي اســت كــه بــه موجــب آن شــركت حمــل و نقــل (كريــر و فــورواردر) پــس از احــراز هويــت، بلامــانع بــودن انجــام تشــريفات گمركــي توسط گيرنده كالا را به گمرك اعلام مينمايد.

چ ـ تشــريفات گمركــی: كليــه عمليــاتي اســت كــه در اجــراي مقــررات گمركي انجام ميشود.

ح ـ تضــمين: وجــه نقــد، ضــمانتنامه بــانكي و بيمــهنامــه معتبــري اســت كــه براي اجراي الزامات مندرج در مقررات گمركی نزد گمرك سپرده ميشود.

خ ـ تعهــد: قبــول الــزام كتبــي يــا الكترونيكــي كــه شــخص را در برابــر گمرك براي انجام يا عدم انجام عملي ملزم ميكند.

د ـ حقـــوق ورودي: حقـــوق گمركـــي معـــادل چهـــار درصـــد (4 (%ارزش گمركــي كــالا بــه اضــافه ســود بازرگــاني كــه توســط هيــأت وزيــران تعيــين مــيگــردد بــهعــلاوه وجــوهي كــه بــهموجــب قــانون، گمــرك مســؤول وصــول آن اســت و بــه واردات قطعــي كــالا تعلــق مــيگيــرد ولــي شــامل هزينــه هــاي انجــام خدمات نميشود.

ذـــ حمــل يكســره: ورود كــالا بــه امــاكن گمركــي و خــروج كــالا از امــاكن مــذكور بــدون تخليــه و تحويــل در ايــن امــاكن بــا رعايــت مقــررات ايــن قــانون است.

رـــ روز اظهــار: زمــاني كــه اظهارنامــه امضــاء شــده بــه ضــميمه اســناد مربوطــه توســط اظهاركننــده بــه صــورت دســتي يــا رايانــهاي بــه گمــرك ارائــه مــيشــود و شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص مييابد.

زــــ ســـازمان جهـــاني گمـــرك (شـــوراي همكـــاري گمركـــي): ســـازمان بــينالمللــي بــينالــدولي كــه براســاس كنوانســيون مــورخ 24/9/1329 هجــري شمســي مطــابق بــا 15 دســامبر 1950 مــيلادي ايجــاد گرديــده اســت و كشــور ايران در اسفند ماه سال 1337 هجري شمسي به آن پيوسته است.

ژـــ ســامانه (سيســتم) هماهنــگشــده: توصــيف و كدگــذاري كــالا براســاس كنوانســيون بــينالمللــي ســامانه هماهنــگ شــده توصــيف و نشــانهگــذاري (كدگــذاري) كــالا مــورخ 14 ژوئــن 1983 مــيلادي كــه بــه تصــويب شــوراي همكــاري گمركــي رســيده و جمهــوري اســلامي ايــران براســاس مــاده واحــده قــانون الحــاق دولــت جمهــوري اســلامي ايــران بــه كنوانســيون يــاد شــده مصــوب 20/6/1373 هجري شمسي، به آن پيوسته است.

س ـ شــركت حمــل و نقــل بــينالمللــي: شــخص حقــوقي كــه بــهموجــب مقررات قانوني، مجاز به انجام عمليات حمل و نقل بينالمللي است.

ش ـ صــاحب كــالاي تجــاري: شخصــي اســت كــه نســخ اصــلي اســناد خريــد و حمــل بــه نــام او صــادر شــده (و در مــورد كــالاي خريــداري شــده بــا تعهــد ســامانه بــانكي، آن اســناد از طــرف بانــك مهــر شــده) و ترخيصــيه نيــز بــه نــام او باشــد يــا اســناد مزبــور بــه نــام وي ظهرنويســي و صــحت امضــاء واگذارنــده از طــرف مقــام صلاحيتدار گواهي شده باشد.

ص ـ قلمــرو گمركــي: آن قســمت از قلمــرو كشــور اســت كــه در آن قــانون امور گمركي اعمال ميشود.

ض ـ كــالاي تجــاري: كــالايي كــه بــه تشــخيص گمــرك ايــران بــراي فــروش صادر يـا وارد مـيگـردد اعـم از ايـنكـه بـه همـان شـكل يـا پـس از انجـام عمليـات اعم از توليدي، تفكيك و بسته بندي به فروش برسد.

ط ـ كــالاي داخلــي: كــالايي كــه در قلمــرو گمركــي كشــور توليــد يــا ســاخته شده يا كالاي خارجي است كه ورود قطعي شده است.

ظ ـ كــالاي گمــرك نشــده: كــالايي كــه تحــت نظــارت و كنتــرل گمــرك اســت ولي تشريفات گمركي آن به طور كامل انجام نشده است.

ع ـ كــالاي مجــاز: كــالايي كــه صــدور يــا ورود آن بــا رعايــت ضــوابط نيــاز بــه كسب مجوز ندارد.

غ ـ كــالاي مجــاز مشــروط: كــالايي كــه صــدور يــا ورود آن نيــاز بــه كســب موافقت قبلي يك يا چند سازمان دولتي دارد.

ف ـ كــالاي ممنــوع: كــالايي كــه صــدور يــا ورود آن بنــا بــه مصــالح ملــي يــا شرع مقدس اسلام بهموجب قانون ممنوع است.

ق ـ كنترلهــاي گمركــي: اقــداماتي كــه توســط گمــرك بــه منظــور حصــول اطمينان از رعايت مقررات گمركي انجام ميشود.

ك ـ مرجــع تحويــل گيرنــده: شــخص حقــوقي كــه بــهموجــب قــانون يــا قراردادهــاي متكــي بــه قــانون مســؤوليت تحويــل و نگهــداري كالاهــاي مربــوط بــه عمــوم اشــخاص را كــه تشــريفات گمركــي آن انجــام نشــده اســت در امــاكن گمركــي برعهــده دارد. ايــن اصــطلاح شــامل ســازمان جمــعآوري و فــروش امــوال تمليكي نيست.

گ ـ مقــررات گمركــي: قــوانين و مقــررات اعــم از آيــيننامــه هــاي اجرائــي، دســتورالعملها و بخشــنامه هــايي كــه نظــارت يــا اجــراي آن بــه گمــرك واگــذار گرديده است.

ل ـ هزينـــه هــاي انجــام خــدمات: وجــوهي كــه در قبــال انجــام خــدماتي از قبيــل هزينـــه اشــعه ايكــس (ايكــس ري)، مهــر و مـــوم، پلمــب، باربـــري، انبــارداري در اماكـــن گمركــي، آزمـــايش و تعرفــهبنــدي، مراقبــت، بـــدرقه، تــوزين كــالا و خــدمات فـــوقالعــاده دريافـــت مــيشــود و شــرايط، ضــوابط و مصـاديق آن متناسـب با خدمات انجـام شده تعيين ميگردد.

فصل دوم ـ اهداف، وظايف و سازمان گمرك جمهوري اسلامي ايران

مــاده 2ـــ گمــرك جمهــوري اســلامي ايــران ســازماني دولتــي تــابع وزارت امــور اقتصــادي و دارايــي اســت كــه بــه عنــوان مرزبــان اقتصــادي كشــور نقــش محـــوري و هماهنـــگكننـــده را در مبـــادي ورودي و خروجـــي كشـــور دارد و مســؤول اعمــال حاكميــت دولــت در اجــراي قــانون امــور گمركــي و ســاير قــوانين و مقـــررات مربـــوط بـــه صـــادرات و واردات و عبـــور(ترانزيـــت) كـــالا و وصـــول حقـــوق ورودي و عـــوارض گمركـــي و مالياتهـــاي مربوطـــه و الزامـــات فنـــي و تســهيل تجــارت اســت. گمــرك جمهــوري اســلامي ايــران بــراي انجــام وظــايف قــانوني خــود، ســطوح واحــدهاي اجرائــي موردنيــاز را بــدون رعايــت ضــوابط و تقســيمات كشــوري و مــاده (30 (قــانون مــديريت خــدمات كشــوري، متناســب بــا حجــم و نــوع فعاليتهــا تعيــين مــينمايــد. تشــكيلات گمــرك و واحــدهاي اجرائــي متـــناسب بــا وظــايف و مأموريتهــاي محولــه توســط گمــرك جـــ مهوري اســلامي ايــران تهيــه مــيشــود و پــس از تأييــد وزيــر اموراقتصــادي و دارايــي بــه تصـويب هيأت وزيران ميرسد. گمــرك جمهــوري اســـلامي ايــران شــامل ســتاد مركــزي گمــرك ايــران و گمركهاي اجرائي است. ماده3ـ وظايف و اختيارات گمرك ايران به شرح ذيل است:

الف ـ اعمال سياستهاي دولت در زمينه صادرات و واردات و عبور كالا

ب ـ تشــخيص و وصــول حقــوق ورودي و ســاير وجــوه قابــل وصــول قــانوني توسط گمرك ايران

پ ـ انجــام تشــريفات قــانوني تــرخيص و تحويــل كــالا بــه صــاحب يــا نماينــده قــانوني وي و بررســي اســناد تــرخيص بــه منظــور احــراز صــحت شــرايط ترخيص و وصول كسر دريافتي يا استرداد اضافه دريافتي

ت ـ كنترل و نظارت بر امر عبور كالا از قلمرو كشور ث ـ اجــراي قــوانين و مقــررات مــرتبط بــا بازارچــه هــاي مــرزي، مرزنشــينان و پيلهوران

ج ـ اعمــال مقــررات گمركــي دربــاره معافيتهــا و ممنوعي تهــا در بخشــهاي صــادرات قطعــي، صــادرات موقــت، واردات قطعــي، واردات موقــت، كــران بــري (كابوتــاژ)، عبــور داخلــي كــالا، انتقــالي، معــاملات پاياپــاي مــرزي، فروشــگاههاي آزاد، بستهها و پيكهاي سياسي و پست بينالملل

چ ـ اجــراي قــوانين و مقــررات مربــوط بــه تخلفــات و قاچــاق گمركــي، كالاهاي متروكه و ضبطي

ح ـ پــيشبينــي و فــراهم نمــودن زيرســاختهاي مــورد نيــاز بــراي اجــراء و اســتقرار ســامانههــا، رويــههــا و روشــهاي نــوين همچــون پنجــره واحــد در فعاليتهاي گمركي

خ ـ جمــعآوري، تجزيــه و تحليــل و انتشــار آمــار ميــزان واردات و صــادرات كالا د ـ بررســي و شــناخت موانــع نظــام گمركــي و برنامــهريــزي درجهــت رفــع آنها ذـــ اظهــارنظر دربــاره پــيشنــويس طرحهــا، لــوايح، تصــويبنامه هــاي مــرتبط با امورگمركي

رـــ اتخــاذ روشــهاي مناســب جهــت هــدايت و راهبــري دعــاوي حقــوقي و قضائي در رابطه با امور گمركي

زـــ آمــوزش كاركنــان و نظــارت و انجــام بازرســي اعمــال و رفتــار كاركنــان گمرك، كشف تخلف و تقصيرات اداري آنان

ژــــ بازرســـي از واحـــدهاي اجرائـــي گمركـــي و نظـــارت برعملكـــرد آنهـــا و ساماندهي كمي و كيفي مبادي ورودي و خروجي

س ـ رســـيدگي و حـــل اختلافـــات ناشـــي از اجـــراي قـــانون و مقـــررات گمركي فيمابين گمرك و صاحب كالا برابر قوانين و مقررات مربوطه

ش ـ گســـترش ارتباطـــات بـــينالمللـــي، انعقـــاد تفاهمنامـــه و موافقتنامـــه هــاي گمركــي دو يــا چندجانبــه، عضــويت و تعامــل فعــال بــا ســازمانهاي بــين المللــي و گمركــي بــا رعايــت اصــل هفتــاد و هفــتم (77 (قــانون اساســي و قــوانين مربوطه

ص ـ رعايــت توصــيه هــاي ســازمان جهــاني گمــرك، قراردادهــاي بازرگــاني و توافقنامه هاي منعقده يا پاياپاي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه

ض ـ رعايــت مفــاد قــانون اجــراي سياســتهاي كلــي اصــل چهــل و چهــارم (44 (قــانون اساســي بــه منظــور واگــذاري امــور غيرحــاكميتي گمركــي بــه بخشهاي خصوصي و تعاوني

ط ـ اســتفاده از فناوريهــاي نــوين و تجهيــز امــاكن گمركــي بــه ابزارهــاي پيشرفته جهت افزايش كارايي و بهبود انجام تشريفات گمركي

ظ ـ تمهيـــدات لازم بـــراي تســـهيل امـــور تجـــاري، تشـــويق صـــادرات و گسترش عبور كالا

ع ـ تسهيل فرآيندهاي گمركي با هدف توسعه گردشگري

غ ـ انجــام ســاير وظــايف گمركــي بــهموجــب ايــن قــانون و يــا ســاير قــوانين و مقررات

ماده 4ـ

الــف ـ رئــيس كــل گمــرك ايــران از ســوي وزيــر امــور اقتصــادي و دارايــي منصــوب مــيشــود و بــه عنــوان بــالاترين مقــام اجرائــي گمــرك در چهــارچوب قــوانين و مقــررات قــانوني مربوطــه، اداره امــور گمــرك، پيشــنهاد تشــكيلات و بودجــه، اســتخدام، عــزل و نصــب كارمنــدان، نقــل و انتقــال آنــان از واحــدي بــه واحــد ديگــر، نماينــدگي گمــرك در كليــه مراجــع قــانوني و حقــوقي بــاحق توكيــل بــه غيــر و ارجــاع بــه داوري در مــوارد لــزوم و اعمــال نظــارت برحســن اجــراي وظــايف محولــه بــه گمــرك را زيــر نظــر وزيــر امــور اقتصــادي و دارايــي برعهـــده دارد. همچنـــين وي همتـــراز مقامهـــاي موضـــوع بنـــد (د) مـــاده (71 ( قانون مديريت خدمات كشوري است.

ب ـ معاونــان گمــرك بنــا بــه پيشــنهاد رئــيس كــل گمــرك ايــران و تأييــد وزيــر امــور اقتصــادي و دارايــي بــا حكــم رئــيس كــل گمــرك ايــران منصــوب مــي شوند.

پ ـ كاركنـــان گمـــرك از نظـــر مقـــررات اســـتخدامي مشـــمول قـــانون مــديريت خــدمات كشــوري و اصــلاحات بعــدي آن مــيباشــند و بــا عنايــت بــه ويژگيهــاي خــاص و اهميــت و مســؤوليتهاي مشــاغل گمــرك و تــأثير آن بــر وصــول درآمــدها، از امتيــاز جــداول حــق شــغل موضــوع مــاده (65 (قــانون مــذكور باضــريب(2/1 (برخوردارنــد. گمــرك مــيتوانــد بــراي تــأمين نيــروي انســاني واحــدهاي اجرائــي نســبت بــه جابــهجــايي نيروهــاي انســاني بــا توجــه بــه مــدارك تحصــيلي و تجــارب و تخصــص آنــان بــراي تصــدي پســتهاي ســازماني اقدام نمايد. بــار مــالي اضــافي ناشــي از اجــراي ايــن قــانون از محــل درآمــدهاي حاصــل از اين قانون تأمين ميگردد.

 

فصل سوم ـ كليات مبحث اول ـ حقوق ورودي و هزينههاي خدمات

مــاده5 ـ حقــوق ورودي و هزينــه هــاي انجــام خــدمات بــدون توجــه بــه نــو يــا مسـتعمل بـودن كـالا طبـق مأخـذ مقـرر، بـه ترتيـب بـه وسـيله گمـرك يـا اشـخاص ارائهدهنده خدمت به پول رايج ملي وصول ميشود.

تبصــره1ـــ در احتســاب جمــع وجــوهي كــه گمــرك بــراي انجــام تشــريفات گمركــي وصــول مــيكنــد كســر يــك هــزار (1000 (ريــال، معــادل يــك هــزار (1000 (ريال محسوب ميشود.

تبصــره2ـــ صــاحب كــالا مســؤول پرداخــت حقــوق ورودي، هزينــه هــاي انجام خدمات و جريمه هاي متعلق به ترخيص است.

تبصــره3ـــ مصــاديق و نحــوه اخــذ هزينــه خــدمات بــا رعايــت مقــررات قــانوني در آييننامة اجرائي اين قانون مشخص ميگردد.

مـــاده6 ـ واردات قطعـــي كـــالا مســـتلزم پرداخـــت حقـــوق ورودي متعلقـــه اســت. گمــرك مــيتوانــد كــالاي متعلــق بــه وزارتخانــه هــا و مؤسســات دولتــي را مشــروط بــر ايــنكــه جنبــه تجــاري نداشــته باشــد بــا تعهــد مســؤولان مــالي ســازمان مربوطــه بــا تعيــين مهلــت و كــالاي متعلــق بــه ســاير اشــخاص را بــا اخــذ ضــمانتنامه بــانكي و تعيــين مهلتــي كــه حــداكثر بــيش از يــكســال نباشــد بــراي پرداخت حقوق ورودي به طور قطعي ترخيص كند.

تبصــره1ـــ افــزايش حقــوق ورودي شــامل كــالاي موجــود در امــاكن گمركــي نيست.

تبصــره2ـــ درآمــدهاي موضــوع ايــن قــانون بــا رعايــت حكــم مــاده(160 (بــه حســابي كــه ازســوي خزانــهداري كــل كشــور تعيــين و توســط گمــرك ايــران اعــلام مــيشــود واريــز مــيگــردد. گمــرك مكلــف اســت در قبــال دريافــت هرگونــه وجه، رسيد آن را به پرداختكننده تسليم نمايد.

مــاده7ـــ كــالاي موجــود در گمــرك، وثيقــه پرداخــت كليــه وجــوه متعلقــه بــه آن كــالا و ســاير بــدهيهاي قطعــي صــاحب كــالا بابــت وجــوهي اســت كــه وصــول آن بــهموجــب قــانون برعهــده گمــرك اســت. گمــرك قبــل از دريافــت يــا تــأمين وجوه مذكور نميتواند اجازه تحويل و ترخيص كالا را بدهد.

مــاده8 ـ گمــرك مجــاز اســت هرگونــه مطالبــات قطعــي خــود ناشــي از اجــراي ايــن قــانون را از اشخــــاص بــه ســازمان امــور ماليــاتي اعــلام نمايــد تــا ســازمان مـــذكور آن را براســـاس قـــانون مالياتهـــاي مســـتقيم و آيـــيننامـــه اجرائـــي و اصلاحيه هاي بعدي آن وصول كند. مبحث دوم ـ فناوري اطلاعات و ارتباطات

مــاده9ـــ گمــرك موظــف اســت امكانــات بــهكــارگيري فنــاوري اطلاعــات و ارتباطـــات را بـــا رعايـــت قـــوانين تجـــارت الكترونيـــك و مـــديريت خـــدمات كشوري در اجراي وظايف خود فراهم آورد.

تبصــره ـ وزارت امــور اقتصــادي و دارايــي موظــف اســت ظــرف شــش مــاه از تــاريخ تصــويب ايــن قــانون آيــيننامــه گمــرك الكترونيكــي را بــا همكــاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند.

مبحث سوم ـ تضمين

مـاده 10ـــ بــه اسـتثناء هزينــه انجــام خــدمات كــه بلافاصــله وصـول مــيشــود، ميــزان تضــمين اخــذ شــده بــراي وصــول حقــوق ورودي بــراي كالاهــاي مجــاز معـــادل حقـــوق ورودي متعلقـــه و بـــراي ســـاير كالاهـــا معـــادل حقـــوق ورودي متعلقــه بــهعــلاوه نصــف تــا ســه برابــر ارزش كــالا اســت كــه حســب مــورد توســط گمرك تعيين ميشود. مبحث چهارم ـ تشريفات و كنترلهاي گمركي

مــاده11ـــ بــه منظــور حصــول اطمينــان از رعايــت مقــررات گمركــي، كليــه كالاهــايي كــه بــه قلمــرو گمركــي وارد يــا از آن خــارج مــيشــود، مشــمول تشــريفات و كنترلهــاي گمركــي بــا اســتفاده از شــيوه هــايي ماننــد مــديريت خطــر، بازرســيهاي مــنظم يــا اتفــاقي، بــهكــارگيري تجهيــزات و شــيوههــاي نــوين بازرســي، روشــهاي مبتنــي بــر حسابرســي و در مــوارد اســتثنائي بدرقــه يــا مراقبت است.

مــاده 12ـــ بــه منظــور تســهيل و تســريع در انجــام تشــريفات گمركــي در مبـــادي ورودي و خروجـــي، نماينـــدگان وزارتخانـــه هـــا و ســـازمانهاي مســـؤول ســاير كنترلهــا موظفنــد تحــت نظــارت گمــرك اقــدام نماينــد. ســاير كنترلهــا ماننـــد بازرســـيهاي پزشـــكي، دامپزشـــكي، گيـــاهي، اســـتانداردهاي فنـــي و كيفيــت بايــد بــه صــورت هماهنــگ و تحــت نظــارت گمــرك ســاماندهي شــود. برخــي از ايــن كنترلهــا بــه منظــور تســهيل تجــارت بــينالمللــي مــيتوانــد بــا همــاهنگي قبلــي بــه گمــرك واگــذار شــود يــا در مكــان ديگــري بــه تشــخ يص گمرك صورت گيرد. وزارتخانــه هــا و ســازمانهاي مســؤول ايــن كنترلهــا بايــد بــه منظــور انجــام ســريع وظايفشان امكانات و تسهيلات لازم را فراهم نمايند. مبحث پنجم ـ الزامات سامانه (سيستم) هماهنگ شده

مــاده13ـــ وزارت امــور اقتصــادي و دارايــي موظــف اســت اصــلاحات مربــوط بــه ســامانه هماهنــگ شــده توصــيف و كدگــذاري كــالا، يادداشــتهاي توضــيحي آن و اصــلاحات بعــدي را در قالــب آيــيننامــه پيشــنهاد نمايــد و بــه تصــويب هيــأت وزيــران برســاند و اصــلاحات مزبــور را در روزنامــه هــاي كثيرالانتشــار آگهي و در تارنماي(وبسايت) اختصاصي گمرك درج كند. تبصــره ـ درصــورتي كــه اصــلاحات مزبــور در مأخــذ حقــوق ورودي مــؤثر باشــد، كــالاي موجــود در گمــرك و كــالايي كــه قبــل از اعــلام آگهــي بــراي آن گشــايش اعتبــار شــده يــا بارنامــه حمــل بــراي آن صــادر گرديــده اســت مشــمول مأخذ كمتر ميشود. مدت زمان رسيدن كالاي بارنامه در آييننامه اين قانون تعيين ميگردد. بخش دوم ـ ارزشگذاري و قواعد مبدأ فصل اول ـ ارزش كالا مبحث اول ـ ارزش كالاي ورودي(وارداتي)

مــاده14ـــ ارزش گمركــي كــالاي ورودي در همــه مــوارد عبــارت اســت از ارزش بهــاي خريــد كــالا در مبــدأ بــه اضــافه هزينــه بيمــه و حمــل و نقــل(ســيف) بــه اضــافه ســاير هزينــه هــايي كــه بــه آن كــالا تــا ورود بــه اولــين دفتــر گمركــي تعلــق مــيگيــرد كــه از روي ســياهه خريــد يــا ســاير اســناد تســليمي صــاحب كــالا تعيــين مــيشــود و براســاس برابــري نــرخ ارز اعــلام شــده توســط بانــك مركــزي در روز اظهار است.

تبصـــره1ــــ در تعيـــين ارزش گمركـــي مـــوارد ذيـــل، در صـــورت پرداخـــت افزوده ميشود: الف ـ حقوق مالكيت معنوي ب ـ هزينه هاي طراحي و مهندسي در ساير كشورها پ ـ ظروف و محفظهها ت ـ مــواد، قطعــات و تجهيــزات بــهكــار رفتــه در توليــد كــالاي وارده و تأمينشده توسط خريدار ث ـ هــر بخــش از عوايــد فــروش مجــدد و عوايــد واگــذاري تعلــق گرفتــه بــه فروشنده به طور مستقيم يا غيرمستقيم

تبصـــره2ــــ چنانچـــه ارزش گمركـــي كـــالاي ورودي از قيمـــت منـــدرج در اسناد ارائه شده متمايز باشد، شامل هزينهها يا موارد زير نميشود:

الــف ـ هزينــه ســاختن، نصــب كــردن، ســوار كــردن، نگهــداري يــا كمــك فنــي در مــورد كالاهــايي ماننــد دســتگاههــا، ماشــينآلات و تجهيــزات صــنعتي پــس از ورود آنها

ب ـ هزينه حمل و نقل پس از ورود كالا

پ ـ هزينــه ســود متــداول ناشــي از تــأمين مــالي خريــد كــالاي وارده توســط فروشنده يا شخص ثالث

ت ـ هزينـــه اقـــدامات خريـــدار خـــارج ازشـــرايط انجـــام معاملـــه، ماننـــد فعاليتهاي بازاريابي براي كالا

ث ـ حق تكثير و توليد داخلي كالاي وارده

ج ـ ارزش يــا هزينــه اطلاعــات و دســتورالعملهاي ضــبط شــده در نــرم افــزار يــا روي حــاملين اطلاعــات ماننــد ديســكت، لــوح فشــرده و مشــابه آن بــراي استفاده در رايانه؛ در اين موارد ارزش حامل خام محاسبه ميشود. تبصـــره ـ «اطلاعـــات و دســـتورالعملها» شـــامل ضـــبطهـــاي صـــدايي، ســينمايي، ويــدئويي، نــرمافزارهــاي تجــاري و همچنــين «حــاملين اطلاعــات» شــامل مــدارهاي مجتمــع، نيمــه هاديهــا و وســايل مشــابه از ايــن حكــم مســتثني است.

مــاده15ـــ هرگــاه از طــرف صــاحب كــالا ســياهه خريــد بــه گمــرك تســليم نشــده باشــد يــا ارزش منــدرج در اســناد تســليمي صــا حب كــالا بــه اســتناد دلايــل و مــدارك قابــل قبــول مــورد پــذيرش گمــرك نباشــد، ارزش كــالا برمبنــاي يكي از روشهاي ذيل تعيين ميشود:

الف ـ سوابق ترخيص كالاي مثل همزمان از همان كشور مبدأ

ب ـ سوابق ترخيص كالاي مشابه همزمان از همان كشور مبدأ

پ ـ قيمت فروش همان كالا در بازار داخلي پس از تعديلهاي لازم

ت ـ ارزش محاسباتي برمبناء عوامل متشكله

ث ـ ارزشگــذاري كــالا برمبنــاء مــدارك و اطلاعــات موجــود و بــا انعطــاف در بهكارگيري روشهاي فوقالذكر

تبصــره ـ رعايــت تقــدم و تــأخر در بــهكــارگيري روشــهاي فــوق الزامــي اســت و فقــط در صــورت درخواســت واردكننــده، ترتيــب كــاربرد روش هــاي ســوم و چهارم قابل جابهجايي است. شــرايط و مقــررات اجــراي ايــن مــاده در آيــيننامــه اجرائــي ايــن قــانون تعيــين ميشود.

مبحث دوم ـ ارزش گمركي كالاي صدوري(صادراتي)

مــاده 16ـــ ارزش گمركــي كــالاي صــدوري، عبــارت اســت از قيمــت فــروش كــالا بــراي صــدور بــه اضــافه هزينــه بيمــه، بــاربري و حمــل و نقــل و ســاير هزينــه هــايي كــه بــه آن كــالا تــا خــروج از قلمــرو گمركــي تعلــق مــي گيــرد و از روي ســياهه و اســناد تســليمي صــادركننده تعيــين مــيگــردد. در صــورت عــدم ارائــه اســناد و يــا نامتناســب بــودن ارزش اظهــار شــده بــه دلايــل مســتند، گمــرك ارزش كـــالاي صـــدوري را بـــا اســـتعلام از مراجـــع ذيربـــط و براســـاس قيمـــت عمـدهفروشـي آن در بـازار داخلـي بـه اضـافه هزينـههـايي كـه تـا خـروج از قلمـرو گمركي به آن تعلق ميگيرد تعيين مينمايد.

تبصره: ـ تشــخيص نامتناســب بــودن ارزش گمركــي مــانع از صــدور كــالا نيسـت و گمـرك مـيتوانـد بـا اخـذ تعهـد، رسـيدگي بـه ارزش را بـه بعـد از صـدور موكــول نمايــد مگــر در مــواردي كــه صــادرات كــالا منــوط بــه پرداخــت عــوارض صادراتي برمبناي ارزش كالا باشد.

فصل دوم ـ قواعد مبدأ

مـاده 17ــ كشـور مبــدأ كـالا كشـوري اسـت كـه كـالا در آن توليـد يـا سـاخته و بــه منظــور اعمــال اهــداف تعرفــهاي گمركــي، محــدوديتهاي مقــداري يــا هــر اقـدام ديگـر مـرتبط بـا امـر تجـارت در آن، بـهكـار گرفتـه مـيشـود. قواعـد مبـدأ براســاس ضــوابط ســازمان تجــارت جهــاني و مــورد تأييــد شــوراي همكــاري گمركي در آييننامه اجرائي اين قانون تعيين ميگردد. تبصــره ـ مرجــع صــدور گــواهي مبــدأ در ايــران اتــاق بازرگــاني و صــنايع و معادن ايران است. بخش سوم ـ تشريفات قبل از اظهار

مــاده 18ـــ شــركتهاي حمــل و نقــل موظفنــد هنگــام ورود وســيله نقليــه بــه قلمــرو گمركــي، دو نســخه اظهارنامــه اجمــالي تنظــيم و بــه هريــك از آنهــا نســخهاي از فهرســت كــل بــار و در صــورت نيــاز، بارنامــههــاي (راهنامــههــاي) هــر رديــف از فهرســت كــل بــار را ضــميمه و بــه گمــرك و مرجــع تحويــل گيرنــده كــالا تســليم كننــد و در صــورت خــالي بــودن وســيله نقليــه، اظهارنامــه اجمــالي بــا تصـريح بـر خـالي بـودن تسـليم نماينـد. اظهارنامـه اجمـالي بايـد بـه زبـان فارسـي و طبــق نمونــهاي كــه گمــرك ايــران بــا همــاهنگي مراجــع تحويــل گيرنــده تهيــه مينمايد، بدون حك و اصلاح و قلمخوردگي تنظيم گردد.

تبصــره1ـــ مســؤوليت شــركتهاي حمــل و نقــل بــه هنگــام تنظــيم و تســليم اظهارنامــه اجمــالي از نظــر محتويــات بســتههــاي آكبنــد محــدود بــه منــدرجات بارنامــههــاي مربوطــه اســت. بــارگُنجهــاي (كانتينرهــاي) بــارگيري و مهرومــوم شده از طرف فرستنده كالا در حكم بسته آكبند تلقي ميگردد. تبصـــره2ــــ مقـــررات ايـــن مـــاده شـــامل كالاهـــاي ورودي از منـــاطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي به قلمرو گمركي نميگردد.

مــاده19ـــ تخليــه كــالا در امــاكن گمركــي موكــول بــه موافقــت گمــرك اســت. مرجــع تحويــل گيرنــده بايــد قبــل از تخليــه كــالا همــاهنگي لازم را بــا گمــرك بــه عمل آورد. تبصــره ـ ترتيبــات نظــارت بــر تخليــه و نحــوه فهرســت بــرداري، پــذيرش، تحويــل، چيــدمان، ثبــت دفــاتر و تنظــيم صــورتمجالس و چگــونگي تســويه محمــولات وســيله نقليــه و ترتيــب تحويــل و تحــول كــالا بــه انبارهــاي گمركــي در آييننامه اجرائي اين قانون تعيين ميشود.

مــاده20ـــ هرگــاه شــركت حمــل و نقــل بعــد از تســليم اظهارنامــه اجمــالي و فهرســت كــل بــار (مانيفســت) ضــميمه آن، اظهارنامــه و فهرســت كــل بــار ديگــري در تغييــر و اصــلاح آن يــا تكميــل اظهارنامــه قبلــي بــه گمــرك و مرجــع تحويــل گيرنــده بدهــد درصــورتي كــه قبــل از شــروع بــه عمليــات تخليــه تســليم شــده باشــد فهرســت كــل بــار و اظهارنامــه اصــلاحي يــا تكميلــي مــذكور پذيرفتــه ميشود.

تبصــره ـ درصــورتي كــه مــوارد اصــلاح در ارتبــاط بــا نــوع كــالا و تعــداد بســته نباشــد گمــرك بعــد از تخليــه و قبــل از صــدور ترخيصــيه نيــز اظهارنامــه و فهرست كل بار اصلاحي يا تكميلي مذكور در اين ماده را ميپذيرد.

مــاده21ـــ هرگــاه در موقــع تحويــل قطعــي محمــولات وســيله نقليــه بــه مرجـــع تحويـــل گيرنـــده و تطبيـــق آن بـــا منـــدرجات اظهارنامـــه اجمـــالي و فهرســت كــل بــار ضــميمه آن اختلافــاتي از حيــث تعــداد بســتههــاي تحــويلي مشــاهده شــود، بلافاصــله مراتــب در صورتمجلســي بــه امضــاء نماينــده شــركت حمــل و نقــل و مــأموران مرجــع تحويــل گيرنــده و نظــارت گمــرك مــيرســد. در مــورد ايــن اخــتلاف بــا شــركت حمــل و نقــل طبــق مــاده(104 (ايــن قــانون رفتــار ميشود.

تبصــره ـ بــارگُنجهــايي كــه در مقصــد بارنامــه بــه عنــوان چنــد محمولــهاي (LCL (اظهـــار اجمـــالي و تحويـــل مرجـــع تحويـــل گيرنـــده مـــيشـــود، بـــا درخواســت شــركتهاي حمــل و نقــل بــينالمللــي دارنــده ترخيصــيه كلــي و ارائــه بارنامـــههـــاي تفكيكـــي(HBL ،(بـــارگُنج در محـــلِ تخصـــيصيافتـــه تخليـــه مــيشــود. ســپس قــبض انبــار تفكيكــي صــادر و در صــورت عــدم تطبيــق تعــداد بســتههــا در هــر بارنامــه بــا بســتههــاي تخليــه شــده، مقــررات ايــن مــاده اعمــال ميگردد.

مــاده22ـــ تمــام وظــايفي كــه بــهموجــب ايــن قــانون برعهــده شــركتهاي حمــل و نقــل اســت مــيتوانــد بــه وســيله نماينــدگي مجــاز آنهــا نيــز انجــام شــود و در ايــنصــورت نماينــده مزبــور تمــام مســؤوليتهاي گمركــي، بنــدري و فرودگــاهي مربوطه را برعهده دارد. بخش چهارم ـ نگهداري كالا در اماكن گمركي فصل اول ـ انبارهاي گمركي و مسؤوليت نگهداري كالا مبحث اول ـ انبارهاي گمركي

مــاده 23ـــ منظــور از انبارهــاي گمركــي اعــم از انبــار مســقف، غيرمســقف و محوطـــه، امـــاكني اســـت كـــه بـــراي نگهـــداري كالاهـــاي ورودي و صـــدوري تأســيس و توســط مراجــع تحويــل گيرنــده كــالا اداره مــيشــود. هــر جــا ضــرورتهاي تجــاري ايجــاب نمايــد گمــرك اجــازه تأســيس ايــن انبارهــا را صــادر و ترتيبــات كنترلهــاي گمركــي را تعيــين مــينمايــد. مراجــع تحويــل گيرنــده كــالا ملزمند مفاد اين قانون را رعايت نمايند. تبصــره ـ مراجــع تحويــل گيرنــده كــه كــالاي گمــرك نشــده را بــا موافقــت گمــرك نگهــداري مــينماينــد مــيتواننــد بــه توســعه تأسيســات و انبارهــاي مــورد نياز در محدوده داراي مجوز اقدام نمايند.

مــاده24ـــ مــدت مجــاز نگهــداري كــالا در انبارهــاي گمركــي از تــاريخ تحويــل كــالا بــه ايــن امــاكن ســه مــاه اســت. در صــورت تقاضــاي كتبــي صــاحبان كــالا يــا شــركتهاي حمــل و نقــل در مــورد كــالاي عبــوري و وجــود علــل موجــه بــه تشــخيص گمــرك و بــا پرداخــت هزينــه انبــارداري تــا تــاريخ موافقــت گمــرك ايــن مــدت حــداكثر تــا دو مــاه ديگــر قابــل تمديــد اســت. درصــورتي كــه ظــرف مهلــت مقــرر صــاحب كــالا بــراي انجــام تشــريفات گمركــي و پرداخــت وجــوه متعلقــه اقــدام ننمايــد كــالا مشــمول مقــررات متروكــه مــيشــود. چنانچــه كــالا بــه انبارهــاي گمركــي متعــدد منتقــل و نگهــداري شــود مــدت توقــف از زمــان ورود كــالا بــه اولــين انبــار گمركــي محاســبه مــيشــود. مهلــت توقــف مرســولات پســتي غيرتجاري تابع مقررات پست است.

تبصــره1ـــ درصــورتي كــه امكانــات لازم بــراي نگهــداري كــالاي فاسدشــدني و كــالايي كــه نگهــداري آن هزينــه اضــافي ايجــاد مــيكنــد، در انبارهــاي گمركــي موجــود نباشــد، بايــد بلافاصــله پــس از تخليــه و تحويــل، تــرخيص و يــا بــا مســؤوليت صــاحب كــالا و نظــارت گمــرك بــه انبــار مناســب منتقــل شــود. در غيــر ايــن صــورت، مرجــع تحويــل گيرنــده هــيچگونــه مســؤوليتي در قبــال ضــايع يــا فاســد شـــدن آنهــا نــدارد و گمــرك بلافاصـــله مقــررات متروكــه را در مــورد آن كالا اعمال مينمايد.

تبصــره2ـــ چنانچــه ظــرف يــكمــاه كالاهــايي كــه بــراي آن ســند تــرخيص يــا فــروش صــادر گرديــده اســت از انبارهــا خــارج نشــود مشــمول مقــررات متروكــه مــيشــود. ايــن مهلــت بــا اعــلام موافقــت مرجــع تحويــل گيرنــده و گمــرك قابــل تمديد است.

تبصــره3ـــ تــا زمــاني كــه كــالا بــه انتظــار اعــلام نظــر قطعــي گمــرك در انبارهاي گمركي متوقف گردد، كالا متروكه نميشود.

تبصــره4ـــ تعيــين مهلــت توقــف كــالا در منــاطق آزاد و منــاطق ويــژه اقتصــادي بــر اســاس ضــوابط قــانوني منــاطق مــذكور در اختيــار ســازمانهاي مســؤول ايــن منــاطق اســت. كالاهــايي كــه در ايــن منــاطق پــس از انقضــاء مهلتهــاي اعطــائي توســط ســازمانهاي مــذكور مهلــت منقضــي، اعــلام مــي شــوند نيز مشمول مقررات كالاي متروكه ميگردند. مبحث دوم ـ مسؤوليت حفظ و نگهداري كالا در انبارهاي گمركي

مـــاده25ــــ مســـؤوليت حفـــظ و نگهـــداري كـــالاي موجـــود در انبارهـــاي گمركــي از هنگــام تحويــل گــرفتن تــا زمــان تحويــل دادن آن بــا مرجــع تحويــل گيرنــده كــالا اســت. مرجــع تحويــل گيرنــده مكلــف اســت كــالاي موجــود در انبارهــاي گمركــي را در مقابــل خطــرات ناشــي از آتــشســوزي، اشــتعال و انفجــار بيـــمه نمايــد و حــق بيمــه مربوطــه را بــه هنگــام تــرخيص از صــاحب كــالا وصــول كنــد. درصــورتي كــه كــالاي تحــويلي بــه انبارهــاي گمركــي بــهموجــب بيمــهنامــه معتبــر كــه شــماره آن بايــد در هنگــام تحويــل كــالا در اظهارنامــه اجمــالي يــا بيانيــه يــا اســناد معتبــر ديگــر بــه مرجــع تحويــل گيرنــده اعــلام گــردد، بيمــه باشــد، تــا زمــاني كــه بيمــهنامــه مزبــور داراي اعتبــار اســت، كــالا تحــت پوشـــش آن اســت و بــراي ايــن مــدت حــق بيمـــه توســط مرجــع تحويــل گيرنــده دريافــت نميگردد.

تبصــره1ـــ ارزش كــالا بــراي دريافــت حــق بيمــه و پرداخــت غرامــت در مــورد كــالاي تجــاري ارزش«ســيف» اســت كــه در اســناد خريــد تعيــين مــيگــردد. در مــواردي كــه اســناد ارائــه نشــود ارزش بــه موجــب مفــاد ايــن قــانون تعيــين ميشود.

تبصــره2ـــ در مســير حمــل عبــور داخلــي اداري مســؤوليت حفاظــت كــالا حسب مورد با عبوردهنده است.

تبصــره3ـــ در مــواردي كــه مرجــع تحويــل گيرنــده مســؤوليت بــاربري كــالا را نيــز برعهــده دارد، خســارات وارده بــه هنگــام بــاربري نيــز مشــمول ايــن مــاده ميشود.

تبصــره4ـــ درصــورتي كــه كــالا بــا روش اعتبــار اســنادي وارد گــردد فقــط ارائه يك نسخه از بيمهنامه معتبر در زمان ترخيص كالا كافي است.

تبصــره5 ـ چنانچــه تصــوير بيمــه نامــه داراي اعتبــار زمــاني كــالاي عبــوري خــارجي از ســوي عبوردهنــده بــه طــور كتبــي بــا ذكــر تعهــد و تأييــد اصــالت بيمـهنامـه در زمـان اظهـار بـه گمــرك ارائـه گـردد آن كـالا مشـمول پرداخـت حـق بيمه محلي نميگردد.

مــاده26ـــ در غيــر از مــوارد مــذكور در مــاده(25 (ايــن قــانون و مــوارد قــوه قهريــه (فــورس مــاژور) و خســارت ناشــي از كيفيــت كــالا يــا بــدي بســتهبنــدي، درصــورتي كــه كــالا در مــدت توقــف در انبارهــاي گمركــي از بــين بــرود يــا آســيب ببيند، مرجع تحويل گيرنده مسؤول پرداخت غرامت است.

تبصــره1ـــ پرداخــت غرامــت يــا صــرفنظــر كــردن صــاحب كــالا از دريافــت آن رافــع مســؤوليت مرجــع تحويــل گيرنــده در مــورد حقــوق دولــت نيســت و در صــورت ثبــوت تقصــير و احــراز تخلــف بايــد حقــوق ورودي متعلــق بــه كــالاي از بين رفته را پرداخت نمايد.

تبصــره2ـــ چنانچــه مرجــع تحويــل گيرنــده، گمــرك و مرتكــب، كارمنــد گمــرك باشــد خســارت بــه وســيله گمــرك جبــران و ســپس از كارمنــد متخلــف مطالبه و وصول ميشود. فصل دوم ـ انبارهاي اختصاصي، انبارها و سردخانههاي عمومي رسمي و گمرك اختصاصي

مــاده 27ـــ منظــور از انبــار اختصاصــي انبــاري اســت خــارج از انبارهــاي گمركــي كــه كــالاي گمــرك نشــده متعلــق بــه شــخص خــاص بــا شــرايط مقــرر در ايــن فصــل در آن نگهــداري مــيشــود. صــاحب كــالا مــيتوانــد كــالاي گمــرك نشــده متعلــق بــه خــود را بــه منظــور انجــام يــا اتمــام تشــريفات گمركــي در انبــار اختصاصــي تحــت نظــارت نزديكتــرين گمــرك طبــق شــرايط مقــرر در ايــن فصــل نگهداري كند.

تبصــره ـ شــرايط فيزيكــي انبــار اختصاصــي، نحــوه اداره و زمــان مجــاز نگهــداري و چگــونگي سرشــماري كــالا و شــيوه بازرســي از انبــار بــهموجــب آيــيننامــهاي اســت كــه ظــرف شــش مــاه از تــاريخ تصــويب ايــن قــانون توســط گمرك تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

مــاده28ـــ گمــرك درصــورتي مــيتوانــد بــا انتقــال و نگهــداري كــالا در انبــار اختصاصــي موافقــت نمايــد كــه حقــوق ورودي متعلــق بــه آن تضــمين شــود و كــالا از انــواع مجــاز و مجــاز مشــروط باشــد. درصــورتي كــه كــالا از نــوع مجــاز باشــد و يــا مجوزهــاي لازم هنگــام انتقــال بــه انبــار توســط واردكننــده ارائــه شــود ميــزان تضــمين معــادل حقــوق ورودي اســت. انتقــال كــالا بــه انبــار اختصاصــي بــا صدور پروانه عبور داخلي انجام ميگردد.

مــاده29ـــ مــدت مجــاز توقــف كــالا، در انبارهــاي اختصاصــي محــدود بــه مهلــت هــاي مقــرر در مــاده (24 (ايــن قــانون نيســت و مهلــت آن از طــرف گمرك ايران تعيين ميشود. درصــورتي كــه تــا پايــان مهلــت مقــرر صــاحب كــالا نســبت بــه انجــام تشــريفات گمركي اقدام ننمايد، بهنحو ذيل اقدام ميشود:

الــف ـ چنانچــه كــالا از نــوع مجــاز باشــد يــا صــاحب كــالا مجوزهــاي لازم را اخــذ و ارائــه نمايــد، گمــرك مكلــف اســت حقــوق ورودي متعلقــه بــه كــالا را از محــل تضــمين آن تــأمين و پــس از وصــول، پروانــه ورود قطعــي صــادر كنــد و براي صاحب كالا ارسال دارد.

ب ـ در مــورد كــالايي كــه مجــوز لازم بــراي تــرخيص آن اخــذ و ارائــه نشــده اســت، مراتــب بــه صــاحب كــالا اعــلام و مقــررات كــالاي متروكــه در مــورد آن اعمــال مــيگــردد و تضــمين مــأخوذه بــا توجــه بــه شــرايط مــذكور در اجــازهنامــة تأسيس و مواد ديگر اين فصل ابطال ميشود.

مــاده30ـــ خــارج كــردن كــالا از انبارهــاي اختصاصــي صــاحب كــالا مســتلزم انجــام تشــريفات گمركــي اســت در غيــر ايــنصــورت موضــوع مشــمول مقــررات قاچــاق گمركــي مــيشــود. مــأموران گمــرك حــق دارنــد بــه صــورت تصــادفي كــالاي موجــود در انبــار اختصاصــي را مــورد رســيدگي و شــمارش قــرار دهنــد و مشخصـــات آنهـــا را بـــا منـــدرجات دفـــاتر و اســـناد و مـــدارك ورود و خـــروج تطبيق نمايند.

تبصــره1ـــ مســؤوليت از بــين رفــتن، كــاهش يــا آســيبديــدگي يــا فســاد كــالا در انبارهــاي اختصاصــي صــاحب كــالا برعهــده صــاحب آن اســت كــه عــلاوه بــر آن مسؤوليت پرداخت حقوق ورودي متعلقه را نيز دارد.

تبصــره2ـــ در صــورتي كــه از بــين رفــتن كــالا ناشــي از عوامــل قــوه قهريــه (فــورسمــاژور) باشــد صــاحب كــالا از پرداخــت حقــوق ورودي متعلقــه معــاف است.

مــاده31ـــ گمــرك مــيتوانــد بــا انتقــال كــالاي گمــرك نشــده بــه انبارهــا و ســردخانههــاي عمــومي رســمي، غيــر از انبارهــاي گمركــي، موافقــت نمايــد . مقــررات ايــن فصــل شــامل انبارهــا و ســرد خانههــاي عمــومي رســمي نيــز ميباشد.

مــاده32ـــ بــه منظــور نگهــداري كالاهــاي گمــرك نشــده بــه جــز كــالاي ممنــوع، گمــرك مــيتوانــد بــا تأســيس واحــدهاي گمركــي اختصاصــي بــراي صــاحبان كالاهــا و شــركتهاي حمــل و نقــل بــينالمللــي بــا اخــذ تضــمين موافقــت كنــد و مــأموران لازم را جهــت اجــراي مقــررات و انجــام تشــريفات گمركــي در اين اماكن مستقر نمايد. چگــونگي انجــام تشــريفات گمركــي و نظارتهــاي مربوطــه بــا رعايــت ايــن قــانون در آييننامه اجرائي مشخص ميگردد. بخش پنجم ـ كالاي متروكه، ضبطي (ضبط شده) و واگذاري به گمرك

مــاده 33ـــ كــالاي متروكــه موضــوع مــاده (24 (ايــن قــانون و كــالاي ضــبطي و واگــذاري بــه گمــرك، توســط ســازمان جمــعآوري و فــروش امــوال تمليكــي بــه عنــوان مســؤول فــروش كــالاي متروكــه و ضــبطي بــا رعايــت مقــررات مربوطــه بــه فروش ميرسد.

تبصــره1ـــ تــا زمــاني كــه كــالا توســط ســازمان يــاد شــده بــه فــروش نرســيده اســت، صــاحب كــالا حــق دارد پــس از اعــلام گمــرك بــه ســازمان مــذكور بــراي انجــام تشــريفات قطعـــي گمركــي و تــرخيص كــالاي خــود نـــسبت بــه تســليم اظهارنامــه و يــا تغييــر عنــوان اظهـــار بــا رعايــت مقــررات مربوطــه و پرداخــت كلـيه وجوه متعلقه و ساير هـزينههاي انجامشده اقدام نمايد.

تبصــره2ـــ كــالايي كــه پــس از متروكــه شــدن، بــه انبارهــاي ســازمان يادشــده منتقل ميگردد نيز مشمول مقررات تبصره (1 (اين ماده ميشود.

تبصــره3ـــ امــوال در اختيــار ولــي فقيــه كــه در قــوانين و مقــررات مربوطــه مشــخص شــده اســت پــس از صــدور حكــم مراجــع قضــائي ذيصــلاح بــا رعايــت مقررات مربوط به نهاد مأذون از سوي ولي فقيه تحويل ميگردد.

مــاده34ـــ مرجــع تحويــل گيرنــده مكلــف اســت در موقــع تســليم قــبض انبــار، تــاريخ متروكــه شــدن كــالا و اقــدام بــراي فــروش آن را بــا درج مفــاد مــاده (24 (اين قانون در ظهر قبض انبار مشخص نمايد.

تبصــره1ـــ شــركتهاي حمــل و نقــل يــا آورنــده كــالا مكلفنــد تــاريخ تحويــل كــالا بــه انبارهــاي گمركــي همچنــين مفــاد مــاده(24 (را حــداكثر ظــرف پــنج روز پــس از تحويــل كــالا، بــه صــاحب يــا گيرنــده كــالا و درصــورتي كــه صــاحب يــا گيرنــده كــالا مشــخص نباشــد بــه بانــك واســطه يــا فرســتنده كــالا اطــلاع دهنــد. درصــورتي كــه شــركتهاي حمــل و نقــل يــا آورنــده كــالا بــه تكليــف مقــرر در ايــن تبصــره عمــل نكننــد مســؤول جبــران خســاراتي مــيباشــند كــه از ايــن راه بــه اشخاص ذينفع وارد ميشود.

تبصــره2ـــ گمــرك موظــف اســت بــراي كــالاي هــر رديــف دفتــر انبــار، اظهارنامــه گمركــي تنظــيم نمايــد و كــالا را بــا حضــور نماينــده مرجــع تحويــل گيرنــده مــورد ارزيــابي قــرار دهــد و مقــدار، نــوع، ارزش و ســاير مشخصــات آن را تعيــين و در مــتن اظهارنامــه قيــد كنــد و حقــوق ورودي و هزينــههــاي انجــام خــدمات مربوطــه را نيــز محاســبه نمايــد. محاســبه حقــوق ورودي و هزينــه هــاي كــالاي متروكـه بـه مأخـذ زمـان تنظـيم اظهارنامـه بـه عمـل مـيآيـد. فهرسـت ايـن كالاهـا بــه همــراه اظهارنامــههــاي مربــوط بــه ســازمان جمــعآوري و فــروش امــوال تمليكي ارسال ميگردد.

مــاده 35ـــ هرگــاه كــالاي متروكــه از نــوع كــالاي ممنــوع باشــد ارزيابــان مكلفنــد بلافاصــله بــراي آن صــورتمجلس ضــبط تنظــيم نماينــد و گمــرك بايــد مراتــب را بــه صــاحب كــالا و يــا آورنــده آن (در صــورت مشــخص نبــودن نــام و نشــاني صــاحب كــالا) و همچنــين در صــورت معلــوم نبــودن آورنــده بــه وســيله درج آگهــي در يــك روزنامــه كثيرالانتشــار ابــلاغ نمايــد. درصــورتي كــه صــاحب كــالا بــه عمــل ضــبط گمــرك اعتــراض داشــته باشــد مــيتوانــد ظــرف دو مــاه از تــاريخ ابــلاغ صــورتمجلس ضــبط يــا درج در روزنامــه، بــه مرجــع قضــائي محــل مراجعــه كنــد و مراتــب را حــداكثر ظــرف پــانزده روز از تــاريخ مراجعــه بــه مرجــع قضـائي بـا ارائـه گـواهي بـه گمـرك مربوطـه اعـلام نمايـد. در غيـر ايـنصـورت كـالا به ضبط قطعي دولت درميآيد.

تبصــره ـ كــالاي ضــبط شــده ســريع الفســاد و كــالايي كــه نگهــداري آن ايجـاد هزينـه اضـافي يـا خطـر نمايـد اعـم از ايـنكـه ضـبط، قطعـي شـده يـا نشـده باشــد و همچنــين كــالايي كــه از تــاريخ ضــبط آن شــش مــاه گذشــته ولــي از طــرف مرجــع قضــائي تعيــين تكليــف نهــائي نشــده باشــد طبــق مقــررات بــه فــروش مــيرســد و وجــوه حاصــل از فــروش آن تــا تعيــين تكليــف نهــايي بــه عنــوان ســپرده نگهــداري مــيشــود مگــر آنكــه مرجــع مزبــور ادامــه نگهــداري عين كالا را تا تعيين تكليف نهائي لازم بداند.

مــاده36ـــ كــالاي موجــود در امــاكن گمركــي كــه از طــرف مرجــع صــلاحيتدار دســتور توقيــف آن داده مــيشــود مشــمول مقــررات كــالاي متروكــه اســت و مــازاد حاصــل از فــروش در حــدود دســتور مرجــع در توقيــف مــيمانــد. مــواردي كــه بــهاســتناد مــاده (10 (قــانون مجــازات اســلامي دســتور توقيــف داده شــده است از اين حكم مستثني است.

مــاده37ـــ ســازمان جمــع آوري و فــروش امــوال تمليكــي موظــف اســت بلافاصــله پــس از انجــام تشــريفات مــذكور در مــواد (33 (و (34 (ايــن قــانون بــا تنظــيم صــورتمجلس بــه دريافــت كــالاي متروكــه و ضــبطي از مرجــع تحويــل گيرنده با نظارت گمرك و انتقال آن به انبارهاي خود اقدام نمايد.

تبصــره1ـــ در مــورد كــالاي بــارگنجي، حــداكثر ظــرف يــك هفتــه پــس از اجــراي تشــريفات متروكــه، كــالا از بــارگنج خــارج و بــارگنج خــالي بــه مرجــع تحويــل گيرنــده تحويــل مــيگــردد. خــروج كــالا بــا بــارگنج بــا موافقــت كتبــي صــاحب آن امكانپــذير اســت. چنانچــه بــارگنج مــذكور از تــاريخ تخليــه محمولــه، متروكــه شــود و بــهمــدت دو مــاه از گمــرك خــارج نشــود، بــارگنج مــذكور نيــز مشمول مقررات متروكه ميگردد.

تبصــره2ـــ پرداخــت مــازاد حاصــل فــروش كــالاي متروكــه بــه صــاحب كــالا، مستلزم ارائه حواله ترخيصيه شركت حمل و نقل مربوطه است.

تبصــره3ـــ مســؤوليت حفاظــت و نگهــداري كــالا پــس از تحويــل بــه ســازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي با سازمان مذكور است.

تبصــره4ـــ هزينــههــاي انجــام خــدمات و ســاير هزينــههــاي كالاهــاي متروكــه بــه هنگــام خــروج از امــاكن گمركــي توســط ســازمان جمــعآوري و فــروش امــوال تمليكي پرداخت و يا تعهد پرداخت ميگردد.

تبصــره5 ـ حــداكثر هزينــه انبــارداري قابــل تــأمين از حاصــل فــروش، شــش مــاه اســت و مابــه التفــاوت هزينــه انبــارداري بــهعهــده ســازمان جمــعآوري و فروش اموال تمليكي ميباشد. بخش ششم ـ تشريفات و شرايط عمومي اظهار و ترخيص

مــاده38ـــ خــروج كــالا از امــاكن گمركــي مســتلزم انجــام تشــريفات گمركــي اســت. تشــريفات گمركــي كــالاي ورودي در اولــين گمــرك مجــاز انجــام مــيشــود. گمــرك ايــران گمــركهــاي مجــاز بــراي انجــام تشــريفات مختلــف گمركي را اعلام مينمايد. تبصــره ـ تشــريفات گمركــي كشــتي، هواپيمــا و يــا ناوگــان ريلــي اعــم از لوكوموتيــو و واگــن خريــداري يــا اجــاره شــده از خــارج براســاس آيــيننامــه اجرائي اين قانون تعيين ميشود.

مــاده39ـــ تشــريفات گمركــي بــه اســتثناء مــوارد منــدرج در مــواد (40 ( و (41 (ايــن قــانون منــوط بــه اظهــار كــالا بــا تســليم اظهارنامــه بــه شــكل و تعــداد نســخي كــه گمــرك ايــران تعيــين مــينمايــد توســط صــاحب كــالا يــا نماينــده قــانوني وي انجــام مــيشــود. گمــرك ايــران مجــاز اســت شــكل، نحــوه تنظــيم اظهارنامه و تشريفات اظهار و ترخيص كالا را برحسب ضرورت تغيير دهد.

تبصــره1ـــ چگــونگي تنظــيم اظهارنامــه، اســنادي كــه بايــد ضــميمه آن باشــد، مراحــل گــردش اظهارنامــه و طــرز رســيدگي و ارزيــابي آن در آيــيننامــه اجرائي اين قانون تعيين ميگردد.

تبصــره2ـــ صــاحب كــالا مـــسؤوليت صــحت منــدرجات اظهارنامــه و اســناد تسليمي به گمرك را برعهده دارد.

تبصــره3ـــ گمــرك ايــران شــرايط تســليم اظهارنامــه و اظهــار قبــل از ورود كالا را تعيين مينمايد.

ماده 40ـ موارد زير از تسليم اظهارنامه معافند:

الــف ـ كالاهــايي كــه براســاس كنوانســيونهاي بــينالمللــي لازمالاجــراء، بهموجب فرمهاي خاص اظهار و ترخيص ميگردد.

ب ـ كالاهــاي مســافري، هديــه و ســوغات و همچنــين نمونــههــاي تجــاري بــه تشــخيص گمــرك و كالاهــاي مشــمول بنــدهاي (الــف)، (ح)، (خ)، (د)، (ص) و (ع) ماده(119 (اين قانون با صدور پته گمركي، قابل ترخيص است.

پ ـ كــالايي كــه بــه صــورت كــرانبــري(كابوتــاژي) از گمــرك مقصــد خــارج ميشود.

ت ـ خــروج كـــالاي متروكــه و ضــبطي كــه بــه معــرض فــروش گــذارده شــده و متكي به صورتمجلس فروش و قبض وصول بهاي آن است.

ث ـ خــروج كــالاي ضــبطي توقيــف شــده در داخــل كشــور بــه ظــن قاچــاق كه به گمرك تحويل ولي مظنونيت آن مرتفع گرديده است.

ج ـ كالايي كه صادر كننده از صدور آن منصرف شده است.

مــاده41ـــ نامــه، روزنامــه، مجلــه، كالانمــا (كاتــالوگ) و امثــال آنهــا كــه بــه وســيله پســت وارد شـــود و كيـــسههــاي حــاوي نامــههــاي پســتي و بســتههــاي مطبوعــات در صــورتي كــه از طــرف مــأموران پســت كشــورهاي ديگــر مهــر و بــه مــأموران پســت ايــران تســليم شــود و كيســههــاي مزبــور حــاوي بســتههــاي كــالا حتي به عنوان نمونه نباشد از تسليم اظهارنامه و ارزيابي معاف است.

مــاده42ـــ در مــوارد اســتثناء و درخصــوص كــالاي مــورد نيــاز فــوري اعــم از دولتــي يــا غيردولتــي، گمــرك مــيتوانــد بــا اجــازه رئــيس كــل گمــرك ايــران و تعهــد بــالاترين مقــام وزارتخانــه يــا مؤسســه دولتــي مــرتبط و بــا محاســبه وجــوه متعلقــه و صــدور حكــم، مجــوز خــروج كــالا را صــادر نمايــد . متقاضــي مكلــف اســت ظــرف هفــت روز اداري نســبت بــه انجــام تشــريفات كامــل گمركــي اقــدام نمايد.

مــاده43ـــ در مــواردي كــه صــاحب كــالا يــا نماينــده قــانوني وي شــماره تعرفــه صــحيح كــالاي خــود را ندانــد مــيتوانــد قبــل از تنظــيم اظهارنامــه بــا ارائــه اســناد مالكيــت و پرداخــت هزينــه تعيــين تعرفــه، نظــر مشــورتي گمــرك را اســتعلام نمايــد. ايــن تعرفــهبنــدي وقتــي بــراي طــرفين الزامــي اســت كــه بــه درخواســت ذينفــع بــه كميســيون رســيدگي بــه اختلافــات گمركــي ارجــاع و تعيــين شــود . اشخاصـي كـه مـيخواهنـد كـالا بـه خـارج سـفارش دهنـد نيـز مـيتواننـد شـماره تعرفــه كــالا و شــرايط ورود آن را بــا ارســال نمونــه و پــيش بــرگ (پروفــورم) و بيـان مشخصـات كـالا و تصـريح بـه ايـنكـه كـالا حـداكثر تـا چـه مـدت بـه ايـران مـيرسـد از گمـرك ايـران اسـتعلام نماينـد. ايـن تعرفـهبنـدي وقتـي بـراي گمـرك الزامــي اســت كــه بــه تأييــد كميســيون رســيدگي بــه اختلافــات گمركــي برســد و كــالاي مــورد بحــث بــراي يــكبــار گشــايش اعتبــار و تــا يــك ســال بعــد از ابــلاغ رأي توسط استعلامكننده، گشايش اعتبار يا وارد شود.

تبصــره ـ در مــواردي كــه گمــرك، كــالاي اظهــار شــده را تعيــين تعرفــه مــيكنــد در صــورت تغييــر تعرفــه، براســاس تشــخيص جديــد گمــرك فقــط بــه اخذ مابه التفاوت اقدام ميشود و مشمول پرداخت جريمه نيست.

مـــاده44ــــ در مـــواردي كـــه حقـــوق ورودي از روي وزن كـــالا دريافـــت مـيشـود، وزن كـالا، وزن ناخـالص بـا تمـام لفـافهـا و ظـروف درونـي و بيرونـي بـه حــال و وضــع عــادي هنگــام اظهــار در گمــرك منهــاي وزن تقريبــي ظــرف اســت كـه نسـبت آن بـا وزن ناخـالص كـالا بـا توجـه بـه نـوع لفـاف و ظـرف توسـط هيـأت وزيران تعيين ميشود.

تبصــره ـ اوزان تقريبــي تعيــين شــده شــامل لفــاف هــايي كــه كــالا را بــه صــورت نــاقص بپوشــاند نيســت جــز درمــورد كــالايي كــه بســته بنــدي آنهــا در عــرف از ايــن ويژگــي برخــوردار اســت وزن خــالص تخمينــي در مــورد كالاهــايي كــه بــه صــورت فلّــه وارد مــيشــود پذيرفتــه نيســت. در ايــن مــوارد وزن خــالص كــالا براســاس روشهــاي متــداول بــينالمللــي ماننــد محاســبه آبخــور كشــتي تعيين ميگردد. 

مــاده45ـــ در مــواردي كــه بــين گمــرك و اظهاركننــده جــز درمــوارد مجــاز، مشــروط يــا ممنــوع بــودن كــالا اخــتلاف حاصــل شــود و تــرخيص كــالا براســاس نظــر گمــرك مســتلزم پرداخــت مبلغــي بــيش از آنچــه اظهــار شــده اســت گــردد، اظهاركننــده مــيتوانــد حقــوق ورودي را براســاس اظهــار خــود، نقــدي و بــه طــور قطــع پرداخــت و تفــاوت و جريمــه احتمــالي را بــه صــورت ســپرده نقــدي يــا ضمانتنامه بانكي توديع و كالا را ترخيص كند.

تبصــره1ـــ در مــواردي كــه صــاحب كــالا بــه انتظــار اعــلام نظــر قطعــي گمــرك از تــرخيص كــالا خــودداري كنــد، درصــورتي كــه نظــر قطعــي گمــ رك مؤيــد پرداخــت مبلغــي بــيش از اظهــار صــاحب كــالا نباشــد، كــالا از تــاريخ اظهــار تــا تــاريخ اعــلام نظــر قطعــي و نهــائي گمــرك بــه صــاحب كــالا، از پرداخــت انبــارداري معــاف اســت. بــراي مــدتي كــه بــا تشــخيص گمــرك، مقــررات يــا دســتورهاي دولتــي بــهنــاحق مــانع از تــرخيص كــالا مــيشــود صــاحب كــالا از پرداخــت هزينــه انبــارداري معــاف اســت و مراتــب نيــز بــه مرجــع مســؤول تحويــل گيرنده كالا اعلام ميشود.

تبصــره2ـــ هزينــه انبــارداري موضــوع ايــن مــاده جــز در مــواردي كــه مرجــع تحويـل گيرنـده بـه هـر دليـل قـادر بـه تحويـل كـالا نباشـد از محـل اعتبـاري كـه همــه ســاله در قــانون بودجــه بــه ايــن منـــظور پــيش بينــي مــيشــود تأمـــين و توسط گمرك به مرجع تحويل گيرنده پرداخت ميشود. بــار مــالي اضــافي ناشــي از اجــراي ايــن قــانون از محــل درآمــدهاي حاصــل از اجراي آن تأمين ميگردد.

مــاده46ـــ اگــر صــاحب كــالا، كــالاي خــود را اظهــار كــرده باشــد، چنانچــه بخواهــد تمــام يــا قســمتي از كــالاي خــود را تحــت عنــوان ديگــري اظهــار نمايــد مشــروط بــر آنكــه كــالا از گمــرك خــارج نشــده باشــد و جريمــههــاي متعلقــه مربــوط بــه اظهــار خــلاف اوليــه را پرداخــت نمايــد، اظهــار جديــد آن پذيرفتــه ميشود.

تبصــره 1ـــ تغييــر عنــوان بــه عبــور داخلــي شخصــي بــا رعايــت مــاده (123 ( اين قانون موكول به موافقت گمرك است.

تبصــره 2ـــ در مــواردي كــه اظهــار صــاحب كــالا مشــمول مقــررات قاچــاق گردد صاحب آن، حق تبديل عنوان اظهارنامه را ندارد.

بخش هفتم ـ رويههاي گمركي

فصل اول ـ كالاهاي ورودي

مــاده47ـــ كــالاي وارده بــه قلمــرو گمركــي را مــيتــوان بــراي يكــي از منظورهاي زير اظهار كرد:

الف ـ ورود قطعي

ب ـ ورود موقت

پ ـ ورود موقت براي پردازش

ت ـ مرجوعي (اعاده به خارج از كشور)

ث ـ عبور خارجي

ج ـ عبور داخلي عمليــاتي كــه از طــرف گمــرك و اشــخاص ذيربــط نســبت بــه اظهارنامــه و كــالاي مربــوط بــه آن انجــام و منتهــي بــه صــدور پروانــه گمــرك در مــوارد بنــدهاي

(الــف) تــا (ث) ايــن مــاده مــيگــردد تشــريفات قطعــي گمركــي و در مــورد بنــد (ج) تشريفات غيرقطعي گمركي تلقي ميشود.

مبحث اول ـ ورود قطعي

مــاده48ـــ ورود قطعــي، رويــه گمركــي اســت كــه براســاس آن كالاهــاي وارده بـــراي اســـتفاده در داخـــل قلمـــرو گمركـــي بـــا پرداخـــت حقـــوق ورودي و هزينههاي انجام خدمات و با انجام كليه تشريفات، ترخيص ميشود. 

مــاده49ـــ در مــواردي كــه كــالا در حــين حمــل از مبــدأ تــا هنگــام تحويــل بــه مرجـــع تحويـــل گيرنـــده كـــالا يـــا در مـــدت توقـــف در انبارهـــاي گمركـــي آسـيبديـده يـا ضـايع يـا فاسـد شـود، صـاحب كـالا مـيتوانـد تقاضـا كنـد كـالا را بــا پرداخــت تمــام هزينــههــاي انجــام خــدمات و انجــام تشــريفات گمركــي از كشــور خــارج و يــا آن را بلاعــوض بــه دولــت واگــذار كنــد و يــا قســمت آســيبديــده يــا فاســد شــده را تفكيــك كــرده و بــا پرداخــت هزينــههــاي انجــام خــدمات، فقــط حقــوق ورودي قســمت ســالم را بپــردازد و از تــرخيص بقيــه بــه نفــع دولــت صــرفنظــر نمايــد. درصــورتي كــه تفكيــك قســمت ســالم مقــدور نباشــد يــا تفكيــك آن موجــب آســيبديــدگي يــا فســاد بيشــتر كــالا شــود، گمــرك اجرائــي مــيتوانــد بــه تقاضــاي صــاحب كــالا بــا تنظــيم صورتمجلســي كــه بـه تأييـد گمـرك ايـران مـيرسـد متناسـب بـا آسـيبديـدگي و فسـاد، ارزش كـالا را تعيـــين و براســـاس آن حقـــوق ورودي را محاســـبه و وصـــول نمايـــد. چنانچـــه حقــوق ورودي مــذكور براســاس وزن دريافــت شــود در ايــنصــورت بــه نســبت آســيبديــدگي يــا فســاد در حقــوق ورودي تخفيــف داده مــيشــود. درصــورتي كــه مرجــع تحويــل گيرنـــده موجــب آســيبديـــدگي كــالا شــود قســـمت آسيبديده از پرداخت هزينههاي انجام خدمات معاف ميگردد.

مبحث دوم ـ ورود موقت

مــاده50 ـ ورود موقــت، رويــه گمركــي اســت كــه براســاس آن كالاهــاي معينــي مــيتوانــد تحــت شــرايطي بــه طــور موقــت بــه قلمــرو گمركــي وارد شــود. ايـن كالاهـا بايـد ظـرف مهلـت معينـي كـه گمـرك ايـران تعيـين مـينمايـد بـدون ايــنكــه تغييــري در آن ايجــاد شــود خــارج گــردد. تغييــرات ناشــي از اســتهلاك از اين حكم مستثني است.

تبصـــره ـ فهرســـت كالاهـــاي مشـــمول رويـــه ورود موقـــت و همچنـــين تشــريفات، تضــمينها و ســاير مقــررات مربوطــه بــا رعايــت ايــن قــانون در آييننامه اجرائي تعيين ميگردد.

مبحث سوم ـ ورود موقت براي پردازش

مــاده51 ـ ورود موقــت بــراي پــردازش، رويــه گمركــي اســت كــه براســاس آن كـالا مـيتوانـد بـه طـور موقـت بـه قلمـرو گمركـي وارد شـود، تـا سـاخته، تكميـل، تعميـر يـا فـرآوري شـده و سـپس صـادر شـود. ايـن رويـه همچنـين شـامل مـوادي از قبيــل تســريعكننــدههــا (كاتاليســتهــا) كــه در ســاخت، تكميــل و فــرآوري مصــرف مــيشــود نيــز مــيگــردد. كالاهــاي كمكــي از قبيــل روانكننــدههــا و ابــزارآلات مشــمول رويــه ورود موقــت بــراي پــردازش نيســت . محصــولات بــه دســت آمــده محصــولاتي مــيباشــند كــه از ســاخت، تكميــل، فــرآوري و تعميــر كالاهــايي كــه بــراي آنهــا مجــوز اســتفاده از رويــه ورود موقــت بــراي پــردازش اخذ شده به دست ميآيند.

تبصــره1ـــ ســقف زمــاني ورود موقــت بــراي پــردازش بــه تفكيــك گــروه كــالايي مختلــف بــا پيشــنهاد مشــترك وزارتخانــههــاي توليــدي ذيربــط، گمــرك ايــران، اتــاق بازرگــاني و صــنايع و معــادن ايــران و تصــويب هيــأت وزيــران تعيــين ميگردد.

تبصــره2ـــ نحــوه اجــراي ايــن مــاده در حــدود مقــررات ايــن قــانون، در آييننامه اجرائي تعيين ميگردد.

مبحث چهارم ـ مرجوعي

مــاده52 ـ مرجــوعي رويــهاي اســت كــه براســاس آن كــالاي وارده موجــود در گمــرك را تــا هنگــامي كــه بــا اجــراي مقــررات متروكــه بــه فــروش نرســيده است ميتوان به عنوان اعاده به خارج به گمرك اظهار و ترخيص نمود.

تبصــره ـ نحــوه اجــراي ايــن مــاده در حــدود مقــررات ايــن قــانون در آييننامه اجرائي تعيين ميگردد.

مبحث پنجم ـ عبور خارجي

مــاده53 ـ عبــور خــارجي كــالا رويــه گمركــي اســت كــه براســاس آن كــالايي بــه منظــور عبــور از قلمــرو گمركــي از يــك گمــرك مجــاز وارد و از گمــرك مجــاز ديگري، تحت نظارت گمرك خارج شود. تبصــره ـ شــرايط، تشــريفات اظهــار و ارزيــابي، ميــزان تضــمين و اســناد لازم براســاس آيــيننامــه اجرائــي ايــن مــاده اســت كــه در حــدود مقــررات ايــن قــانون بــه پيشــنهاد مشــترك وزارتخانــههــاي امــور اقتصــادي و دارايــي، راه و شهرســازي و اتــاق بازرگــاني و صــنايع و معــادن ايــران تهيــه مــيشــود و بــه تصويب هيأت وزيران ميرسد.

مـــاده54 ـ هرگـــاه در گمـــرك ورودي در كـــالاي عبـــوري نســـبت بـــه اظهارنامــه كســري مشــاهده شــود صــورتمجلس تنظــيم و اظهارنامــه و پروانــه عبــوري براســاس آن اصــلاح و كــالا عبــور داده مــيشــود. كــالاي اضــافي از همــان نــوع مــازاد بــر پــنج درصــد(5 (%و كــالاي اضــافي غيــر هــمنــوع مشــمول تبصــره (2 (مــاده (108 (ايــن قــانون مــيگــردد. در ايــنصــورت بــا رعايــت مقــررات مربوطه اجازه اصلاح اسناد و عبور كالا داده ميشود.

مــاده55 ـ در مــوارد اســتثنائي كــه ظــن قــوي بــه تخلــف وجــود دارد و بــر اثــر كنترلهــاي گمركــي در مســير عبــور، اختلافــي بــين محمولــه و پروانــه عبــور كشــف شــود، در مــورد كــالاي اضــافي نســبت بــه ضــبط كــالا و در مــورد كــالاي كسري و مغاير، طبق مقررات قاچاق اقدام ميشود. تبصــره ـ چنانچــه بــراي نيــروي انتظــامي در طــول مســير عبــور كــالا ظــن قــوي قاچــاق نســبت بــه محمولــه عبــوري بهوجــود آيــد يــا بــا فــك مهــر و مــوم و پلمــب كــاميون يــا بــارگنج بــا هرگونــه دخــل و تصــرف در كــالاي عبــوري مواجــه گــردد، فــك مهــر و مــوم و پلمــب و بازرســي محمولــه فقــط بــا حضــور نماينــده گمرك و تنظيم صورتمجلس امكانپذير است.

مــاده56 ـ هـــرگاه در مـــوقع رســيدگي بــه كـــالاي عـــبوري در گـــمرك خـــروجي مشــاهده شــود كــه مهــر و مــوم و پلمــب از بــين رفتــه اســت، گمــرك بــا حضــور نماينــده شــركت حمــل و نقــل و يــا راننــده محتويــات بســته هــا را رســيدگي و بــا پروانــه عبــور تطبيــق مــينمايــد. درصــورتي كــه اختلافــي مشــاهده نشــود اجــازه خــروج داده مــيشــود و نســبت بــه ابطــال تضــمين يــا تعهــد اقــدام ميگــردد. هــر گــاه مهــر و مــوم و پلمــب بــه طــور عمــدي شكســته و در محتويــات دخل و تصرف شده باشد در اينصورت طبق مقررات قاچاق رفتار ميشود. تبصــره ـ در مــواردي كــه بــر اثــر كنترلهــاي گمركــي در مــرز خــروج، كــالايي اضــافه يــا كســر يــا مغــاير نســبت بــه پروانــه گمركــي كشــف شــود، در صــورت ســالم بــودن مهــر و مــوم و پلمــب و محفظــه حمــل بــار و احــراز عــدم ســوءنيت اجــازه تخليــه كــالا در انبارهــاي گمركــي بــا تنظــيم صــورتمجلس يــا خــروج كــالا از قلمرو گمركي صادر ميگردد و تضمين مسترد يا تعهد اسقاط ميشود.

مــاده57 ـ هرگــاه كــالاي عبــوري تــا پايــان مــدت اعتبــار پروانــه از قلمــرو گمركــي خــارج يــا بــه گمــرك تحويــل نگــردد، كــالا مشــمول مقــررات قاچــاق گمركي ميشود.

تبصـره1ــ درصـورتي كـه بـراي گمـرك محـرز گـردد كـالا بـه علـل قـوه قهريـه (فــورسمــاژور) از بــين رفتــه اســت، تضــمين مــأخوذه مســترد و تعهــد مــأخوذه از درجــه اعتبــار ســاقط مــيشــود. همچنــين در مــوارد عــذر موجــه، تضــمين بــه ميــزان حقــوق ورودي كــالاي خــارج يــا تحويــل نشــده بــه درآمــد قطعــي گمــرك منظور ميگردد.

تبصــره2ـــ گمــرك مــيتوانــد بــا اخــذ جريمــه انتظــامي موضــوع مــاده(109 ( ايــن قــانون اجــازه تحويــل كــالا بــه مرجــع تحويــل گيرنــده را صــادر نمايــد، مشــروط بــر اينكــه بــا نظــر گمــرك حــداكثر تــا ده روز از مهلــت اعتبــار پروانــه عبور خارجي، كالا به گمرك مقصد تحويل شده باشد.

مــاده58 ـ مســؤوليت عبوردهنــده (ترانزيــت كننــده) در پرداخــت جــرائم متعلقــه، مطالبــات گمــرك و مجــازاتهــاي ناشــي از عــدم تحويــل يــا خــروج كــالا محــدود بــه ميــزان تعهــدات و يــا تضــمينات مــأخوذه بــراي صــدور پروانــه عبــور نيست. مبحث ششم ـ عبور داخلي

مــاده59 ـ عبــور داخلــي، رويــه گمركــي اســت كــه براســاس آن كــالاي گمــرك نشــده از يــك گمــرك مجــاز بــه گمــرك مجــاز ديگــر و يــا ســاير امــاكن تحــت نظــارت گمــرك منتقــل مــيگــردد تــا تشــريفات قطعــي گمركــي آن در مقصــد انجــام شــود. حســب آنكــه عبــور داخلــي كــالا بنــابر درخواســت متقاضــي يــا تصــميم گمــرك باشــد بهترتيــب عبــور داخلــي شخصــي و يــا عبــور داخلــي اداري ناميده ميشود.

تبصــره ـ شــرايط، تشــريفات اظهــار و ارزيــابي، ميــزان تضــمين و اســناد لازم در حدود مقررات اين قانون در آييننامه اجرائي تعيين ميشود.

مــاده60 ـ گمــرك مــيتوانــد در صــورت تــراكم در انبارهــاي گمركــي، بــا صــدور حكــم (دســتور اداري)، بــارگُنجهــاي مهــر و مــوم و پلمــب شــده را تحــت عنـــوان عبـــور داخلـــي اداري بـــه انبارهـــاي گمركـــي ديگـــر منتقـــل نمايـــد. مســـؤوليت كســـري، آســـيبديـــدگي و فقـــدان كـــالا بهجـــز در مـــوارد قـــوه قهريه(فورس ماژور) در حين عبور داخلي اداري با گمرك است.

تبصــره1ـــ هزينــه هــاي حمــل و انجــام خــدمات مربــوط بــه عبــور داخلــي اداري در غيــر مــوارد قــوه قهريــه(فــورس مــاژور) برعهــده گمــرك اســت و از صــاحب كــالا دريافــت نمــيشــود. مرجــع تحويــل گيرنــده مكلــف اســت كــالاي موضــوع عبــور داخلــي را در مقابــل خطــرات ناشــي از تصــادف و آتــش ســوزي بيمــه نمايــد و حــق بيمــه مربوطــه را بــه هنگــام تــرخيص از صــاحب كــالا وصــول كند.

تبصــره2ـــ عبــور داخلــي شخصــي كــالا منــوط بــه قبــول درخواســت از طــرف گمــرك مبــدأ عبــور اســت. مســؤوليت كســري، آســيبديــدگي و فقــدان كــالا در حين عبور داخلي شخصي با اظهاركننده است.

تبصــره3ـــ گمــرك مكلــف اســت بــراي كــالايي كــه در اســناد حمــل آن محــل تحويــل يكــي از شــهرهاي داخلــي ذكــر شــده اســت بــه شــرط اينكــه در شــهر مزبــور گمــرك مجــاز و مناســب وجــود داشــته باشــد بــه تقاضــاي شــركت حمــل و نقــل و بــا انجــام تشــريفات مربوطــه، پروانــه عبــور داخلــي بــه صــورت حمــل يكسره صادر نمايد. 

تبصــره4ـــ بــه منظــور بهــره بــرداري از ظرفيتهــاي خــالي گمــركهــا و منــاطق ويـــژه اقتصـــادي و كـــاهش رســـوب كـــالا در مبـــادي ورودي ، گمـــرك حســـب درخواســت ســازمان مســؤول منطقــه مكلــف اســت بــا عبــور كالاهــا بــه گمــركهــا و منــاطق ويــژه موافقــت نمايــد. بــديهي اســت منطقــه مربوطــه هزينــه هــاي انتقــال را در ابتــداء متقبــل مــيشــود تــا در صــورت مراجعــه صــاحب كــالا از وي وصــول نمايــد. مســؤوليت حفــظ و نگهــداري كــالا برعهــده عبوردهنــده و مرجــع تحويل گيرنده ذيربط است.

مــاده61 ـ هرگــاه در گمــرك مبــدأ عبــور داخلــي، نســبت بــه اظهــار، كســري مشــاهده شــود صــورتمجلس تنظــيم و اظهارنامــه و پروانــه عبــوري بــر ايــن اســاس اصــلاح و كــالا عبــور داده مــيشــود. درصــورتي كــه در گمــرك مبــدأ در نتيجــه ارزيــابي كــالاي عبــور داخلــي نســبت بــه اظهــار شــركت حمــل و نقــل يــا صــاحب كــالا، كــالاي اضــافي همنــوع مــازاد بــر پنجدرصــد(5 (%يــا كــالاي اضــافي غيرهمنــوع مشــاهده شــود بهترتيــب مشــمول تبصــره (2 (مــاده (108 (ايــن قانون و مقررات قاچاق گمركي ميگردد.

مــاده 62 ـ هـــرگاه كـــالاي عـــبور داخلــي بــه طــور كلـــي يــا جزئــي در مهلــت مقــرر بــه گمــرك مقصــد واصــل نشــود جــز در مــوارد قــوه قهريــه(فــورس ماژور)، مشمول مقررات قاچاق ميگردد. تبصــره ـ در مــوارد خــاص از قبيــل معــاذيري ماننــد بيمــاري و تصــادف و پيشــامدهاي نــاگوار كــه در آيــيننامــه اجرائــي بــه تصــويب هيــأت وزيــران مــيرســد، گمــرك مــيتوانــد بــا اخــذ جريمــه انتظــامي موضــوع مــاده (109 (ايــن قــانون بــه صــدور اجــازه تحويــل كــالا بــه مرجــع تحويــل گيرنــده اقــدام نمايــد، مشــروط بــر اينكــه حــداكثر تــا پــنج روز بــا نظــر گمــرك از مهلــت اعتبــار پروانــه عبور داخلي به گمرك مقصد، تحويل شود.

مــاده63 ـ در مــواردي كــه كــالاي عبــور داخلــي بــا كســري، تحويــل گمــرك مقصــد گــردد، در صــورت ســالم بــودن مهــر و مــوم و پلمــب و محفظــه حمــل بــار و عدم دخل و تصرف مشمول مقررات كسر تخليه ميشود. كــالاي عبــوري درصــورت دخــل و تصــرف در مهــر و مــوم و پلمــب و مشــاهده كسري، مشمول قاچاق گمركي است. درصـــورتي كـــه كســـري و فـــك مهـــر و مـــوم و پلمـــب، ناشـــي از قـــوه قهريه(فورسماژور) باشد تضمين و تعهد، ابطال ميشود.

فصل دوم ـ كالاهاي صدوري

مبحث اول ـ صدور قطعي

مــاده64 ـ صــدور قطعــي، رويــه گمركــي اســت كــه براســاس آن كــالاي داخلي به منظور فروش يا مصرف از كشور خارج ميشود. تبصـــره ـ شـــرايط، تشـــريفات اظهـــار و ارزيـــابي و اســـناد لازم در حـــدود مقررات اين قانون در آييننامه اجرائي تعيين ميگردد.

مــاده65 ـ تــرخيص كــالاي صــدور قطعــي كــه بــدون اســتفاده بــه كشــور بازگشــت داده مــيشــود منــوط بــه ارائــه اســناد صــدور مربوطــه و حســب مــورد گواهيهـــاي قرنطينـــهاي و بهداشـــتي و ايمنـــي و بازپرداخـــت وجـــوه دريـــافتي و اعاده امتيازات استفاده شده و جوايز صادراتي بابت صدور كالا است. تبصــره ـ تــرخيص كــالاي برگشــتي كــه در خــارج مــورد اســتفاده يــا تعميــر قــرار گرفتــه، طبــق شــرايطي اســت كــه در حــدود مقــررات ايــن قــانون در آييننامه اجرائي تعيين ميشود.

مبحث دوم ـ استرداد حقوق ورودي

مــاده66 ـ حقــوق ورودي اخــذ شــده از عــين كــالاي وارداتــي كــه از كشــور صــادر مــيگــردد و مــواد، كالاهــاي مصــرفي و لــوازم بســته بنــدي خــارجي بــه كــار رفتــه يــا مصــرف شــده در توليــد، تكميــل يــا بســته بنــدي كــالاي صــادر شــده بــا رعايــت مقــررات ايــن قــانون و آيــيننامــه اجرائــي آن بــا مأخــذ زمــان ورود كــالا بايد به صادركننده مسترد گردد.

تبصــره1ـــ كالاهــايي كــه بــه منظــور صــادرات، بــه منــاطق آزاد يــا منــاطق ويــژه اقتصــادي حمــل مــيگــردد چنانچــه برابــر قــوانين و مقــررات از ايــن منــاطق صادر شود مشمول مقررات استرداد ميگردد.

تبصــره2ـــ حقــوق ورودي تســريع كننــده هــا(كاتاليســتهــا) كــه لازمــه واكــنش شــيميايي اســت مشــمول اســترداد مــيگــردد ولــي ابــزارآلات و مــواد روان كننــده و هماننــد آنهــا كــه فقــط بــه عنــوان كمــك در توليــد كــالاي صــادراتي مــورد اســتفاده و مصــرف قــرار ميگيــرد شــا مل مقــررات اســترداد نيست.

تبصــره3ـــ اســترداد مــيتوانــد توســط اشخاصــي غيــر از واردكننــده كالاهــاي مذكور نيز درخواست شود.

تبصــره4ـــ مهـــلت درخواســت اســترداد حقــوق و عــوارض ورودي مــواد بــه كــار رفتــه در كالاهــاي صــادر شــده ســه ســال از تــاريخ امضــاء پروانــه يــا پتــه گمركــي كــالاي ورودي اســت. روز امضــاء پروانــه يــا پتــه گمركــي و روز تســليم تقاضاي استرداد به گمرك ايران جزء اين ايام محسوب نميشود.

مــاده67 ـ بــه منظــور تســهيل شناســايي و انطبــاق كــالا و مــواد وارداتــي بــه كــار رفتــه در كــالاي صــادراتي، صــادركننده بايــد همزمــان بــا تســليم اظهارنامــة صــادراتي، موضــوع اســترداد را بــا قيــد شــماره پروانــه ورودي مربوطــه بــه گمــرك صــدوري اعــلام كنــد و گمــرك موظــف اســت تشــريفات ارزيــابي كــالاي صــادراتي را بــه طــور كامــل انجــام دهــد و نتيجــه را در ظهــر اظهارنامــه صــادراتي قيــد نمايد.

تبصــره ـ اســناد و مــدارك مــورد نيــاز گمــرك جهــت انجــام مراحــل اســترداد حقوق ورودي در آييننامه اجرائي اين قانون مشخص ميگردد.

مـــاده68 ـ اســـترداد براســـاس ارزش گمركـــي و مأخـــذ حقـــوق ورودي منــدرج در اســناد گمركــي در زمــان ورود محاســبه مــيشــود. درصــورتي كــه بخشــي از وجــوه دريــافتي بابــت ورود كــالا توســط سازمانـــهايي غيــر از گمــرك وصــول شــود، گـــمرك مراتــب را جهــت اســترداد بــه ســازمانهاي مــذكور اعــلام مــينمايــد. گمــرك و ســاير ســازمانهاي وصــول كننــده بايــد همــه ســاله بودجــه لازم براي استرداد را در بودجه سالانه منظور نمايند.

مــاده69 ـ چنانچــه كــالاي توليــد داخلــي بــه اشخاصــي كــه در واردات كــالاي مشــابه خــارجي معافيــت دارنــد فروختــه شــود، وجــوه پرداختــي بــراي ورود كــالا، مــواد، اجــزاء و قطعــات بــه كــار رفتــه در توليــد آن نيــز طبــق مقــررات ايــن قــانون به فروشنده مسترد ميگردد.

مــاده 70ـــ هرگونــه اســتردادي كــه براســاس اســناد غيرواقعــي انجــام گيــرد و در رســيدگيهاي گمــرك كشــف شــود مشــمول تبصــره (1 (مــاده (143 (ايــن قانون است. مبحث سوم ـ صدور موقت

مــاده71ـــ صــدور موقــت، رويــه گمركــي اســت كــه بــه موجــب آن كالاهــاي مجــاز بــراي اهــداف معينــي شــامل ســاخت، پــردازش، تعميــر، تكميــل، شــركت در نمايشــگاه يــا بــه عنــوان وســايل نقليــه بــراي اســتفاده شخصــي يــا تــردد بــين ايــران و كشــورهاي ديگــر يــا ماشــين آلات و تجهيــزات بــراي انـــجام خــدمات فنــي و مهندســي بــه طــور موقــت و ظــرف مهلــت معينــي كــه در آيــيننامــه اجرائــي ايــن قــانون مشــخص مــيشــود بــه خــارج از كشــور صــادر و ســپس بــه كشور بازگردانده شود. تبصــره ـ شــرايط، تشــريفات اظهــار و ارزيــابي، اســناد لازم و تضــمين در حدود مقررات اين قانون در آييننامه اجرائي تعيين ميگردد.

مــاده72ـــ درصــورتي كــه كــالا تــا پايــان مهلــت، بازگشــت داده نشــود نســبت بـه وصــول تضــمين يــا پيگيـري اجــراي تعهــد اقـدام مــيشـود. در مــورد كالاهــايي كــه صــدور قطعــي آنهــا ممنــوع يــا مجــاز مشــروط باشــد طبــق مقــررات قاچــاق عمل ميشود.

تبصــره1ـــ كــالاي صــدور موقــت كــه در مهلــت مقــرر بــه كشــور بازگشــت داده نشــود و رويــه آن طبــق مقــررات قــانوني بــه صــادرات قطعــي تبــديل شــود، مشمول هيچگونه استرداد و تسهيلات صادرات قطعي نميشود.

تبصــره2ـــ چنانچــه تــا ده روز پــس از انقضــاء مهلــت مقــرر، كــالا بــه گمــرك تحويــل گــردد گمــرك مــيتوانــد بــا اخــذ جريمــه موضــوع مــاده(109 (ايــن قــانون اقدام نمايد. مــاده73ـــ هــر گــاه در موقــع بازگشــت كــالا مهــر و مــوم و پلمــب يــا علائــم ديگــري كــه از طـــرف گمــرك روي بســـته هــا يــا محتويــات بســتههــاي ضــروري الصــاق گرديــده اســت از بــين رفتــه باشــد و تشــخيص عــين كــالا بــراي گمــرك ممكــن نباشــد كــالاي مــورد بحــث ماننــد كــالايي كــه بــه كشــور وارد مــيشــود محسوب و مقررات كالاي ورودي درباره آن اجراء ميگردد.

مــاده74ـــ كــالاي صــدور موقــت هنگــام بازگشــت از پرداخــت حقــوق ورودي معــاف اســت. قطعــات، قســمتها و لــوازمي كــه هنگــام تعميــر تعــويض شــود و يــا قطعــه جديــدي بــه كــالا اضــافه يــا ملحــق شــود، مشــمول پرداخــت حقــوق ورودي است.

تبصــره ـ چنانچــه تعــويض قطعــات اصــلي يــا الحــاق قطعــات جديــد بــه حــدي باشــد كــه كــالا اصــالت خــود را از دســت بدهــد، تــرخيص آن مســتلزم طــي تشــريفات واردات قطعــي و پرداخــت حقــوق ورودي بــه ميــزان مابــه التفــاوت ارزش كالاي وارداتي و صادراتي است.

مــاده75ـــ دامهــايي كــه بــراي تعليــف بــه طــور موقــت از كشــور خــارج ميشــوند، مشــمول رويــه صــدور موقــت اســت و ايــن دامهــا و نُتّــاج آنهــا از پرداخت حقوق ورودي معاف ميباشند. تشــريفات خــروج و برگشــت ايــن دامهــا تــابع مقــررات آيــيننامــه تعليــف اغنــام و احشام مصوب هيأت وزيران است.

فصل سوم ـ ساير رويه ها

مبحث اول ـ كالاي مسافري

مــاده76ـــ منظــور از مســافر در ايــن قــانون شخصــي اســت كــه بــا گذرنامــه يــا اجــازه عبــور يــا بــرگ تــردد از راههــاي مجــاز بــه قلمــرو گمركــي وارد يــا از آنهــا خارج ميشود. اشخاص زير مسافر تلقي ميگردند: الـف ـ شـخص غيـرمقيم ايـران كـه بـه طـور موقـت بـه قلمـرو گمركـي وارد يـا از آن خارج ميشود. ب ـ شــخص مقــيم ايــران كــه از قلمــرو گمركــي كشــور خــارج (مســافر خروجي) يا به آن وارد (مسافر ورودي) ميشود. تبصــره1ـــ مســافران خروجــي از قلمــرو گمركــي بــه مقصــد منــاطق آزاد و ويــژه اقتصــادي مشــمول مقــررات ايــن مــاده نيســتند و درصــورتي كــه از طريــق منــاطق مــذكور از كشــور خــارج شــوند، موظفنــد كــالاي همــراه خــود را بــه گمرك اظهار نمايند. تبصــره2ـــ شــرايط، تشــريفات اظهــار و ارزيــابي و ميــزان معافيــت كــالاي شخصــي همــراه مســافر و امــور مربــوط بــه مســافر در حــدود مقــررات ايــن قــانون در آييننامه اجرائي تعيين ميگردد.

مـاده77ــ مسـافران غيـرمقيم ايــران مـيتواننـد عـلاوه بـر لـوازم شخصـي كـه بــه طــور قطعــي قابــل تــرخيص اســت، اشــيائي از قبيــل جــواهرآلات شخصــي، اشــياء قابــل حمــل از جملــه دوربــين عكاســي و فيلمبــرداري بــا مقــدار متناســب فــيلم و نــوار يــا ملزومــات آن، پروژكتــور فــيلم يــا اســلايد، دو ربــين چشــمي، آلات موســـيقي، ضـــبط و پخـــش بـــه همـــراه نـــوار و لـــوح فشـــرده، گيرنـــده راديـــويي، تلويزيـــون، ماشـــين تحريـــر، ماشـــين حســـاب، رايانـــه شخصـــي، كالســكه بچــه، صــندلي چرخــدار(ويلچــر)، لــوازم و تجهيــزات ورزشــي، تلفــن همــراه، جعبــه وســايل كمكهــاي اوليــه، تجهيــزات پزشــكي قابــلحمــل مــورد نيــاز مســافر و قــايق پــارويي را كــه بــر اســاس آيــيننامــه اجرائــي تعيــين مــيگــردد طبق رويه ورود موقت با ارائه تضمين به قلمرو گمركي وارد نمايند.

مــاده78ـــ مســافران غيــرمقيم ايــران مــيتواننــد وســيله نقليــه شخصــي خــود را بــا رعايــت مقــررات مربوطــه طبــق رويــه ورود موقــت بــه قلمــرو گمركــي كشــور وارد نماينــد. ايرانيــان مقــيم خــارج درصــورتي مــيتواننــد از مقــررات ايــن مــاده اســتفاده نماينــد كــه قبــل از ورود بــه ايــران حــداقل ســه مــاه در خــارج از كشــور اقامت داشته باشند.

تبصــره 1ـــ وســيله نقليــه در مــدت اعتبــار پروانــه ورود موقــت، ميتوانــد بعــد از ثبت تاريخ و كنترلهاي لازم از راههاي مجاز خارج و وارد گردد.

تبصــره 2ـــ چنانچــه ثابــت گــردد وســايل شخصــي يــا وســيله نقليــه شخصــي مســافران غيــرمقيم ايــران كــه ورود موقــت شــده، خســارت كلــي ديــده اســت، مرجوع كردن آن به شرط واگذاري به گمرك لزومي ندارد.

مبحث دوم ـ پيك سياسي و بستههاي پست سياسي

ماده 79ـ الــف ـ پيــك سياســي، شخصــي اســت كــه از طــرف وزارت امــور خارجــه دولــت متبــوع خــود داراي حكــم و حامــل نوشــته هــاي رســمي بــه عنــوان ســـفارتخانه هـــا يـــا نماينـــدگيهـــاي آن دولـــت در كشـــورهاي خـــارجي يـــا ســـازمانهاي بـــينالمللـــي اســـت و يـــا حامـــل نوشـــته هـــاي ســـفارتخانه يـــا نماينــدگيهــاي مزبــور بــه عنــوان وزارت امــور خارجــه دولــت متبــوع خــود و يــا حامـل نوشـته هـاي رسـمي سـفارت يـا نماينـدگي دولـت خــود، در يـك كشـور بـه عنــوان ســفارتخانه هــا يــا نماينــدگيهــاي ديگــر همــان دولــت در كشــور ثالــث باشد.

ب ـ بســته پســت سياســي عبــارت اســت از بســته محتــوي اســناد، اشــياء مــورد اســتفاده رســـمي و يـــا نوشتـــه هــاي رسمـــي دولتـــي، كـــه بـــه مهـــر وزارت امـــور خـارجـــه يـــا نماينــدگيهــاي ســـياسي دولـــت جمـــهوري اســـلامي ايـــران يـــا دول خـــارجه مهـــر و مـــوم و پلمـــب شـــده و عبـــارت «تســــريع در ارســــال پيــــك رســــمي ديپــــلماتيك» EXPEDITION DIPLUMATIQUE COURRIER OFFICIELLE (و يـــــا هـــــر جملــه ديگــري كــه داراي همــان مفهــوم باشــد روي آن نوشــته و بــه وســيله پيك سياسي حمل شود. تبصــره1ـــ بســته پســت سياســي كــه همــراه پيــك سياســي نيســت و بــه عنــوان بــار حمــل مــيشــود، نيــازي بــه ورقــه مخصــوص پيــك سياســي و رواديــد نــدارد و تــرخيص آنهــا در صــورت دارا بــودن شــرايط لازم بســتههــاي پســت سياسي، بلامانع است. تبصــره2ـــ دســتورالعمل اجرائــي مربــوط بــه ايــن بخــش براســاس قــانون مربـــوط بـــه قـــرارداد ويـــن دربـــاره روابـــط سياســـي مصـــوب 21/7/1343 در آييننامه اجرائي اين قانون تعيين ميگردد.

مـــاده80 ـ بـــه كنســـولگريهاي كشـــورهاي خـــارجي در ايـــران بـــه شـــرط معاملــه متقابــل، حــق ارســال و دريافــت بســته پســت سياســي بــه وســيله پيــك سياســي داده مــيشــود و در اينصــورت كليــه شــرايط مقــرر در ايــن مبحــث دربــاره آنهــا رعايــت مــيگــردد. پيــك سياســي وارده بــه كشــور بايــد عــلاوه بــر گذرنامـــه سياســـي داراي ورقـــه مخصـــوص پيـــك سياســـي صـــادره از طـــرف فرســتنده بســتة پســت سياســي باشــد و ورقــه مزبــور بايــد رواديــد مخصــوص پيــك سياســي داشــته باشــد. ايــن رواديــد فقــط از طــرف وزارت امــور خارجــه در تهــران يــا ســفارتخانههــاي دولــت جمهــوري اســلامي ايــران در خــارج صــادر ميشود. مبحث سوم ـ مرسولات پست بين المللي

مــاده81 ـ مرســولات پســتي كليــه اشــيائي اســت كــه برطبــق قــوانين پســتي كشــور يــا اتحاديــه جهــاني پســت توســط پســت قبــول، مبادلــه و توزيــع مــيشــود و شامل مراسلات و امانات به شرح ذيل است: الــف ـ مراســلات پســتي، نامــه، كــارت پســتال، مط بوعــات، نمونــههــاي تجارتي، نوار و لوح فشرده پرشده و مانند آنها است. ب ـ امانــات پســتي، كليــه بســتههــاي پســتي اســت بــه اســتثناء مراســلاتي كه از لحاظ بسته بندي، وزن و كرايه پستي تابع ضوابط خاص خود باشد. اول ـ مبادله كيسه هاي مرسولات پستي

مــاده82 ـ كيســه هــاي پســتي حــاوي مرســولات پســتي بايــد هنگــام ورود بــه گمــركهــاي مــرزي و ارســال بــه خــارج در دفــاتر مبادلــه پســتي بــه وســيلة گمرك، نظارت و مهر و موم و پلمب گردد. دوم ـ مرسولات ارسالي به خارج كشور

مــاده83 ـ كليــه مرســولات ارســالي بــه خــارج از كشــور كــه مشــمول نظــارت گمركـــي اســـت بايـــد بـــا فـــرمهـــاي CN22 ،CN23 ،CP71 و CP72 كـــه توســط ارســال كننــده تكميــل مــيشــود همــراه باشــد فــرمهــاي يــاد شــده كــه اظهارنامــههــاي گمركــي مرســولات پســتي تلقــي و بررســي گمـــركي براســاس آن انجام ميشود توسط ادارات پـست در اختيار فرستنده قرار ميگيرد. در واحــدهاي پســتي كــه واحــد گمركــي وجــود دارد، نماينــدگان گمــرك بــر مرســولات پســتي مشــمول مقــررات گمركــي نظــارت مــيكننــد و بــا مهــر يــا بــا روشهــاي خودكــاري كــه از ناحيــه گمــرك ايــران تجــويز و مــورد اجــرا گذاشــته ميشود ممهور مينمايند.

تبصــره ـ واحــد خــدمات پســتي، نهــادي دولتــي يــا خصوصــي داراي مجــوز از دولت است كه خدمات بينالمللي پستي ارائه ميكند. مــاده84 ـ گمــرك ايــران مــيتوانــد در صــورت درخواســت پســت جمهــوري اســلامي ايــران تمــام يــا بخشــي از وظــايف مربــوط بــه پــذيرش مرســولات پســتي بــه خــارج از كشــور را پــس از احــراز شــرايط لازم بــا اعطــاي نيابــت بــه پســت جمهوري اسلامي ايران براي مدت معيني واگذار نمايد.

مــاده85 ـ در هــر نقطــه از كشــور كــه دفتــر مبادلــه مرســولات پســتي خــارجي دايــر اســت گمــرك نيــز بايــد در آنجــا مســتقر شــود و انجــام وظيفــه نمايد.

تبصــره1ـــ دفــاتر مبادلــه مرســولات پســتي خــارجي بــا اطــلاع و موافقــت گمرك ايران تأسيس ميشود.

تبصــره2ـــ پســت جمهــوري اســلامي ايــران مكلــف اســت تمــامي امكانــات اداري لازم جهت استقرار گمرك را تأمين نمايد.

مــاده86 ـ گمــرك در دفــاتر مبادلــه مرســولات پســتي، مرســولات قبــول شـــده را بـــا توجـــه بـــه فـــرمهـــايCN22 ،CN23 ،CP71 و CP72 همـــراه آنهــا كنتــرل و در صــورت وجــود ترديــد مــيتوانــد جهــت تطبيــق محتــوي بــا فــرم همــراه مرســوله از مــأمور پســت دفتــر مبادلــه درخواســت نمايــد كــه آنهــا را بــاز كنــد و در صــورت عــدم تطبيــق، مرســوله برگشــت داده مــيشــود و چنانچــه جــزء كــالاي ممنــوعالصــدور باشــد ضــبط و طبــق مقــررات مربوطــه اقــدام ميشود. گمــرك بــر مرســولات ارســالي بــه خــارج از كشــور بــا مهــر و مــوم و پلمــب كيســه ها نظارت ميكند.

تبصــره ـ گمــرك ضــمن نظــارت در امــر ارســال مرســولات پســتي، عــلاوه بــر مهرومــوم نمــودن كيســه هــا، فــرم بارنامــه هــاي كيســه هــا و امانــات محتــوي آنهــا را به مهري كه از طرف گمرك ايران تعيين ميشود ممهور مينمايد. سوم ـ مرسولات وارده از خارج كشور

مـــاده87 ـ درصـــورتي كـــه مرســـولهاي از نظـــر گمـــرك مشـــكوك باشـــد مــيتوانــد از مــأمور پســت بخواهــد كــه آنرا بــاز نمايــد. در ايــن مــورد فــرم مخصــوص حــاكي از بــاز شــدن و تعيــين مشخصــات كــالا طبــق نمونــه تعيــين شده از ناحيه گمرك ايران، به بسته مزبور الصاق ميشود.

تبصــره1ـــ چنانچــه نامــه يــا مرســولهاي كــه اداره پســت مجــاز بــه بــاز كــردن آن نيســت بــه نظــر گمــرك مشــكوك باشــد طبــق مــاده (23 (آيــيننامــه اجرائــي موافقتنامــه امانــات پســتي عمــل مــيشــود. ايــن رويــه در مــورد مرســولات بــه مقصد خارج از كشور نيز لازم الاجراء است. تبصــره2ـــ تــرخيص محمــولات و مرســولاتي كــه جنبــه تجــاري دارنــد تــابع تشريفات و مقررات عمومي است. چهارم ـ مرسولات پستي مشمول حقوق ورودي

مــاده88 ـ مرســولات پســتي وارده از خــارج كشــور كــه مشــمول پرداخــت حقــوق ورودي هســتند بايــد در انبارهــاي متعلــق بــه پســت كــه تحــت نظــارت گمرك ميباشند، نگهداري شوند.

مــاده89 ـ دفــاتر پســت مكلفنــد فهرســت مرســولات پســتي كــه طبــق مقــررات پســت، متروكــه تلقــي مــيشــوند بــا درج كليــه مشخصــات براســاس اظهارنامــههــاي گمركــي مخصــوص مرســولات پســتي تنظــيم و بــه همــراه كــالا بــه انبارهــاي گمركــي تحويــل دهنــد. شــركت پســت مكلــف اســت جهــت نگهــداري كالاي متروكه فضايي مناسب را در اختيار گمرك قرار دهد. تبصــره ـ پســت بنابــه درخواســت كتبــي صــاحب كــالا مــيتوانــد مــدت توقــف كالا را حداكثر تا سه ماه تمديد كند. پنجم ـ حمل و مبادله مرسولات وارده از خارج، در داخل كشور

مــاده90ـــ در مــواردي كــه مرســولات پســتي موضــوع پروانــه عبــور بــه گمــرك مقصــد عبــور تحويــل نشــود، مــورد، تــابع مقــررات مبحــث ششــم فصــل اول بخش هفتم اين قانون ميشود. ششم ـ توزيع مرسولات و دريافت حقوق ورودي

مــاده91ـــ حقــوق ورودي مرســولات وارده از خــارج توســط گمــرك وصــول مــيشــود. مرســولات قابــل توزيــع بــه وســيله پســت بــا صــدور پروانــه يــا پتــه توســط مــأموران گمــرك تعيــين و در دفتــر مخصــوص ثبــت و پروانــه يــا پتــه گمركــي بــه همــراه صورتحســاب وجــوه متعلقــه بــه پســت تحويــل مــيشــود. ادارات پســت پــس از وصــول حقــوق ورودي، وجــوه دريــافتي را بــه حســاب گمــرك واريــز و حــداكثر ظــرف بيســت روز از تــاريخ تحويــل صورتحســاب بــا گمــرك تســويه حســاب مينماينــد. وجــوه واريــز شــده بــه درآمــد قطعــي منظــور ميگردد. مبحث چهارم ـ فروشگاههاي آزاد

مـــاده92ــــ فروشـــگاههاي آزاد فروشـــگاههايي اســـت كـــه توســـط بخـــش غيردولتـــي تحـــت نظـــارت گمـــرك در فرودگاههـــاي بـــينالمللـــي و ســـاير فرودگــاههــايي كــه پــرواز خــارجي دارنــد و بنــادر و مبــادي زمينــي دايــر مــيشــوند و اجــازه داده مــيشــود كــه در آنهــا كالاهــاي خــارجي بــا معافيــت از پرداخــت حقــوق ورودي و كالاهــاي داخلــي، بــه مســافرين ورودي يــا خروجــي يا خدمه وسايل نقليه ورودي و خروجي فروخته شود. فروشــگاههاي آزاد پــس از كســب مجــوز از گمــرك و ســازمانهاي ذيــربط ايجــاد ميشود. تبصــره ـ چگــونگي ورود، خــروج، فــروش و نــوع كــالا و نحــوه تســويه كالاهــاي وارده بــه فروشــگاههاي مــذكور در آيــيننامــه اجرائــي ايــن قــانون تعيين ميگردد.

مــاده93ـــ كــالاي خــارجي مشــمول حقــوق ورودي كــه در فروشــگاههاي آزاد فقــط بــه مســافر يــا خدمــه فروختــه مــيشــود چنانچــه در هنگــام ورود بــه قلمــرو گمركــي كشــور بــدون اظهــار بــه گمــرك كشــف گــردد مشــمول مقــررات قاچاق كالا است.

مــاده 94ـــ چنانچــه در انبــار فروشــگاه آزاد كــه خــارج از انبارهــاي گمركــي اســت كــالايي اضــافه بــر اســناد و مــدارك مشــاهده شــود كــالاي اضــافي خــارجي مشــمول مقــررات قاچــاق كــالا ميگــردد. بــراي ايــن منظــور گمــرك مــيتوانــد در هــر مــورد كــه لازم بدانــد كــالاي موجــود در انبــار مــذكور را مــورد رســيدگي و شــمارش قــرار دهــد و آنهــا را بــا دفــاتر و اســناد و مــدارك ورود و خــروج تطبيــق نمايد.

مبحث پنجم ـ وسايل نقليه براي مقاصد تجاري

مــاده95ـــ «وســايل نقليــه بــراي مقاصــد تجــاري» بــه شــناور، وســيله نقليــه آبــي خــاكي (هاوركرافــت)، هواپيمــا، وســايل نقليــه جادهــاي و ريلــي كــه در حمــل و نقــل بــينالمللــي بــراي حمــل اشــخاص و كــالا بــه صــورت تجــاري، مــورد اســتفاده قــرار ميگيــرد، بــه همــراه مقــدار متعــارف لــوازم يــدكي، ملزومــات و تجهيــزات، مــواد روانكننــده و ســوخت موجــود در باكهــاي اســتاندارد كــه بــا ايــن وســايل نقليــه حمــل مــيشــوند اطــلاق ميگــردد. ايــن اصــطلاح شــامل محفظــه هاي حمل بار يا بارگُنج(كانتينر) نيز ميشود.

مـاده96ــ وسـايل نقليـه بـراي مقاصـد تجـاري، اعـم از پـر يـا خـالي، مـيتوانـد بــه صــورت موقــت يــا عبــوري وارد قلمــرو گمركــي شــود، مشــروط بــر اينكــه در خــارج بــه ثبــت رســيده باشــد و بــراي حمــل و نقــل داخلــي مــورد اســتفاده قــرار نگيــرد. ايــن وســايل نقليــه در مهلــت تعيــين شــده توســط گمــرك بايــد بــدون هرگونــه تغييــر بهجــز تغييــرات ناشــي از اســتهلاك از مرزهــاي رســمي كشــور خارج شود.

مــاده97ـــ وســايل نقليــه بــراي مقاصــد تجــاري بــه هنگــام ورود و خــروج فقــط يــك برگــه اظهارنامــه اجمــالي ورودي يــا خروجــي بــدون نيــاز بــه اســناد ديگــر، بــه منظــور شناســايي و تســويه ايــن وســايل نقليــه بــه گمــرك تســليم مــيكننــد و بــه شــرط ســپردن تعهــد، شــركت حمــل و نقــل ايرانــي مربوطــه از سپردن تضمين معاف است.

تبصـره1ــ كالاهـايي كـه بـا ايـن وسـايل نقليـه حمـل مـيشـوند و يـا اشخاصـي كــه بــا ايــن وســايل نقليــه مســافرت مينماينــد، تــابع مقــررات خــاص خــود ميشوند.

تبصــره2ـــ وســيلة نقليــه در صــورت عــدم خــروج در مهلــت مقــرر بــا احــراز سوءنيت مشمول مقررات قاچاق ميشود. مبحث ششم ـ رويه انتقالي

مــاده98ـــ بــه انتقــال كالاهــا تحــت نظــارت گمــرك از وســيله حمــل ورودي بــه وســيله حمــل خروجــي در محــدوده يــك گمــرك كــه همــان گمــرك ورودي و خروجــي از قلمــرو گمركــي اســت رويــة انتقــالي اطــلاق مــيشــود. ايــن انتقــال بــه صــورت مســتقيم و يــا غيرمســتقيم انجــام مــيشــود كــه وســايل حمــل ورودي و خروجــي همزمــان يــا بــا فاصــله زمــاني در محــدوده يــك گمــرك حضــور دارنــد تــا عمل انتقال انجام گيرد. تبصـــره ـ نحـــوه تشـــريفات اظهـــار، ارزيـــابي و تحويـــل و تحـــول كـــالاي انتقالي در آييننامه اجرائي اين قانون تعيين ميگردد. مبحث هفتم ـ رويه كرانبري (كابوتاژ)

مــاده 99ـــ كــرانبــري(كابوتــاژ) رويــه اي اســت كــه براســاس آن كــالاي داخلــي از يــك گمــرك مــرزي بــه گمــرك مــرزي ديگــر در قلمــرو گمركــي از راه دريـا يـا رودخانـههـاي مـرزي حمـل مـيگـردد. كـالايي كـه از لحـاظ نزديكـي راه بـا رعايــت صــرفه تجــاري از يــك نقطــه بــه نقطــه ديگــر قلمــرو گمركــي از راههــاي زمينــي مجــاز بــا عبــور از خــاك كشــور خــارجي و همچنــين كــالايي كــه از راه دريــا يــا رودخانــههــاي مــرزي بــه منــاطق آزاد حمــل مــيشــود در صــورتي كــه بــراي مصــرف در ايــن منــاطق باشــد نيــز مشــمول مقــررات كــرانبــري(كابوتــاژ) مــيشــود. در ايــن مــوارد هرگــاه كــالاي كــرانبــرد (كــالاي كابوتــاژي) بــا وســايل نقليـه داخلـي حمـل شـود وسـيله نقليـه نيـز تـابع رويـه كـالاي كـرانبـرد (كـالاي كابوتاژي) است.

تبصــره ـ نحـــوه تشــريفات اظهـــار و اســـناد مربوطــه، ارزيـــابي و ميـــزان تضمين در حدود مقررات اين قانون در آييننامه اجرائي تعيين ميگردد.

مــاده 100ـــ كــالايي كــه صــدور آن از كشــور مجــاز اســت و صــدور آن مشــمول پرداخــت هيچگونــه وجهــي نيســت را مــيتــوان بــا انجــام تشــريفات و مقــررات مربوطــه بــه عنــوان كــرانبــر (كابوتــاژ) حمــل نمــود. گمــرك ايــران مـيتوانـد بـا كـرانبـري (كابوتـاژ) كـالاي ممنـوع الصـدور يـا كـالايي كـه بـهموجـب قــانون و مقــررات مجــاز مشــروط اســت بــا اخــذ تضــمين يــا تعهــد يــا قيــود ديگــر موافقت نمايد.

مــاده101ـــ هرگــاه مــدت اعتبــار پروانــه كــرانبــري (كابوتــاژ) بــراي رســيدن كــالا بــه گمــرك مقصــد منقضــي گــردد و تــا ســه مــاه بعــد از انقضــاء آن از طــرف صــاحب كــالا گواهينامــه گمــرك مقصــد مبنــي بــر ورود كــالا ارائــه نشــود آن كــالا مانند كالاي به مقصد نرسيده تلقي و به نحو زير عمل ميشود:

الــف ـ درصــورتي كــه كــالاي موضــوع كـــرانبــري (كابوتــاژ) از نــوع مجــاز باشــد نســبت بــه اجــراي تعهــد يــا تضــمين مــأخوذه اقــدام و ســپس پروانــه خروجي صادر ميگردد.

ب ـ درصـــورتي كـــه كـــالاي موضـــوع كـــران بـــري (كابوتـــاژ)، كـــالاي ممنوعالصــدور يــا مجــاز مشــروط باشــد، مشــمول مقــر رات قاچــاق اســت و در صــورت اثبــات عــدم ســوءنيت فقــط بــه ضــبط تضــمين يــا پيگيــري انجــام تعهــد اكتفـاء مـيشـود. تـا زمـاني كـه جـرم قاچـاق اعـلام يـا وجـه تضـمين يـا تعهـد بـه درآمــد منظــور نشــده اســت، تحويــل كــالا بــا اخــذ جريمــه انتظــامي موضــوع مــاده (109 (اين قانون بلامانع است.

تبصــره ـ در مــواردي كــه بــا ارائــه مــدارك و مســتندات معتبــر مــورد تأييــد گمــرك، محــرز شــود كــالاي كــرانبــرد (كــالاي كابوتــاژي) در اثنــاء حمــل بــه علــل قــوه قهريــه (فــورس مــاژور) از بــين رفتــه اســت گمــرك ايــران مجــاز اســت آن را بــه مقصــد رســيده تلقــي كنــد و عــلاوه بــر دســتور ابطــال تضــمين يــا تعهــد از تعقيب موضوع نيز خودداري نمايد. بخش هشتم ـ تخلفات و قاچاق فصل اول ـ تخلفات گمركي

مــاده 102ـــ ابــلاغ هــر نــوع صــورتمجلس مبنــي بــر ضــبط، توقيــف كــالا و كشــف تخلــف يــا قاچــاق بــه شخصــي كــه بــه وكالــت از طــرف صــاحب كــالا اظهارنامــه بــه گمــرك تســليم نمــوده و تنظــيم صــورتمجلس بــر اثــر رســيدگي بــه آن اظهارنامــه صــورت گرفتــه اســت بــه منزلــه ابــلاغ آن بــه صــاحب كــالا محسوب ميگردد.

مــاده 103ـــ وســايل نقليــه آبــي اعــم از خــالي يــا حامــل كــالا كــه وارد آبهــاي كشــور مــيشــود بايــد در اســكله هــاي مجــاز پهلــو بگيــرد يــا در لنگرگاههــاي مجــاز لنگــر بيانــدازد و قبــل از انجــام تشــريفات مربوطــه نبايــد كــالايي را تخليــه يــا بــارگيري نمايــد يــا از اســكلههــا يــا لنگرگاههــا خــارج شــود. هواپيمــايي كــه وارد كشــور مــيشــود اعــم از خــالي يــا حامــل كــالا بايــد در فرودگــاه مجــاز فــرود آيــد و تشــريفات گمركــيمقــرر دربــاره آن انجــام شــود. بــراي هواپيماهــاي خروجــي و كــالاي آنهــا تشــريفات گمركــي بايــد قبــل از پــرواز انجــام گيــرد . وسـايل نقليــه زمينــي اعــم از خــالي يــا حامـل كــالا بايــد از راههــاي مجــاز گمركــي وارد كشــور شــود و يكســره بــه اولــين گمــرك مــرزي وارد و تشــريفات گمركــي آن انجام گردد و همچنين از راههاي مجاز گمركي خارج شود.

تبصــره1ـــ اســكله هــا، لنگرگاههــا، فرودگاههــا و راههــاي مجــاز گمركــي بــراي ورود و خــروج وســايل نقليــه و كــالا و مســافر و هواپيماهــاي مشــمول تشــريفات گمركــي بــه پيشــنهاد كــارگروهي بــه مســؤوليت وزارت كشــور و بــا شــركت نماينــدگان تــام الاختيــار گمــرك ايــران، وزارتخانــههــاي امــور خارجــه، اطلاعـــات، راه و شهرســـازي و صـــنعت، معـــدن و تجـــارت، نيـــروي انتظـــامي و معاونــت برنامــهريــزي و نظــارت راهبــردي رياســت جمهــوري تعيــين مــيشــود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

تبصــره2ـــ پهلــو گــرفتن، لنگــر انــداختن، فــرود آمــدن و وارد شــدن وســايل نقليــه و خــارج شــدن آنهــا بــدون انجــام تشــريفات مربوطــه از مســير غيرمجــاز جــز در مــوارد قــوه قهريــه (فــورس مــاژور) كــه بايــد ثابــت شــود، در مــورد وســايل نقليــه خــالي مشــمول پرداخــت جريمــه بهمبلــغ سيصــدهزار (000.300 (ريــال تــا ســه ميليــون (000.000.3 (ريــال بــه تشــخيص رئــيس گمــرك مربوطــه مــيشــود. همچنــين در مــورد وســايل نقليــه حامــل كــالا طبــق مقــررات مــاده (113 (رفتار ميگردد.

مــاده104ـــ هرگــاه بــه همــراه كــالايي كــه بــا رعايــت مــاده(103 (وارد گرديــده اســت بســته يــا بســتههــايي مشــاهده شــود كــه در اظهارنامــه اجمــالي و فهرســت كــل بــار يــا بارنامــه وســيله نقليــه، ذكــري از آن نشــده باشــد و يــا بســته يــا بسـتههـايي در اظهارنامـه اجمـالي و فهرسـت كـل بـار يـا بارنامـه ذكـر شـود كـه بـه مرجــع تحويــل گيرنــده، تحويــل نگرديــده باشــد و بــراي توضــيح علــت اخــتلاف نيــز ظــرف ســه مــاه اســناد و مــدارك مــورد قبــول گمــرك از طــرف شــركت حمــل و نقل كالا ارائه نشود حسب مورد به شرح زير رفتار ميگردد:

الــف ـ در مــورد اضــافه تخليــه بــه ضــبط بســته يــا بســتههــاي اضــافي اكتفــاء ميشود.

ب ـ در مــورد كســر تخليــه بــه اخــذ جريمــه انتظــامي مطــابق مــاده (110 ( اين قانون اقدام ميگردد.

تبصــره1ـــ چنانچــه ظــرف مهلــت مقــرر بـا ارائــه اســناد و مــدارك مــورد قبــول گمــرك، ثابــت گــردد كــه نســبت بــه اخــتلاف، ســوءنيتي نبــوده اســت، گمــرك اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالي را ميدهد.

تبصــره2ـــ بســتههــاي اضــافي تحــويلي بــه گمــركهــاي مقصــد عبــور داخلــي مشمول مقررات اين ماده است.

تبصــره3ـــ ميـــزان كســري و اضــافي غـــيرمتعارف كـــالاهايي كــه بــدون بســته بنــدي وارد مــيگــردد نيــز از نظــر نحــوه اقــدام و اخــذ جريمــه مشــمول مقررات اين ماده ميشود.

تبصــره4ـــ مســؤول پرداخــت جريمــههــاي فــوق در مــورد شــركتهاي حمــل و نقلــي كــه در ايــران نماينــدگي دارنــد، نماينــدگيهــاي مزبــور اســت و در مــورد شــركتهاي حمــل و نقلــي كــه نماينــدگي رســمي در ايــران ندارنــد گمــرك مــيتوانــد بــه منظــور وصــول جريمــههــاي احتمــالي از حامــل كــالا تضــمين لازم را اخذ كند.

مــاده105ـــ هرگــاه كــالايي كــه ورود آن ممنــوع اســت بــراي ورود قطعــي بــا نــام و مشخصــات كامــل و صــحيح اظهــار شــود گمــرك بايــد از تــرخيص آن خـودداري و بـه صـاحب كـالا يـا نماينـده قـانوني وي بـه طـور مكتـوب اخطـار كنـد كـه حــداكثر ظـرف سـه مـاه نسـبت بـه عبـور خـارجي يـا مرجـوع كـردن كـالا بـا رعايــت ضــوابط اقــدام نمايــد. در صــورت عــدم اقــدام ظــرف مــدت مزبــور، گمــرك كــالا را ضــبط و مراتــب را بــه صــاحب آن يــا نماينــده او ابــلاغ مــينمايــد. صــاحب كــالا حــق دارد از تــاريخ ابــلاغ ضــبط تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه دادگــاه صــالحه تســليم نمايــد و مراتــب را حــداكثر ظــرف پــانزده روز از تــاريخ مراجعــه بــه دادگــاه صــالحه بــه گمــرك مربوطــه اعــلام كنــد. در غيــر اينصــورت كــالا بــه ضبط قطعي دولت درميآيد.

تبصــره1ـــ كــالايي كـــه وارد كــردن آن جــرم شنـــاخته مــيشــود از شــمول ايــن مــاده مســتثني اســت و طبــق قــوانين و مقــررات مربــوط بــه آن عمــل ميشود.

تبصــره2ـــ در مــواردي كــه صــاحب كــالا بــه تشــخيص گمــرك معتــرض باشــد و پرونــده بــه واحــدهاي ســتادي و مراجــع رســيدگي بــه اختلافــات گمركــي احالــه شــود رســيدگي بــه آن خــارج از نوبــت انجــام ميگيــرد. تــاريخ ابــلاغ نظــر نهــايي گمرك مبدأ سه ماه مذكور است.

تبصــره3ـــ اگــر صــاحب كــالا يــا نماينــده قــانوني او بــه طــور مكتــوب عــدم موافقـت خـود را از عبـور خـارجي يـا مرجـوع كـردن كـالا قبـل از سـه مـاه مـذكور اعلام نمايد گمرك بلافاصله به ضبط كالا اقدام ميكند.

مــاده106ـــ در مــورد كــالاي موضــوع مــاده (105 (كــه بــه جــاي كــالاي مجــاز و بــدون اســتفاده از اســناد خــلاف واقــع از گمــرك تــرخيص شــده و از تــاريخ ترخيص آن بيش از چهار ماه نگذشته است به شرح زير رفتار ميشود:

الــف ـ درصــورتي كــه تمــام يــا قســمتي از كــالاي تــرخيص شــده در اختيــار صــاحب كــالا باشــد كــالا فــوري توقيــف و پــس از رد حقــوق ورودي دريــافتي طبق مقررات ماده(105 (اين قانون رفتار ميشود.

ب ـ درصــورتي كــه تمــام يــا قســمتي از كــالاي تــرخيص شــده در اختيــار صــاحب كــالا نباشــد و معلــوم گــردد كــه در زمــان تــرخيص، حقــوق ورودي بيشــتري بــه آن تعلــق ميگرفتــه اســت، مابــه التفــاوت حقــوق ورودي مقــدار بــه دست نيامده دريافت ميشود.

مــاده107ـــ هرگــاه ضــمن رســيدگي بــه اظهارنامــه يــا بازرســي كــالاي صــادراتي معلــوم شــود وجــوهي كمتــر از ميــزان مقــرر، اظهــار يــا تـــوديع گرديــده اســت عـــلاوه بــر اخــذ مابــه التفــاوت بــه تشــخيص رئــيس گمــرك جريمــهاي از پــنج درصــد (5 (%تــا پنجــاه درصــد (50 (%مابــه التفــاوت مــذكور دريافت ميشود.

تبصــره ـ هرگــاه در اظهارنامــه صــادراتي بــيش از ده درصــد (10 (%كمتــر يــا بيشــتر ارزش كــالا غيرواقعــي اظهــار گــردد تــا تســهيلات و مزايــاي غيرقــانوني بــراي صــاحب كــالا ايجــاد نمايــد جريمــهاي بــين ده درصــد (10 (%تــا صــد درصــد (100 (%مابه التفاوت ارزش، اخذ ميشود.

مـاده108ــ غيـر از مصـاديقي كـه در ايـن قـانون بـه عنـوان قاچـاق ذكـر شـده اســت كشــف هــر نــوع مغــايرت بعــد از اظهــار و قبــل از تــرخيص كــالاي ورودي از گمــرك كــه موجــب زيــان مــالي دولــت گــردد و مـــستلزم اخــذ تفــاوت وجــوه متعلقــه باشــد عــلاوه بــر اخــذ مابــهالتفــاوت، بــا توجــه بــه اوضــاع و احــوال بــه تشــخيص رئــيس گمــرك جريمــهاي از ده درصــد (10 (%تــا صددرصــد (100 (% مابهالتفاوت، دريافت ميشود.

تبصــره1ـــ درصــورتي كــه كشــف مغــايرت منجــر بــه اخــذ مابــه التفــاوت حقــوق ورودي بــه ميزانــي بــيش از پنجــاه درصــد (50 (%حقــوق ورودي كــالاي اظهــار شــده باشــد عــلاوه بــر اخــذ مابــهالتفــاوت، حــداقل جريمــه مــأخوذه نبايــد كمتر از پنجاه درصد (50 (%مابه التفاوت باشد.

تبصــره2ـــ در مــواردي كــه مقصــد نهــايي بارنامــه بعــد از گمــرك، مــرز ورودي باشــد و اظهارنامــه عبــوري براســاس منــدرجات اســناد، تنظــيم و تســليم گمــرك شــده باشــد درصــورتي كــه در اثــر ارزيــابي مغــايرتي در نــوع و ميــزان كــالا كشــف شــود و اســناد مــورد قبــول گمــرك طــي ســه مــاه ارائــه نگــردد، كــالاي مغــاير و مازاد توسط دولت ضبط ميگردد.

تبصــره3ـــ جــرائم مربــوط بــه اظهــار مغــاير بــه اســتثناء تبصــره(2 (ايــن مــاده در مــورد كــالاي عبــور خــارجي و مرجــوعي و عبــور داخلــي توســط شــركت حمل و نقـل بـه صـورت تضـمين اخـذ مـيشـود تـا در صـورت عـدم خـروج كـالا يـا عــدم تحويــل كــالا بــه گمــرك مقصــد در مهلــت مقــرر عــلاوه بــر اجــراي مقــررات مربوطه به درآمد قطعي واريز گردد.

مــاده109ـــ وســايل نقليــه و كالاهــايي كــه بــه صــورت عبــوري، ورود موقــت، ورود موقــت بــراي پــردازش يــا مرجــوعي وارد كشــور مــيگــردد و وســايل نقليهــاي كــه بــه اســتناد جــواز عبــور بــينالمللــي وارد كشــور مــيشــود چنانچــه در مهلــت مقــرر بــراي خــروج از كشــور يــا تحويــل بــه گمــرك بــه غيــر از مــوارد قــوه قهريــه (فــورس مــاژور) مراجعــه ننمايــد بــه تشــخيص رئــيس گمــرك بــه ازاي هــر روز تــأخير مشــمول جريمــهاي از دويســت هــزار (000.200 (ريــال تــا يــك ميليون (000.000.1 (ريال ميشود.

تبصــره ـ مــواردي كــه وجــه تعهــد يــا تضــمين دريافــت شــده از صــاحب وســيله نقليــه يــا كــالا بــه درآمــد واريــز گرديــده و يــا جــرم قاچــاق بــه مراجــع قضائي گزارش شده باشد، از حكم اين ماده مستثني است.

مــاده110ـــ هرگــاه در اظهارنامــه هــايي كــه بــراي تــرخيص كــالا تســليم گمــرك مــيشــود مشخصــات كــالا بــرخلاف واقــع اظهــار شــده باشــد ولــي ايــن خــلاف اظهــار متضــمن زيــان مــالي دولــت نشــود و كشــف آن مســتلزم اخــذ تفــاوت نباشــد بــه تشــخيص رئــيس گمــرك محــل، جريمــهاي كــه حــداقل آن پانصــد هــزار (000.500 (ريــال و حــداكثر آن يــك ميليــون (000.000.1 (ريــال اســت اخــذ و بــا اجــازه كتبــي رئــيس گمــرك محــل، اظهارنامــه تســليمي اصــلاح ميشود. تبصــره ـ در مــواردي كــه اظهــار خــلاف از مصــاديق تخلفــات و قاچــاق موضــوع ايــن قــانون نباشــد ولــي كــالا ممنــوعالــورود باشــد گمــرك در ايــن مــوارد وفــق مقــررات مــاده(105 (ايــن قــانون اقــدام مــينمايــد و عــلاوه بــر آن، جريمــه موضوع اين ماده نيز اخذ ميگردد.

مــاده111ـــ مــرتكبين تخلــف از مقــررات گمركــي كــه جريمــه از آنهــا مطالبــه مـيشـود هـر گـاه نسـبت بـه اصـل جريمـه يـا ميـزان آن كـه توسـط رئـيس گمـرك محــل تعيــين مــيگــردد اعتــراض داشــته باشــند مــيتواننــد قبــل از تــرخيص يــا پــس از توديــع يــا تــأمين آن در گمــرك محــل، اعتــراض خــود را بــا دلايــل و مــدارك بــه منظــور ارجــاع بــه مراجــع رســيدگي بــه اختلافــات گمركــي بــه گمــرك مربوطه تسليم نمايند.

تبصــره ـ در تمــام مــواردي كــه توســط رؤســاء گمــرك، جريمــه بــراي تخلفـات گمركـي تعيـين مـيگـردد جريمـه بايـد بـا توجـه بـه نـوع و تكـرار و تعـدد تخلــف، ســابقه و وضــعيت متخلــف، حجــم و نــوع و ارزش كــالا، شــرايط مكــان و زمــان، تعيــين و بــه وضــوح و بــه طــور كامــل در صــورتمجلس تخلــف قيــد و امضــاء و يــك نســخه از آن بــه گمــرك ايــران ارســال گــردد و در مقابــل وصــول جريمــه بلافاصله رسيد رسمي صادر و به پرداخت كننده تسليم شود.

مــاده112ـــ اشــتغال كاركنــان گمــرك بــه امــر بازرگــاني خــارجي يــا كــارگزاري گمركــي و هــر نــوع حرفــه ديگــر كــه بــا تشــريفات گمركــي مــرتبط باشــد ممنــوع اســت. متخلفــين بــا حكــم مراجــع رســيدگي بــه تخلفــات اداري، بــه اخــراج از خدمت در گمرك محكوم ميشوند.

فصل دوم ـ قاچاق

ماده113ـ موارد زير قاچاق گمركي محسوب ميشود:

الــف ـ كــالايي كــه از مســير غيرمجــاز يــا بــدون انجــام تشــريفات گمركــي بــه قلمــرو گمركــي وارد يــا از آن خــارج گــردد. همچنــين كالاهــايي كــه بــدون انجــام تشــريفات گمركــي يــا از مســيرهاي غيرمجــاز وارد كشــور شــود و در داخــل كشور كشف گردد.

تبصــره ـ منظــور از مســير غيرمجــاز، مســيرهايي غيــر از مــوارد منــدرج در تبصره(1 (ماده(103 (اين قانون است.

ب ـ خــارج نكــردن وســايل نقليــه و يــا كــالاي ورود موقــت، ورود موقــت بــراي پــردازش، عبــور خــارجي و مرجــوعي ظــرف مهلــت مقــرر از قلمــرو گمركــي و عــدم تحويــل كــالاي عبــور داخلــي شخصــي ظــرف مهلــت مقــرر جــز در مــواردي كــه عــدم خــروج يــا عــدم تحويــل بــه گمــرك و يــا تــرخيص قطعــي، عمدي نباشد. تبصــره ـ ارائــه اســناد خــلاف واقــع كــه دلالــت بــر خــروج وســايل نقليــه و كــالا از قلمــرو گمركــي و يــا تحويــل آنهــا بــه گمــرك داشــته باشــند نيــز مشــمول مقررات اين بند است.

پ ـ بيــرون بــردن كــالاي تجــاري از امــاكن گمركــي بــدون اظهــار يــا بــدون پرداخــت يــا تــأمين حقــوق ورودي، خــواه عمــل در حــين خــروج از امــاكن گمركــي يــا بعــد از خــروج كشــف شــود. هرگــاه خــارج كننـــده غيــر از صاحـــب كــالا يــا نماينــده قــانوني او باشــد گمــرك عــين كــالا و در صــورت نبــودن كــالا بهــاي آن را از مرتكــب ميگيــرد و پــس از دريافــت وجــوه گمركــي مقــرر، بــه صـــاحب كـــالا مســـترد مـــيدارد و مرتكـــب طبـــق مقـــررات كيفـــري تعقيـــب ميشود.

ت ـ كالاي عبور خارجي كه تعويض و يا قسمتي از آن برداشته شود. ث ـ كــالايي كــه ورود يــا صــدور آن ممنــوع اســت تحــت عنــوان كــالاي مجــاز يــا مجــاز مشــروط و بــا نــام ديگــر اظهــار شــود. كــالاي عبــوري مشــمول تبصره (2 (ماده (108 (اين قانون ميشود.

ج ـ وجــود كــالاي اضــافي همــراه كــالاي اظهارشــده كــه در اســناد تســليمي بــه گمــرك ذكــري از آن نشــده اســت، مشــروط بــر اينكــه كــالاي اضــافي از نــوع كــالاي اظهــار شــده نباشــد. كــالاي اضــافي موضــوع مــاده (54 (ايــن قــانون از شمول اين بند مستثني است. چ ـ وســايل نقليــه و كــالايي كــه صــدور قطعــي آن ممنــوع يــا مشــروط اســت و بــه عنــوان خــروج موقــت يــا كــرانبــري (كابوتــاژ) اظهــار شــده باشــد و ظــرف مهلــت مقــرر بــه قلمــرو گمركــي وارد نگــردد. مــوارد قــوه قهريــه (فــورس مــاژور) و مواردي كه عدم ورود كالا عمدي نيست از اين حكم مستثني است.

ح ـ كـالاي مجـاز يـا مجـاز مشـروطي كـه تحـت عنـوان كـالاي مجـاز يـا مجـاز مشــروط ديگــري كــه جمــع حقــوق ورودي آن كمتــر اســت بــا نــام ديگــر و بــا اســتفاده از اســناد خــلاف واقــع اظهــار شــود، كــالاي عبــوري مشــمول تبصــره (1 ( مــاده (108 (ايــن قــانون اســت. منظــور از اســناد خــلاف واقــع اســنادي اســت كــه در آن خصوصــيات كــالايي ذكــر شــده باشــد كــه بــا جــنس و خصوصــيات كــالاي اظهار شده تطبيق ننمايد و يا جعلي باشد.

خ ـ كــالا بــا اســتفاده از شــمول معافيــت بــا تســليم اظهارنامــه خــلاف يــا اسناد غيرواقعي و يا با ارائه مجوزهاي جعلي به گمرك اظهار شود.

دـــ كــالاي جــايگزين شــده ممنــوع الصــدور يــا مشــروط يــا داراي ارزش كمتــري كــه بــا كــالاي صــادراتي كــه بــراي آن پروانــه صــادر گرديــده اســت تعويض شود.

ذـــ كــالاي مــورد معــافيتي كــه بــدون رعايــت مقــررات مــاده(120 (ايــن قــانون به ديگري منتقل شود.

مــاده114ـــ بنــا بــه پيشــنهاد گمــرك ايــران، اشخاصــي كــه كــارت بازرگــاني دارنــد، چنانچــه مرتكــب قاچــاق كــالا شــوند، كــارت بازرگــاني آنهــا پــس از رســـيدگي بـــه موضـــوع در كميســـيوني مركـــب از نماينـــدگان وزارت صـــنعت، معــدن و تجــارت، اتــاق بازرگــاني و صــنايع و معــادن ايــران و گمــرك ايــران بــه طور موقت توقيف يا به طور دائم ابطال ميگردد. تبصــره ـ ابطــال كــارت بازرگــاني مــانع از تــرخيص كــالايي كــه طبــق مقــررات، قبــل از محروميــت بــراي آن گشــايش اعتبــار شــده يــا حمــل آن آغــاز گرديده است، نميشود.

مــاده 115ـــ درصــورتي كــه در اجــراي مقــررات و كنترلهــاي گمركــي بخشــي از محمولــه، مشــمول مقــررات قاچــاق گمركــي تشــخيص داده شــود، نگهــداري يــا ضــبط مــابقي كــالا يــا وســيله نقليــه آن مجــاز نميباشــد، مگــر آن كــه بــه تشــخيص گمــرك نگهــداري آنهــا بــراي اثبــات عمــل قاچــاق يــا وصــول جريمــههــا ضروري باشد.

مــاده 116ـــ هرگونــه حــك و اصــلاح در صــورتمجلس كشــف و ضــبط، حــذف يــا الحــاق نــام شــخص يــا اشــخاص ديگــري در آن بــه عنــوان عوامــل كشــف و تغييــردادن در منــدرجات آن ممنــوع اســت و مرتكــب در صــورت وجــود عمــد بــه عنــوان جعــل و تزويــر در اســناد دولتــي در مراجـــع قضــائي مــورد تعـــقيب قــرار مــيگيــرد. هرگــاه جـــعل و تـــزوير مزبــور متـــضمن جــرم ديگــري نيـــز باشــد مرتكــب بــراي آن جــرم نيــز طبــق مقــررات و قــوانين مربــوط مــورد تعقيــب واقع ميشود.

مــاده 117ـــ اســناد مثبتــه گمركــي كــه در مــوارد احتمــالي قاچــاق مــيتــوان به آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد زير است:

الف ـ پروانه ورود گمركي

ب ـ پته گمركي

پ ـ قبض سپردة موجب ترخيص كالا

ت ـ قبض خريد كالاي متروكه، ضبطي و بلاصاحب

ث ـ پروانه عبور

ج ـ پروانه مرجوعي

چ ـ پروانه ورود موقت

ح ـ پروانه ورود موقت براي پردازش

خ ـ پته عبور

دـ پروانه كرانبري(كابوتاژ)

ذـ پروانه صادراتي

رـ پروانه صدور موقت

زـ كارت مسافري صادره توسط مناطق آزاد تجاري و صنعتي

ژـ كارت هوشمند تكميل و تأييد شده توسط گمرك

تبصــره ـ مشخصــات مــذكور در ايــن اســناد بايــد بــا مشخصــات كــالا تطبيــق نمايــد و فاصــله بــين تــاريخ صــدور ســند و تــاريخ كشــف كــالا بــا توجــه بــه نــوع كالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.

مــاده 118ـــ مقــررات كشــف، تحويــل، تهيــه صــورتمجلس قاچــاق، توقيــف كــالا و مــتهم، مخبــر، كاشــف، ميــزان جريمــههــا، نحــوه وصــول، فــروش و تقســيم حاصــل فــروش و جريمــههــاي آن، نحــوه ارجــاع پرونــده بــه مراجــع صــالحه و ســاير موارد پيشبيني نشده در اين فصل تابع قوانين مربوط به قاچاق است.

بخش نهم ـ معافيتها و ممنوعيتها

فصل اول ـ معافيتها

مــاده119ـــ عــلاوه بــر معافيــتهــاي مــذكور در جــدول تعرفــه گمركــي ضــميمه آيــيننامــه اجرائــي قــانون مقــررات صــادرات و واردات و معافيــتهــاي ديگــري كــه بــه موجــب قــوانين، تصــويبنامههــا، موافقتنامــههــا و قراردادهــاي مصــوب مجلــس شــوراي اســلامي برقــرار شــده اســت، مــوارد زيــر نيــز از پرداخــت حقــوق ورودي معاف ميباشد:

الــف ـ كالاهــاي مــورد اســتفاده متعلــق بــه رؤســاي كشــورهاي خــارجي و همراهان آنها

ب ـ 1ـــ كــالاي مــورد اســتفاده رســمي مأموريتهــاي سياســي خــارجي و كــالاي مــورد اســتفاده شخصــي مــأموران سياســي و خــانواده آنــان موضــوع مــاده (36 (قــانون مربــوط بــه قــرارداد ويــن دربــاره روابــط سياســي، مصــوب 21/7/1343 بهشــرط رفتار متقابل و با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هر مورد 

2ـــ كــالاي مــورد اســتفاده رســمي مأموريتهــاي كنســولي خــارجي و كــالاي مــورد اســتفاده شخصــي مــأموران كنســولي خــارجي و اعضــاي خــانواده آنــان كــه اهــل خانــه او مــيباشــند در حــدود قــانون كنوانســيون ويــن دربــاره روابــط كنســولي مصــوب 4/12/1353 بــه شــرط رفتــار متقابــل و بــا تشــخيص وزارت امــور خارجــه و گمرك ايران در هر مورد

3ـــ كــالاي مــورد اســتفاده رســمي نماينــدگيهــاي ســازمان ملــل متحــد و مؤسســـات تخصصـــي وابســـته بـــه آن و كـــالاي مـــورد اســـتفاده كاركنـــان و كارشناســان ســازمان ملــل متحــد، مــأمور خــدمت در ايــران در حــدود قــانون كنوانســيون مزايــا و مصــونيتهاي ســازمان ملــل متحــد مصــوب 13/12/1352 و قـــانون كنوانســـيون مزايـــا و مصـــونيتهاي ســـازمانهاي تخصصـــي ملـــل متحـــد مصـــوب20/12/1352 بـــا تشـــخيص وزارت امـــور خارجـــه و گمـــرك ايـــران درهرمورد

4ـــ كــالاي مــورد اســتفاده كارشناســان خــارجي اعزامــي از محــل كمكهــاي فنــي، اقتصــادي، علمــي و فرهنگــي كشــورهاي خــارجي و مؤسســات بــينالمللــي بــه ايــران، برابــر آيــيننامــه مزايــا و معافيــتهــاي كارشناســان خــارجي مصــوب 23/4/1345 بـــا تشـــخيص وزارت امـــور خارجـــه و گمـــرك ايـــران در هرمـــورد و اشــياء مــورد اســتفاده رســمي بازرســان ســازمان كنوانســيون منــع ســلاحهاي شـــيميايي درحـــدود قـــانون الحـــاق دولـــت جمهـــوري اســـلامي ايـــران بـــه كنوانســيون منــع گســترش، توليــد، انباشــت و بــهكــارگيري ســلاحهاي شــيميايي و انهــدام آنهــا مصــوب 5/5/1376 و ســاير كنوانســيونهاي بــينالمللــي كــه دولــت جمهــوري اســلامي ايــران بــه آن پيوســته اســت و يــا مــي پيونــدد در حــدود مقررات اين كنوانسيونها

5 ـ آلات و ادوات حفــاري و مــواد شــيميايي و وســايل عمليــات علمــي و فنــي واردشــده توســط هيأتهــاي علمــي باستانشناســي كشــورهاي عضــو ســازمان تربيتــي و علمــي و فرهنگــي ملــل متحــد (يونســكو) بــا تشــخيص و تأييــد ســازمان ميــراث فرهنگــي صــنايع دســتي و گردشــگري و گمــرك ايــران در هــر مورد براي حفاري و اكتشافات علمي

پ ـ رادار و تجهيــزات كمــك نــاوبري هــوايي كــه امكــان ســاخت داخلــي آنهــا در كشــور فــراهم نيســت بــه پيشــنهاد شــركت فرودگاههــاي كشــور و موافقــت وزارت راه و شهرســـازي و تأييـــد وزارتخانـــههـــاي صـــنعت، معـــدن و تجـــارت و امور اقتصادي و دارايي

ت ـ تجهيــزات نظــامي اعــم از اســلحه و مهمــات، لــوازم مخــابراتي نظــامي، مواصــلاتي، تانــك و ســاير ارابــه هــاي زره پــوش جنگــي و وســايل نقليــه خــاص دفــاعي بــه اســتثناء ســواري و ســواري كــار و مــواد اوليــه بــراي ســاخت اقــلام يــاد شــده كــه بــا تأييــد كتبــي وزيــر دفــاع و پشــتيباني نيروهــاي مســلح از بودجــه دولـت يـا از محـل هـر اعتبـار ديگـري كـه بـه همـين منظـور تخصـيص يافتـه و بـه تصــويب دولــت رســيده اســت و بــه صــورت انحصــاري بــراي مصــارف وزارت دفـــاع و پشـــتيباني نيروهـــاي مســـلح و ســـاير نيروهـــاي مســـلح و انتظـــامي خريداري و به طور مستقيم به نام سازمانهاي مذكور از خارج وارد شده

تبصــره ـ وزراي امـــور اقتصــادي و دارايــي و دفــاع و پـــشتيباني نـــيروهاي مســـلح بنــا بــه دلايــل نظـــامي و امنيـــتي مــيتواننــد كــالاي وارده را از بـازرسي معاف و مراتب را به گمرك اعلام نمايند.

ث ـ اقلام و تجهيزات خاص اطلاعاتي با تأييد كتبي وزير اطلاعات تبصره1ـ اقلام مزبور از بازبيني و بازرسي معافند. تبصره2ـ مقررات اين بند شامل صادرات كالاهاي مذكور نيز ميشود.

ج ـ كــالاي عبــوري خــارجي، مرجــوعي، انتقــالي، كــران بــري (كابوتــاژ)، واردات موقت، واردات موقت براي پردازش

چ ـ اســباب ســفر و لــوازم شخصــي و اشــياء غيرمســتعمل و مــواد خــوراكي غيرتجاري همراه مسافر تبصــره ـ ســقف ارزش معافيــت اقــلام موضــوع ايــن بنــد در مــورد هــر مســافر مبلغــي اســت كــه بــه پيشــنهاد وزارت صــنعت، معــدن و تجــارت و تصــويب هيـأت وزيــران تعيـين مـيشـود. در صــورت افــزايش، مـازاد بـر آن بـا حفـظ جنبـه غيرتجاري مشمول پرداخت حقوق ورودي ميشود.

ح ـ لــوازم خانــه و لــوازم شخصــي ايرانيــان مقــيم خــارج كــه مــدت اقامــت آنــان در خــارج يــكســال يــا بيشــتر باشــد و لــوازم خانــه و اشــياء اتبــاع خــارجي داراي اجازه اقامت كه به ايران وارد ميشوند مشروط بر اينكه:

1ـ لـوازم و اشـياء مزبـور از يـكمـاه قبـل تـا نـهمـاه بعـد از ورود شـخص بـه قلمـرو گمركــي وارد شــود مــوارد قــوه قهريــه(فــورس مــاژور) بــه تشــخيص گمــرك ايــران مستثني است.

2ـــ لــوازم و اشــياء مزبــور بــه تشــخيص گمــرك بــا وضــع و شــؤون اجتمــاعي آنــان متناسب بوده و جنبه تجاري نداشته باشد.

3ـ در پنج سال گذشته، از چنين معافيتي استفاده نكرده باشند.

تبصــره1ـــ كارمنــدان دولــت كــه بــراي انجــام مأموريــت يكســاله يــا بيشــتر بــه خــارج از كشــور اعــزام مــيشــوند در صــورتي كــه قـــبل از پايــان مـــأموريت و توقــف يـــكساله از خــارج احضــار شــوند همچنــين ايرانيــاني كــه بــه تشــخيص وزارت امــور خارجــه بــه نــاحق از كشــور محــل ســكونت اخــراج مــيشــوند مشمول شرط مدت يكسال توقف مذكور در اين بند نيستند.

تبصـره2ــ منظـور از لـوازم خانـه اشـيائي اسـت كـه بـه طـور عرفـي مـورد اسـتفاده شــخص و يــا خــانواده صــاحب آن اشــياء هنگــام اقامــت در يــك محــل قــرار ميگيرد.

تبصــره3ـــ اشخاصــي كــه بــا رعايــت مقــررات مربوطــه از منــاطق آزاد بــه سرزمين اصلي وارد ميگردند نيز مشمول تسهيلات اين بند ميشوند. خ ـ آلات و ابزاردســتي اعــم از برقــي و غيربرقــي مربــوط بــه كــار يــا حرفــه ايرانيــان شــاغل در خــارج و خارجيــاني كــه بــه ايــران مــيآينــد مشــروط بــر اينكه:

1ـــ اشــتغال آن افــراد بــه حرفــه و پيشــه و كــار مــورد ادعــاء بــه تصــديق مقامــات كنســولي ايــران در كشــور محــل اقامــت قبلــي آنــان برســد. در نقــاط فاقــد مقامات كنسولي ايران ارائه گواهي مقامات محلي كفايت ميكند.

2ـــ از يــك مــاه قبــل از ورود تــا نــه مــاه بعــد از ورود آنــان بــه قلمــرو گمركــي برسد.

دـــ لــوازم شخصــي، لــوازم خانــه و آلات و ابــزار كــار دســتي ايرانيــان مقــيم خــارج كـه فـوت ميشـوند، بـا ارائـه صـورتمجلس مـاترك كـه حـداكثر ظـرف يكسـال بعـد از فــوت، توســط مــأموران كنســولي دولــت جمهــوري اســلامي ايــران تنظــيم گــردد و حــداكثر تــا يــك ســال بعــد از صــدور گــواهي انحصــار وراثــت وارد كشــور شود.

تبصــره ـ مقامــات محلــي بــه تشــخيص وزارت امــور خارجــه در مــواردي كــه مــأموران كنســولي دولــت جمهــوري اســلامي ايــران در كشــور محــل اقامــت نباشند، صلاحيت تنظيم صورتمجلس مذكور را دارند.

ذــــ دارو و لـــوازم طبـــي و بيمارســـتاني مـــورد احتيـــاج درمـــاني و بهداشـــتي مؤسســـات خيريـــه و عـــام المنفعـــه بـــا گـــواهي وزارت بهداشـــت، درمـــان و آموزش پزشكي

تبصــره ـ فهرســت ايــن مؤسســات بــا تأييــد وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــكي بــا پيشــنهاد وزيــر امــور اقتصــادي و دارايــي بــه تصــويب هيــأت وزيــران ميرسد.

رـــ وســائط نقليــه از جملــه آمبــولانس، خودروهــاي فرمانــدهي امــداد و نجــات، خودروهــاي ويــژه امــداد و نجــات بــه اســتثناء ســواري، دارو، لــوازم پزشــكي طبـــي و بيمارســـتاني، بـــالگرد و قـــايق امـــدادي، موادغـــذايي، پوشـــاك، پتـــو، چـادر، خانـههـاي پـيش سـاخته يـا سـاير كالاهـاي امـداد و نجـات مـورد نيـاز كـه بـه منظــور كمــك بــه آســيبديــدگان از بلايــاي طبيعــي يــا حــوادث غيرمترقبــه يــا ســاير وظــايف و مأموريتهــاي تصــريح شــده در اساســنامه هــلال احمــر جمهــوري اسـلامي ايـران كـه بـه نـام هـلال احمـر جمهـوري اسـلامي ايـران وارد مـيشـود بـا تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي تبصــره ـ تشــريفات گمركــي و تــرخيص كالاهــا و اقــلام وارداتــي و اهــدائي بــه هنگــام وقــوع بحرانهــا و ســوانح و حــوادث غيرمترقبــه ملــي و منطقــهاي در كمترين زمان ممكن به عمل ميآيد.

زـــ اشــياء باســتاني مربــوط بــه ميــراث فرهنــگ و تمــدن ايــران، اعــم از اينكــه از قبـل بـه خـارج از كشـور بـرده شـده يـا در خـارج از كشـور بـه دسـت آمـده باشـد با تشخيص و تأييد سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي

ژـــ ورود اشــياء هنــري و فرهنگــي بــه منظــور تشــكيل بايگــاني مــوزه هــا و نمايشــگاههاي فرهنگــي و هنــري، كتابخانــههــا و مبــادلات فرهنگــي و هنــري و تعميـــر و مرمـــت آثـــار باســـتاني توســـط وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد اســـلامي، ســازمان اســناد و كتابخانــه ملــي ايــران و ســازمان ميــراث فرهنگــي، گردشــگري و صنايع دستي حسب مورد

س ـ اشــياء عتيقــه مربــوط بــه ميــراث فرهنــگ و تمــدن ســاير كشــورها كــه بــراي ايجــاد يــا تكميــل مــوزه هــاي عمــومي وارد كشــور مــيشــود بــه تشــخيص و تأييــد سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي

ش ـ كالاهــاي صــادراتي كــه بــه هــر علــت عينــاً بازگشــت داده شــود بــا رعايــت مقررات ماده (65 (اين قانون

تبصــره ـ منظــور از كلمــة عينــاً در ايــن قــانون آن اســت كــه روي كــالاي صــادراتي بازگشــت شــده بــه كشــور، در خــارج عملــي انجــام و يــا از آن اســتفاده نشده باشد.

ص ـ سوخـــت و روغــن مصــرفي وســايل نقليــه بــه ميــزان متعــارف در ورود و خروج از كشور

ض ـ نمونـههـاي تجـاري بـي بهـا كـه بـه تشـخيص گمـرك ذاتـاً قيمتـي نداشـته و در عرف قابل خريد و فروش نباشد، با رعايت كنوانسيون مربوطه

تبصـره ـ درمـورد نمونـههـاي داراي بهـاي ذاتـي صـاحب كـالا مـيتوانـد بـا حضـور مأموران گمرك آن را غيرقابل فروش ساخته و ترخيص نمايد.

ط ـ مـــدالها، نشـــانها و تنديســـهاي اعطـــائي از طـــرف دولتهـــا و مؤسســـات خارجي بينالمللي به طور رسمي به اتباع ايران

ظ ـ هواپيماهاي باري و مسافري

ع ـ كالانمـــا (كـــاتولوگ)، دفتـــرك (بروشـــور)، تقـــويم، لوحهـــاي فشـــرده تبليغــاتي، كتابچــه حــاوي مشخصــات فنــي و تجــاري كــالا، اســناد مربــوط بــه حمل كالا، نقشههاي فني فاقد جنبه تجاري

غ ـ واردات ماشـــين آلات خــط توليـــد بــه تشـــخيص وزارت صــنايع و معـــادن توسط واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مجاز

تبصــره1ـــ كالاهــاي موضــوع ايــن مــاده مشــمول محــدوديتها و ممنوعيتهــا بــه اســتثناء محــدوديتها و ممنوعيتهــاي شــرعي و قــانوني بــا رعايــت مقــررات فصــل دوم از بخش نهم اين قانون با عنوان «ممنوعيتها» نميشود. تبصــره2ـــ معافيــتهــاي موضــوع بنــدهاي (چ) تــا (د) ايــن مــاده شــامل وســايل نقليه نيست.

مـــاده120ــــ كالاهـــاي موضـــوع بنـــدهاي(ب)، (ث)، (ذ)، (ر) و (ژ) مـــاده(119 ( ايــن قــانون و كالاهــايي كــه بــهموجــب قــوانين خــاص يــا تصــويبنامههــاي هيــأت وزيــران بــا معافيــت از حقــوق ورودي تــرخيص مــيشــوند اگــر قبــل از انقضــاء دهســال از تــاريخ تــرخيص آن بــهشــخص ديگــري كــه حــق اســتفاده از معافيــت بــا همـان شـرايط را نـدارد بـه هـر عنـوان اعـم از قطعـي يـا وكـالتي واگـذار شـود بايـد وجــوه متعلقــه را بــا كســر مبلغــي كــه بــه تناســب فرســودگي و اســتهلاك در نظــر گرفته ميشود، پرداخت كند. مــواردي كــه طبــق مقــررات مربــوط بــراي واگــذاري نحــوه ديگــري مقــرر شــده باشد، مستثني است.

تبصــره ـ واگــذاري كــالاي موضــوع ايــن مــاده قبــل از پــنج ســال از تــاريخ ترخيص مستلزم اخذ مجوزهاي ورود است.

مــاده121ـــ حقــوق ورودي قطعــات و لــوازم و مــوادي كــه بــراي مصــرف در سـاخت يـا مونتـاژ يـا بسـته بنـدي اشـياء يـا مـواد يـا دسـتگاهها وارد مـيگـردد در مــواردي كــه مشــمول رديفــي از جــدول تعرفــه شــود كــه مجموعــاً مأخــذ حقــوق ورودي آن بيشــتر از جمــع مأخــذ حقــوق ورودي شــيء يــا مــاده يــا دســتگاه آمــاده باشــد بــه تشــخيص و نظــارت وزارت صــنعت، معــدن و تجــارت بــه مأخــذ حقوق ورودي شيء يا ماده يا دستگاه آماده مربوط وصول ميشود. فصل دوم ـ ممنوعيتها مبحث اول ـ ممنوعيتها در ورود قطعي

ماده 122ـ ورود قطعي كالاهاي مشروحه زير ممنوع است:

الف ـ كالاهاي ممنوعه براساس شرع مقدس اسلام و بهموجب قانون

ب ـ كالاهـــاي ممنـــوع شـــده بـــه موجـــب جـــدول تعرفـــه گمركـــي يـــا تصويبنامههاي متكي به قانون

پ ـ اســلحه از هــر قبيــل، بــاروت، چاشــني، فشــنگ، گلولــه و ســاير مهمــات جنگــي، ديناميــت و مــواد محترقــه و منفجــره مگــر بــا اعــلام و موافقــت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

ت ـ مــواد مخــدر و روانگــردان از هــر قبيــل و پــيش ســازهاي آنهــا مگــر بــا موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در هر مورد

ث ـ دســتگاههاي فرســتنده از هــر نــوع و قطعــات متعلــق بــه آنهــا مگــر بــا موافقت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در هر مورد ج ـ دســتگاه مخصــوص عكاســي و فيلمبــرداري هــوايي مگــر بــا موافقــت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

چ ـ ســامانه(سيســتم)هــاي اســتراق ســمع، فرســتنده هــا و ضــبطكننده هــاي كوچــك اعــم از ريــزدوربينهــا و ريزميكروفــونهــا بــا قابليــت جاسوســي و فرســتندههــاي خــاص و پوششــي بــا ســرعت بــالا، انــواع كــالا يــا ســامانه (سيســتم)هــاي بــا قابليــت كنتــرل و شــنود ارتباطــات بــا ســيم و بيســيم (مونيتورينــگ) و ســامانه (سيســتم)هــاي رمزكننــده كــه در راســتاي اهــداف جاسوسي كاربرد دارند مگر با موافقت وزارت اطلاعات در هر مورد

تبصــره1ـــ ورود كالاهــاي الكترونيكــي و مخــابراتي بــا كــاربرد تجــاري و مــدل خــاص كــه مــورد سوءاســتفاده جاسوســي قــرار ميگيرنــد و همچنــين كالاهــا و مــواد دارويــي، غــذايي، معــدني، ســموم و مــواد آلــي كــه بــه عنــوان كــالاي دومنظـــوره مـــورد سوءاســـتفاده بيـــوتروريزم قـــرار ميگيرنـــد براســـاس اعـــلام وزارت اطلاعات حسب مورد ممنوع ميگردد.

تبصــره2ـــ فهرســت و مشخصــات كالاهــاي موضــوع ايــن بنــد و تبصــره(1 ( توسط وزارت اطلاعات تعيين و به گمرك ايران اعلام ميگردد. ح ـ حـاملين صـوت و تصـوير ضـبط شـده خـلاف نظـم عمـومي يـا شـؤون ملـي يـا عفــت عمــومي و يــا مــذهب رســمي كشــور بــه تشــخيص وزارت فرهنــگ و ارشــاد اسلامي

خ ـ كتــاب، روزنامــه، مجلــه، صــور، علامــت و هــر نــوع نوشــته مخــالف نظــم عمــومي يــا شــؤون ملــي يــا عفــت عمــومي و يــا مــذهب رســمي كشــور بــه تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دـــ كالاهــاي داراي عبــارت يــا علامتــي مخــالف نظــم عمــومي يــا شــؤون ملــي يــا عفــت عمــومي و يــا مــذهب رســمي كشــور روي خــود آنهــا يــا روي لفــاف آنهــا و يا در اسناد مربوط به آنها

ذـــ اســكناسهــاي خــارجي از جريــان قــانوني خــارج شــده، اســكناس، تمبــر و برچسب (باندرول) تقلبي و بليط بخت آزمايي (لاتاري)

رــ كالاهـاي داراي نشـاني يـا نـام يـا علامـت يـا مشخصـات ديگـري بـر روي خـود كــالا يــا روي لفــاف آنهــا بــه منظــور فــراهم كــردن موجبــات اغفــال خريــدار و مصـرفكننده نسـبت بـه سـازنده يـا محـل سـاخت يـا خـواص يـا مشخصـات اصـلي آن كالا تبصــره ـ كــالايي كــه بــا نظــارت و تأييــد گمــرك موجبــات اغفــال در آنهــا محــو گردد، از شمول بند فوق مستثني است. زـ كالاهاي ممنوعالورود بهموجب قوانين خاص مبحث دوم ـ ممنوعيتها در ورود موقت و عبور داخلي

مــاده123ـــ در ورود موقــت و عبــور داخلــي، محــدوديتهاي ذيــل قابــل اعمــال است:

الــف ـ ورود موقــت و عبــور داخلــي كالاهــايي كــه بــه موجــب قــانون ممنــوع گرديده است، امكانپذير نيست.

ب ـ ورود موقــت و عبــور داخلــي كالاهــاي موضــوع بنــدهاي (پ) تــا (ج) مــاده (122 (اين قانون منوط به موافقت وزارتخانههاي مربوطه است.

پ ـ ورود موقـــت كالاهـــاي موضـــوع بنـــدهاي (چ) و (ح) مـــاده (122 (ايـــن قــانون ممنــوع اســت ولــيكن عبــور داخلــي ايــن كالاهــا منــوط بــه موافقــت وزارتخانههاي مربوطه است.

ت ـ ورود موقــت و عبــور داخلــي كالاهــاي مجــاز مشــروط، بــا موافقــت گمــرك ايران امكانپذير است.

مبحث سوم ـ ممنوعيتها در عبور خارجي

مــاده124ـــ فهرســت كالاهــاي ممنوعــه بــراي عبــور خــارجي و عمــل انتقــال (ترانشــيپمنت) توســط شــوراي امنيــت كشــور تهيــه مــيشــود و بــه تصــويب هيأت وزيران ميرسد.

مــاده125ـــ دولــت مــيتوانــد بــا صــدور تصــويبنامه، عبــور خــارجي، ورود موقــت، عمــل انتقــال يــا كــرانبــري (كابوتــاژ) هــر كــالايي را بــه اقتضــاء مصــالح اقتصــادي يا امنيت عمومي يا بهداشتي منع يا مقيد به شرايطي كند. مبحث چهارم ـ ممنوعيتها در صادرات ماده 126ـ كالاهاي زير قابليت صدور قطعي ندارد:

الــف ـ كالاهــاي ممنــوعالصــدور براســاس شــرع مقــدس اســلام و يــا بــهموجــب قانون

ب ـ اشــياء عتيقــه يــا ميــراث فرهنگــي بــه تشــخيص ســازمان ميــراث فرهنگــي، گردشگردي و صنايع دستي

پ ـ اقــلام دامــي يــا نبــاتي و گونــههــاي جــانوري بــراي حفــظ ذخــاير ژنتيــك يــا حفاظت محيط زيست طبق فهرست اعلامي ازسوي سازمانهاي مربوطه

ت ـ ساير كالاهاي ممنوع الصدور بهموجب قوانين خاص

مــاده127ـــ ورود و تــرخيص كالاهــا تحــت هــر يــك از رويــههــاي گمركــي كــه بنــا بــه ملاحظــات بهداشــتي، قرنطينــهاي، ايمنــي و زيســت محيطــي و نظــاير آن براســاس قــانون مســتلزم اعــلام نظــر ســازمانهــاي مربوطــه باشــد، موكــول بــه اخذ گواهي از اين سازمانها است. بخش دهم ـ كارگزار گمركي

مــاده 128ـــ كــارگزار گمركــي در گمــرك بــه شخصــي اطــلاق مــيشــود كــه تشــريفات گمركــي كــالاي متعلــق بــه اشــخاص ديگــر را بــه وكالــت از طــرف آنــان انجــام دهــد. حــدود اختيــارات وكيــل بايــد بــه تفكيــك در وكالتنامــه رســمي كــه توســط موكــل در فــرم نمونــه ارائــه شــده توســط گمــرك ايــران تنظــيم مــيشــود، مشخص گردد. كــارگزار گمركــي بايــد پروانــه مخصــوص از گمــرك ايــران تحصــيل نمايــد كــه ايــن پروانه براي ترخيص كالا از كليه گمركهاي كشور معتبر است. تبصــره ـ شــرايط و دســتورالعمل انتخــاب، نحــوه فعاليــت و ســاير امــور مــرتبط بــا اين ماده در حدود مقررات اين قانون در آييننامه اجرائي تعيين ميشود.

مــاده129ـــ در مــواردي كــه كــارگزار گمركــي يــا كارمنــد تــرخيص مربوطــه بــه هنگــام انجــام تشــريفات گمركــي بــه عمــد اظهارنامــهاي خــلاف واقــع كــه متضــمن زيــان مــالي دولــت باشــد تنظــيم نمايــد، تخلــف او بــه پيشــنهاد گمــرك ايــران در كميســيون رســيدگي بــه تخلفــات كــه مركــب از اشــخاص ذيــل اســت، رســيدگي ميشود:

الف ـ نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت

ب ـ نماينــده اتحاديــه كــارگزاران گمركــي بــا معرفــي اتــاق بازرگــاني و صــنايع و معــادن ايــران (در صــورت نبــود اتحاديــه، نماينــده اتــاق) و حســب مــورد نماينــده اتاق تعاون ايران در پروندههاي مربوط به بخش تعاون

پ ـ نماينده گمرك ايران (سرپرست كميسيون) ايــن كميســيون بــا دعــوت از كــارگزار گمركــي مربوطــه بــه موضــوع رســيدگي مــيكنــد و درصــورت اثبــات عمــدي بــودن تخلــف، پروانــه كــارگزار گمركــي يــا كـارت وي را متناسـب بـا ميـزان و تعـداد تخلـف، تعليـق يـا بـه طـور دائـم باطـل و مراتــب را بــه طــور كتبــي بــه وي و گمــركهــا اعــلام مــينمايــد. چنانچــه كــارگزار گمركــي يــا كارمنــد تــرخيص در ارتكــاب عمــل قاچــاق گمركــي دخالــت داشــته باشــد، عــلاوه بــر اجــراي مقــررات بــالا، مشــمول مجــازات مقــرر در قــوانين قاچــاق مـيشـود. اگـر عمـل خـلاف وي مسـتلزم مجـازاتهـاي ديگـر باشـد وفـق مقـررات مربوطه عمل ميگردد. كميسيون و دبيرخانه آن در گمرك ايران تشكيل ميشود.

تبصـــره1ــــ تعليـــق يـــا ابطـــال پروانـــه مـــانع انجـــام تشـــريفات گمركـــي اظهارنامههايي كه قبل از آن تسليم شده نيست.

تبصــره2ـــ هرگــاه كــارگزار گمركــي متخلــف، از اشــخاص حقــوقي باشــد مقــررات ايــن مــاده، هــم شــامل شــخص حقــوقي مزبــور و هــم شــامل كســاني كــه در آن شخصــيت حقــوقي حــق امضــاء دارنــد و اظهارنامــة خــلاف را امضــاء كــردهانــد و يــا در آن اقــدام خــلاف، مداخلــه داشــتهانــد مــيشــود و هرگــاه كــارگزار گمركــي مزبــور از اشــخاص حقيقــي باشــد در مــدت ممنوعيــت نمــيتوانــد بــه عنــوان شخصــي كــه داراي امضــاء در يــك شخصــيت حقــوقي كــارگزار گمركــي اســت در امور كارگزار گمركي گمرك فعاليت نمايد. 

مــاده130ـــ شــركتهاي حمــل و نقــل كــه بــهموجــب ســند حمــل و در اجــراي تعهــدات خــود وظــايف تــرخيص و تحويــل كــالا در مقصــد بــه صــاحب آن را نيــز برعهــده دارنــد بــراي انجــام تشــريفات تــرخيص بايــد داراي پروانــه كــارگزار گمركـي باشـند و در ايـن مـوارد سـند حمـل بـه منزلـه وكالتنامـه تلقـي مـيگـردد، مشــروط بــر اينكــه در اساســنامه شــركت بــه صــراحت امكــان ايــن فعاليــت منظور شده باشد.

تبصــره ـ انجــام تشــريفات گمركــي كــالاي عبــور داخلــي بــه صــورت حمــل يكســره، عبــور خــارجي و انتقــالي توســط شــركتهاي حمــل و نقــل مربوطــه نيــاز بــه كــارت كــارگزار گمركــي نــدارد. در اينگونــه مــوارد بارنامــه بــه منزلــه وكالتنامــه تلقي ميگردد.

مــاده131ـــ شــركتهاي حمــل ســريع (اكســپرس كريــر) كــه مســؤوليت حمــل و تحويــل كــالا را برعهــده دارنــد، مــيتواننــد فقــط بــا ارائــه بارنامــه و فــاكتور بــه گمــرك اظهــار و كــالا را بــا رعايــت ســاير مقــررات، تــرخيص و تحويــل صــاحبان آنها نمايند.

تبصــره ـ فهرســت و ميــزان كالاهــاي قابــل تــرخيص و نحــوه و ضــوابط فعاليــت و مســؤوليتهاي شــركتهاي مــذكور در حــدود مقــررات ايــن قــانون در آيــيننامــه اجرائي تعيين ميگردد.

مــاده132ـــ كــارگزار گمركــي، شــركتهاي حمــل و نقــل و كليــه اشــخاص حقيقــي و حقــوقي مســؤول اعمــال كاركنــان و نماينــدگان معرفيشــده خــود بــه گمــرك ميباشند.

بخش يازدهم ـ بازبيني و اقدامات بعد از ترخيص

فصل اول ـ كليات

مـاده133ــ گمـركهـا موظفنـد كليـه پتـههـا، اظهارنامـههـا و سـاير اسـناد گمركـي مربــوط بــه تــرخيص كــالا را پــس از امضــاء پتــه يــا پروانــه، حــداقل يكبــار از نظــر اجــراي صــحيح مقــررات و اينكــه وجــوه گمركــي متعلقــه بــه طــور صــحيح و كامــل طبــق مقــررات وصــول شــده اســت، قبــل از شــمول مــرور زمــان، مــورد بــازبيني قرار دهند.

مـاده134ــ گمـرك ايـران مـيتوانـد هـر تعـداد از اظهارنامـههـاي گمـركهـا را كـه ضروري تشخيص دهد در مهلت قانوني بازبيني مجدد نمايد. تبصــره ـ گمــركهــا موظفنــد براســاس درخواســت گمــرك ايــران قبــل از انقضــاء شــش مــاه مهلــت قــانوني، اظهارنامــههــا و اوراق مــورد نظــر را بــراي بــازبيني مجدد ارسال نمايند. مــاده

135ـــ هــر گــاه بعــد از تــرخيص كــالا از گمــرك معلــوم گــردد وجــوهي كــه وصــول آن برعهــده گمــرك اســت بيشــتر يــا كمتــر از آنچــه مقــرر بــوده دريافــت گرديــده يــا اساســاً دريافــت نشــده و يــا اشــتباهي دريافــت گرديــده اســت گمــرك و صـاحب كـالا مـيتواننـد ظـرف شـش مـاه از تـاريخ امضـاء پروانـه يـا پتـه گمركـي كــالاي مــورد بحــث، كســر دريــافتي و يــا اضــافه پرداختــي را از يكــديگر مطالبــه و دريافت كنند. رد اضافه پرداختيها از محل درآمد جاري به عمل ميآيد.

تبصــره1ـــ كســر دريــافتي كمتــر از يــك ميليــون (000.000.1(ريــال در مــورد هر اظهارنامه قابل مطالبه نيست.

تبصــره2ـــ چنانچــه طبــق قــوانين خــاص بــراي مطالبــه وجــوهي كــه وصــول آن برعهــده گمــرك اســـت مهلــت مــرور زمــان قــانوني ديگــري تعيـــين شــود مــورد، مـشمول مهلتهاي مربوطه ميگردد.

تبصـره3ــ چنانچـه پـس از تـرخيص كـالا ظـرف شـش مـاه از تـاريخ امضـاء پروانـه يــا پتــه گمركــي، حكــم معافيــت بــه گمــرك تســليم شــود بــا رعايــت مقــررات، مبلغ پرداختي مربوطه قابل استرداد است.

مــاده136ـــ طــرف گمــرك بــراي مطالبــه كســر دريــافتي و يــا اســترداد اضــافه پرداختـي، شخصـي اسـت كـه پروانـه يـا پتـه گمركـي بـه نـام او بـه عنـوان صـاحب كالا صادر شده است.

فصل دوم ـ كسر دريافتي

مــاده137ـــ گمــرك مكلــف اســت مابــه التفــاوت و يــا تمــام وجــوه كســر دريــافتي را طــي مطالبــهنامــه كتبــي بــه صــاحب كــالا و در صــورت عــدم دسترســي، بــه وكيــل يــا نماينــده صــاحب كــالا بــه نشــاني منــدرج در اظهارنامــه ابــلاغ و آن را از صــاحب كــالا مطالبــه و دريافــت نمايــد. ابــلاغ مطالبــهنامــه بــه وكيــل يــا نماينــده صــاحب كــالا ولــو اينكــه مــورد وكالــت يــا نماينــدگي محــدود بــه تــرخيص كــالا باشد قاطع مرور زمان ششماهه است.

تبصــره1ـــ روز امضــاء پروانــه يــا پتــه و روز ابــلاغ كســر دريــافتي جــزء مهلــت ششماهه محسوب نميشود.

تبصــره2ـــ مطالبــه نامــه بايــد مربــوط بــه يــك پروانــه يــا پتــه و مبلــغ و مســتند قانوني آن مشخص باشد.

مــاده 138ـــ اشخاصــي كــه كســر دريــافتي از آنهــا مطالبــه مــيشــود هرگــاه نسـبت بـه مبلـغ مـورد مطالبـه اعتـراض داشـته باشـند مـيتواننـد ظـرف سـي روز از تــاريخ ابــلاغ مطالبــهنامــه دلايــل اعتــراض خــود را بــه طــور كتبــي بــه گمــرك اعــلام دارنــد در اينصــورت گمــرك بــه اعتــراض نامــه رســيدگي ميكنــد و در مــواردي كــه اعتــراض موجــه شــناخته شــود از ادامــه مطالبــه خــودداري مــينمايــد وگرنــه دليــل رد اعتــراض را بــه مــؤدي ابــلاغ ميكننــد كــه در آن صــورت چنانچــه صــاحب كــالا بــه اعتــراض خــود بــاقي باشــد مــيتوانــد ظــرف ده روز از تــاريخ ابــلاغ بــدون توديــع ســپرده، درخواســت ارجــاع پرونــده بــه كميســيون رســيدگي بــه اختلافــات گمركــي را بنمايــد. ارجــاع پرونــده بعــد از مهلــت هــاي فــوق حــداكثر تــا شــش مــاه امكانپــذير اســت و مســتلزم تــأمين مبلــغ مــورد مطالبــه ميباشد.

مــاده 139ـــ در صــورت عــدم پرداخــت و عــدم اعتــراض در مهلــت هــاي تعيــين شــده در مــاده (144 (ايــن قــانون و ســاير مــواردي كــه براســاس ايــن قــانون مطالبه قطعي ميشود، عمليات اجرائي وصول مطالبات شروع ميگردد.

مـاده 140ــ از تـاريخ قطعـي بـودن مطالبـه عـلاوه بـر مابـهالتفـاوت، بهـازاء هـر مـاه نســبت بــه مــدت تــأخير معــادل نــيم درصــد(5/0 (%مبلــغ كســر دريــافتي جريمــه ديركرد احتساب و دريافت ميشود. فصل سوم ـ اضافه پرداختي

مــاده 141ـــ بــه درخواســتهاي رد اضــافه پرداختــي كــه بعــد از خــروج كــالا از گمــرك ادعــاء مــيشــود وقتــي ترتيــب اثــر داده مــيشــود كــه داراي شــرايط زيــر باشد:

الــف ـ هــر درخواســت رد اضــافه پرداختــي بايــد فقــط مربــوط بــه يــك پروانــه يــا پته گمركي باشد و مبلغ و علت تقاضاي استرداد در آن قيد شود.

ب ـ ارائــه اصــل پروانــه يــا پتــه گمركــي بــراي رد اضــافه پرداختــي الزامــي اســت، مگـر اينكـه ثابـت شـود كـه اصـل سـند از بـين رفتـه اسـت كـه در چنـين مـوردي بايــد تقاضــاكننده تعهــدي بســپارد كــه در صــورت كشــف خــلاف از عهــده مسؤوليت آن برآيد.

پ ـ مــلاك تشــخيص تــاريخ تســليم درخواســت رد اضــافه پرداخ تــي، تــاريخ ثبت آن در گمرك محل ترخيص و يا گمرك ايران است.

ت ـ روز صـــدور پروانـــه و روز ثبـــت تقاضـــاي رد اضـــافه پرداختـــي در گمـــرك جزء مهلت ششماهه مزبور محسوب نميشود.

مـاده142ــ مبلـغ اضـافه پرداختـي بايــد بـه صـاحب كـالا يـا وكيـل قـانوني او كـه حــق دريافــت وجــه را دارد از زمــان قطعيــت، ظــرف يــك مــاه مســترد شــود. در صــورت تــأخير پرداخــت، گمــرك از محــل جريمــه وصــولي مــاده (140 (بــه ازاء هــر مــاه نــيم درصــد (5/0 (%مبلــغ اضــافهپرداختي را بــه عنــوان جريمــه بــه صاحب كالا پرداخت مينمايد.

تبصــره ـ گمــرك موظــف اســت پــس از رد اضــافه پرداختــي، مراتــب را بــا ذكــر مبلــغ در مــتن اصــل پروانــه يــا پتــه گمركــي و اظهارنامــه درج نمايــد مگــر اينكــه ثابــت شــود اصــل ســند از بــين رفتــه كــه در چنــين مــوردي بايــد تقاضــاكننده بــا ارائــه تعهدنامــه رســمي در صــورت كشــف خــلاف، تمــام مســؤوليتهاي آن را برعهده گيرد.

فصل چهارم ـ حسابرسي بعد از ترخيص

مــاده143ـــ گمــرك ايــران مكلــف اســت بــه منظــور حصــول اطمينــان از رعايــت مقــررات گمركــي ظــرف ســه ســال از تــاريخ صــدور ســندي كــه بــهموجــب آن كــالا از گمــرك تــرخيص شــده، در صــورت كشــف اســناد خــلاف واقــع كــه مشــمول قاچــاق نشــود دربــاره تــرخيص كــالايي كــه متضــمن زيــان مــالي دولــت اســت و يــا امتيــازات غيرمــوجهي بــراي صــاحب كــالا ايجــاد نمــوده باشــد بــه تأييــد و تشــخيص گمــرك ايــران جريمــهاي از ســي درصــد (30 (%تــا ســه برابــر ارزش كــالاي موضــوع ســند مــذكور تعيــين و دريافــت نمايــد. دريافــت ايــن جريمــه مـانع از تعقيبـي كـه حســب مــورد طبــق مــواد مربـوط بــه قـانون مجـازات اســلامي به عمل ميآيد نيست.

تبصــره1ـــ در مــورد وجــوهي كــه مــن غيرحــق بــا تقلــب و تزويــر مســترد مــيگــردد عــلاوه بــر وصــول اصــل مبلــغ اســتردادي جريمــهاي معــادل صــد درصــد (100 (%آن نيز دريافت ميشود.

تبصــره2ـــ صــاحبان كــالا، شــركتهاي حمــل و نقــل و كــارگزاران گمركــي و ســاير اشـــخاص ذيـــربط مكلفنـــد حســـب مـــورد اســـناد و مـــدارك موجـــود مـــورد درخواست گمرك در ارتباط با موضوع مورد رسيدگي را ارائه نمايند.

بخش دوازدهم ـ مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي

مــاده144ـــ مرجــع رســيدگي بــه اختلافــات گمركــي در تشــخيص تعرفــه، ارزش كــالا، جريمــههــا بــه غيــر از مــوارد قاچــاق گمركــي، قــوه قهريــه (فــورس مــاژور) و مقــررات گمركــي، كميســيون رســيدگي بــه اختلافــات گمركــي اســت. ايــن كميسيون مركب از اشخاص ذيل است:

الف ـ چهار نفر عضو اصلي از كارمندان گمرك ايران

ب ـ دو نفر عضو اصلي از كارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت پ ـ يك نفر عضو اصلي از كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي

ت ـ يــك نفــر عضــو اصــلي بــه عنــوان نماينــده اتــاق بازرگــاني و صــنايع و معــادن ايران

ث ـ يك نفر عضو اصلي به عنوان نماينده اتاق تعاون

تبصــره1ـــ اعضــاء كميســيون، از ميــان افــراد مطلــع بــه امــور گمركــي توســط دستگاههاي مزبور انتخاب ميشوند.

تبصــره2ـــ اعضــاء كميســيون هــم طــراز مــديركل تلقــي مــيشــوند و بايــد حــداقل داراي پــانزده ســال ســابقه كــاري مــرتبط باشــند و توســط رئــيس گمــرك ايــران، وزراء مربوطه و رؤساء اتاقهاي مذكور انتخاب شوند.

تبصـره3ــ بـه همـراه هريـك از اعضـاء اصـلي يـك نفـر نيـز بـه عنـوان عضـو علـي البدل معرفي ميشود.

تبصـــره4ــــ رأي كمــــيسيون رســــيدگي بـــه اختــــلافات گمـركــــي لازم الاجــراء اســـت مگــر در مــواردي كــه مبلــغ مابــه التفــاوت بــين نظــر گمــرك و مــورد قبــول مــؤدي و يــا ارزش گمركــي كــالايي كــه اخــتلاف درخصــوص شــرايط ورود و صـــدور آن اســـت، بـــيش از پنجـــاه ميليـــون (000.000.50 (ريـــال باشـــد كــه در اينصــورت مــؤدي مــيتوانــد ظــرف بيســت روز از تــاريخ ابــلاغ رأي تقاضاي ارجاع امر به كميسيون تجديدنظر را بنمايد.

تبصــره5 ـ اختلافــات اشــخاص بــا گمــركهــا بــه درخواســت مــؤدي ابتــدا در واحــدهاي ســتادي گمــرك ايــران مــورد اظهــارنظر قــرار ميگيــرد و درصــورتي كــه مــؤدي بـه اعتــراض خـود بـاقي باشــد پرونـده از طـرف رئـيس كـل گمـرك ايــران و يــا شخصــي كــه بــه حكــم وي بــه طــور كتبــي تعيــين مــيگــردد بــه كميســيون رســيدگي بــه اختلافــات گمركــي احالــه مــيشــود. بــراي طــرح اخــتلاف در كمـــيسيون مــذكور صــاحب كــالا بايــد معــادل نــيمدرصــد (5/0 (%مبلــغ مــورد اختلاف را به عنوان حق رسيدگي به صورت سپرده پرداخت نمايد. درصــورتي كــه رأي صــادره بــه وســيله كميســيون رســيدگي بــه اختلافــات گمركــي در تأييــد نظريــه گمــرك باشــد مبلــغ مــذكور بــه درآمــد قطعــي منظــور مــيگــردد لكــن درصــورتي كــه رأي بــه نفــع صــاحب كــالا باشــد يــا اينكــه بــا درخواســت صــاحب كــالا اخــتلاف بــه كميســيون تجديــدنظر احالــه شــود و رأي كميسيون فوق به نفع صاحب كالا باشد، مبلغ سپرده مسترد ميگردد. اختلافات مربوط به قاچاق گمركي در مراجع صالحه رسيدگي ميشود.

تبصــره6 ـ كميســيون در مــورد اســتعلام تعرفــه و اظهــارنظر در مــورد طــرحهــا و گــزارشهــايي كــه از طــرف رئــيس كــل گمــرك ارجــاع مــيشــود نظــر مشــورتي ميدهــد. در مــواردي كــه در اجــراي مــاده (43 (اينقــانون تعيــين تعرفــه شــود براي گمرك لازم الاجراء است.

تبصــره7ـــ در مــواردي كــه در حــين رســيدگي بــه پرونــده هــا، كميســيون بــا مــواردي غيــر از موضــوع اخــتلاف مواجــه گــردد، مراتــب بــه رئــيس كــل گمــرك ايران منعكس ميشود. تبصــره8 ـ جلســات كميســيون رســيدگي بــه اختلافــات گمركــي حــداقل بــا حضــور شــش نفــر از اعضــاء رســميت مييابــد و مصــوبات آن بــا رأي اكثريــت كــل اعضاء (حداقل پنج نفر) معتبر است. تبصـــره9ــــ دلايـــل، توجيهـــات و مســـتندات رأي بايـــد در مـــتن آن تصـــريح گرديده و نظرات اقليت در آن ذكر گردد.

مــاده145ـــ از بــين اعضــاء اصــلي كميســيون رســيدگي بــه اختلافــات يــك نفــر رئــيس و يــك نفــر نايــب رئــيس در اولــين جلســه كميســيون بــا رأي مخفــي انتخاب و با حكم رئيس كل گمرك منصوب ميشوند.

مــاده 146ـــ كميســيون تجديــد نظــر اختلافــات گمركــي مركــب از اشــخاص ذيــل است:

الــف ـ يــك نفــر از كارمنــدان وزارت امــور اقتصــادي و دارايــي بــه انتخــاب وزيــر (رئيس)

ب ـ يــك نفــر از معــاونين گمــرك ايــران بــه انتخــاب رئــيس كــل گمــرك ايــران (نايب رئيس)

پ ـ يك نفر از كارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزير ت ـ يك نفر از قضات به انتخاب رئيس قوه قضائيه ث ـ يــك نفــر از اعضــاء هيــأت رئيســه اتــاق بازرگــاني و صــنايع و معــادن ايــران بــا معرفــي رئــيس اتــاق يــا يــك نفــر از اعضــاء هيــأت رئيســه اتــاق تعــاون بــه انتخاب رئيس اتاق در مورد پرونده تعاونيها

تبصــره1ـــ بــه همــراه هــر يــك از اعضــاء اصــلي يــك نفــر نيــز بــه عنــوان علــي البــدل معرفــي مــيشــود. اعضــاء كميســيون بايــد حــداقل داراي بيســت ســال سابقه كاري مرتبط باشند.

تبصــره2ـــ بــراي طــرح اخــتلاف در كميســيون تجديــدنظر صــاحب كــالا بايــد معــادل يـــكدرصــد (1 (%مبـــلغ مــورد اختـــلاف را بــه عنــوان حــق رســيدگي بــه صـــورت ســـپرده پرداخــت نمايــد. در صــورتي كــه رأي صــادره بــه وســيله كميســيون مــذكور در تأييــد نظريــه گمــرك باشــد مبلــغ مــذكور بــه درآمــد قطعــي منظــور مــيشــود لكــن درصــورتي كــه رأي كميســيون فــوق بــه نفــع صــاحب كــالا باشد مبلغ سپرده مسترد ميگردد.

تبصــره3ـــ كســاني كــه بــه عنــوان عضــو كميســيون رســيدگي بــه اختلافــات گمركـــي، در مـــورد پرونـــدهاي رأي داده باشـــند حـــق شـــركت در كميســـيون تجديدنظر و رأي دادن درباره همان پرونده را ندارند.

تبصــره4ـــ آراء صــادره بــه وســيله كميســيون تجديــدنظر قطعــي و لازم الاجــراء اســت و فقــط تــا مــدت ســي روز از تــاريخ ابــلاغ رأي از نظــر شــكلي قابــل شكايت در ديوان عدالت اداري ميباشد. مــاده147ـــ اعـــضاء كميســيونها بــه موجــب احكــام رســمي اداري بــراي مــدت دو ســال انتخــاب مــيشــوند و بــه جــز در صــورت بازنشســتگي، اســتعفاء، حجــر، محكوميــت اداري يــا كيفــري، انتقــال بــه ســازمانهاي ديگــر و غيبــت غيرموجــه بيش از سه جلسه متوالي، در مدت مذكور قابل تغيير نميباشند.

تبصــره ـ عضــويت در كميســيونها فقــط بــراي يــك دوره دوســاله ديگــر قابــل تمديد است.

مــاده148ـــ در مــواردي كــه تعــداد پرونــدههاي ارجــاعي بــه كميســيون ايجــاب نمايــد، رئــيس كــل گمــرك ايــران مــيتوانــد از وزيــران و مراجــع مــذكور در مـــواد(144 (و (146 (تقاضـــا نمايـــد كـــه اعضـــاء بيشـــتري را بـــراي تشـــكيل كميســيونهاي جديــد رســيدگي بــه اختلافــات گمركــي و تجديــدنظر بــراي مــدت معــين معرفــي نماينــد. در ايــن صــورت ســاير دســتگاهها نيــز مكلفنــد نسبـــت بــه معرفــي اعضــاء مــورد درخواســت بــا رعايــت شــرايط مقــرر در ايــن قــانون اقــدام نمايند.

مــاده149ـــ آراء كميســيونها در مــورد پرونــدههاي مشــابه قابــل تعمــيم نيســت ولــي واحــدهاي ســتادي گمــرك ايــران مــيتواننــد بــه آخــرين آراء قطعــي كميســيونها كــه آراء كميســيون رســيدگي بــه اختلافــات گمركــي و تجديــد نظــر منطبــق بــر هــم باشــد در مــوارد مشــابه و وحــدت موضــوع، مشــروط بــر آنكــه اينگونه آراء مورد پذيرش صاحب كالا نيز قرارگيرد استناد نمايند.

بخش سيزدهم ـ ساير مقررات

مــاده150ـــ هرگــاه ضــمن موافقتنامــه هــاي بازرگــاني دولــت بــا ســاير كشــورها بــراي كــالاي معينــي حقــوق ورودي بــه مأخــذي غيــر از آنچــه كــه در جــدول تعرفــه مقــرر اســت معــين شــود مــادامي كــه موافقتنامــه هــاي مزبــور بــه قــوت خـــود بـــاقي اســـت حقـــوق ورودي آن كـــالا مطـــابق مأخـــذ تعيـــين شـــده در موافقتنامـههـا و بـا رعايـت شـرايط مقـرر در آنهـا دريافـت مـيگـردد مــگر اينكـه در جــدول تعـــرفه، حقــوق ورودي كمتــري بــه آن تعلــق گيــرد يــا بخشــوده شود.

مــاده151ـــ ترجيحــات تعرفهــاي يــا تجــاري درخصــوص محصــولات بــا مبــدأ كشـور ذينفـع طـرف قـرارداد وقتـي اعمـال مـيشـود كـه كـالا بـه طـور مسـتقيم از آن كشور حمل شود. تبصره ـ منظور از حمل مستقيم عبارت است از: الف ـ محصولاتي كه بدون عبور از سرزمين كشور ديگر حمل شود. ب ـ محصــولاتي كــه از كشــورهاي ديگــر عبــور خــارجي شــود، مشــروط بــر اينكــه ايــن عبــور خــارجي بــه دلايلــي از قبيــل شــرايط جغرافيــايي يــا ســاير الزامــات حمــل و نقــل قابــل توجيــه باشــد و كــالا زيــر نظــر كشــورهاي عبــوري و بدون انجام هيچگونه عملياتي عبور نمايد. مــاده152ـــ در تمــام مــوارد مربــوط بــه ايــن قــانون اقامتگــاه صــاحب كــالا يــا نماينــده قــانوني او همــان اســت كــه در اظهارنامــه گمركــي يــا تقـــاضا نامــه قيـــد شــده اســت. درصــورتي كــه تغييــري در محــل اقامــت داده شــود بايــد فــوري محـل جديـد را بـا مشخصـات كامـل اطـلاع دهــد و تـا زمـاني كـه بـه ايـن ترتيـب اطــلاع نــداده انــد كليــه اخطاريــه هــا و دعوتنامــه هــا و احكــام كميســيونها و اجرائيــه هــاي مربوطــه بــه همــان محــل تعيــين شــده در اظهارنامــه يــا بــرگ تقاضـــا ابــلاغ مــيشــود. درصــورتي كــه آدرس ارائــه شــده غيرواقعــي باشــد و مــؤدي در آن محــل شــناخته نشــود گــزارش كتبــي مــأمور ابــلاغ در ذيــل ابلاغيــه به منزله ابلاغ قانوني تلقي ميگردد. تبصــره ـ ســاير تشــريفات ابــلاغ منــدرج در ايــن مــاده تــابع مقــررات ابــلاغ قانوني آيين دادرسي مدني است.

مــاده153ـــ صــدور المثنــي، رونوشــت يــا تصــوير گــواهي شــده از اســناد وصــول و تــرخيص بــه طــور مطلــق ممنــوع اســت لكــن صــاحب ســند مــيتوانــد از گمــرك درخواست كند، گواهينامه حاكي از مدلول سند به او تسليم شود.

مـاده154ــ مراجـع تحويـل گيرنـده دولتـي كـالا مـيتواننـد امـور تحويـل و تحـول كــالا از قبيــل بــاربري و انبــارداري و يــا امــاكن غيرگمركــي خــود را بــا رعايــت مقــررات ايــن قــانون بــراي ايجــاد انبارهــاي اختـــصاصي يــا ســرد خانههــاي عمــومي بــه بخــش غيردولتــي مطــابق فهرســت تأييــد صــلاحيتشــده از ســوي گمــرك ايــران واگــذار نماينــد. تحويــل گيرنــده مكلــف اســت براســاس وظــايف و مســؤوليتهاي مــذكور در ايــن قــانون عمــل نمايــد. محــول نمــودن وظــايف انبــارداري و واگــذاري امــاكني بــراي نگهــداري كــالاي گمــرك نشــده موكــول بــه هماهنگي قبلي با گمرك ايران است.

مــاده155ـــ در مـــواردي كــه دولــت جمهــوري اســلامي ايــران طبــق قــانون، عضــويت در كنوانـــسيونها و قراردادهــاي بــينالمللــي مربــوط بــه گمـــرك را پذيرفتــــه و لازمالاجـــراء شـــناخته اســـت، روشـــها و دســـتورالعملهاي اجرائـــي ايــن قراردادهــا از طــرف گمــرك ايــران تهيــه مــيشــود و بــه تصــويب هيــأت وزيران ميرسد.

مــاده156ـــ جريمــههــا و ســاير حــد نصــابهاي ريــالي تعيــين شــده در ايــن قــانون هــر ســه ســال يكبــار براســاس شــاخص قيمتهــا كــه توســط بانــك مركــزي جمهــوري اســلامي ايــران اعــلام مــيشــود بــه پيشــنهاد وزارت امــور اقتصــادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران تغيير مييابد.

مــاده157ــــ اشخاصـــي كـــه كـــالايي اعـــم از داخلـــي و خـــارجي را از آبهـــاي ســرزميني مــرزي گرفتــه و يــا بيــرون بياورنــد بايــد آن را بــه نزديكتــرين گمــرك تحويــل نماينــد و گمــرك مكلــف اســت فــوراً صــورتمجلس حــاكي از مشخصــات و خصوصيات كالا را تنظيم و به امضاء يابنده برساند. گمــرك مكلــف اســت پــس از ثبــت در دفتــر انبــار و صــدور قــبض انبــار بلافاصــله مراتــب را در يــك روزنامــه كثيرالانتشــار اعــلام و تصــريح نمايــد كــه اگــر كســي خــود را مالــك كــالاي مزبــور ميدانــد مــيتوانــد از تــاريخ انتشــار آگهــي تــا مــدت يــك ســال بــا ارائــه اســناد بــه گمــرك بــراي پرداخــت حقــوق ورودي كــالاي خــارجي و تــرخيص كــالا و پرداخــت هزينــههــاي بيــرون آوردن از آب و نظــاير آن مراجعه نمايد. در صــورتيكه تــا پـــايان مــدت مزبــور كســي بــه گمــرك مراجعــه ننمايــد كــالاي مزبــور بــه عنــوان مجهــول المالــك تلقــي مــيشــود و پــس از فــروش توســط نهــاد مــأذون از ســوي ولــي فقيــه هزينــه هــاي مربوطــه از محــل حاصــل فــروش قابــل پرداخت است. تبصــره1ـــ درمــورد شــناورهاي غــرق شــده يــا صــدمه ديــده و بقايــاي آنهــا كــه توســط ســازمان بنــادر و دريــانوردي، نقـــل و انتقـــال مييابــد بــا رعايــت مــاده (37 (قانون دريايي ايران مصوب 29/6/1343 اقدام ميشود. تبصــره2ـــ كالاهــاي ســريع الفســاد و كالاهــايي كــه نگهــداري آنهــا ايجــاد هزينــه اضــافي يــا خطــر نمايــد، طبــق مقــررات مربــوط، بــه فــروش مــيرســد و وجــوه حاصــل از فــروش آن تــا تعيــين تكليــف نهــائي بــه عنــوان ســپرده نگهــداري ميشود.

مــاده158ـــ بــه اســتثناء مــوارد مصــرحه در ايــن قــانون نحــوه ورود و صــدور كــالا، تحويـــل و تحـــول، نگهـــداري، محـــدوديتها و ممنوعيتهـــا در منـــاطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي، حسب مورد تابع قوانين مربوطه است.

مــاده159ـــ مبادلــه كــالا در تجــارت مــرزي از قبيــل مرزنشــيني، پيلــه وري، بازارچــه هــاي مــرزي بــا رعايــت قــوانين مربوطــه، از نظــر كنترلهــا و تشــريفات گمركي تابع مقررات اين قانون است.

مــاده160ـــ دو درصــد (2 (%از حقــوق ورودي در حســاب مخصوصــي نــزد خزانــه بــه نــام گمــرك جمهــوري اســلامي ايــران واريــز مــيشــود و معــادل آن از محــل اعتبــار اختصاصــي كــه در قوانيـــن بودجــه ســنواتي منظــور مــيگــردد در اختيــار ســازمان مزبــور قــرار ميگيــرد. گمــرك جمهــوري اســلامي ايــران هفتــاد درصــد (70 (%اعتبـــار موضـــوع ايـــن مـــاده را بـــراي تجهيـــز گمـــركهـــا و ابنيـــه و ســاختمانهاي گمــرك و خانــههــاي ســازماني بــا اولويــت گمــركهــاي مــرزي هزينــه مــينمايــد و عملكــرد ايــن مــاده را هــر شــش مــاه يكبــار بــه كميســيون اقتصــادي مجلس شوراي اسلامي گزارش مينمايد.

تبصــره1ـــ بودجــه گمــرك جمهــوري اســلامي ايــران اعــم از هزينــه اي، تملــك دارايــيهــاي ســرمايهاي و اعتبــارات موضــوع ايــن مــاده بــه صــورت متمركــز در رديف جداگانهاي در لوايح بودجه سنواتي منظور ميشود.

تبصــره2ـــ مصــرف ســي درصــد (30 (%اعتبــار موضــوع ايــن مــاده از شــمول قــانون محاســبات عمــومي و ســاير مقــررات عمــومي دولــت مســتثني اســت و تــابع «قــانون نحــوه هزينــه كــردن اعتبــاراتي كــه بــه موجــب قــانون از رعايــت قــانون محاســبات عمــومي و ســاير مقــررات عمــومي دولــت مســتثني هســتند .ميباشد»، 1364/11/6 مصوب تبصــره3ـــ هزينـــه كــرد اعتبــارات موضــوع ايــن مــاده در چـــهارچوب قوانـــين مربوطــه بــه موجــب دســتورالعملي اســت كــه توســط وزيــر امــور اقتصــادي و دارايي ابلاغ ميگردد.

مــاده161ـــ گمــرك موظــف اســت بيســت درصــد (20 (%از منــابع موضــوع مــاده (160 (ايــن قــانون را بــه منظــور تشــويق، ترغيــب، پــاداش و هزينــه هــاي رفــاهي و درمـــاني و كمـــك هزينـــه مســـكن كاركنـــان گمـــرك و كاركنـــان ســـاير دســـتگاههاي اجرائـــي كـــه در مكانهـــاي تحـــت مـــديريت و نظـــارت گمـــرك موضــوع مــاده (12 (ايــن قــانون خــدمت ارائــه مينماينــد، متناســب بــا نقــش آنهــا پرداخــت نمايــد. پرداخــت پــاداش بــراي كاركنــان مســتقر در گمــركهــاي مــرزي زمينــي و دريــايي، گمــرك فرودگاههــا و ســتادهاي گمــرك در مراكــز اســتانها بــه ترتيب با ضريب 3 ،2 و 5/1 است.

مــاده162ـــ گمــرك موظــف اســت ده درصــد (10 (%از منــابع موضــوع مــاده (160 (ايــن قــانون را بــه منظــور آمــوزش، پــژوهش و بــالابردن ســطح آگــاهي، مهــارت و معلومــات كاركنــان گمــرك و ســاير امــوري كــه موجــب افــزايش بهرهوري كاركنان گمرك و وصول حقوق دولت ميشود، هزينه نمايد.

مــاده163ـــ بــه منظــور پــيشآگــاهي، پيشــگيري ،آمــادگي مقابلــه و امدادرســاني در حــوادث و ســوانح، معــادل نــيم درصــد(5/0 (%از كــل حقــوق گمركــي و ســود بازرگــاني كــه بــه كالاهــاي وارده بــه كشــور تعلــق ميگيــرد، از واردكننــدگان اخــذ و بــه خزانــه داري كــل كشــور واريــز و معــادل آن در بودجــه ســالانه بــه حســاب جمعيــت هــلال احمــر منظــور مــيشــود تــا در راســتاي مأموريتهــاي قــانوني هزينه گردد.

مــاده164ـــ آيــين نامــة اجرائــي مــوارد تصــريح نشــده در ايــن قــانون ظــرف شــش مــاه پــس از تاريـــخ لازمالاجــراء شــدن توســط وزارت امــور اقتصــادي و دارايــي تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

مــاده 165ـــ از زمــان لازم الاجــراء شــدن ايــن قــانون، قــوانين و مقــررات ذيــل لغــو ميگردد:

الــف ـ قــانون امــور گمركــي مصــوب 30/3/1350 و اصــلاحات و الحاقــات بعــدي آن

ب ـ آيــيننامــه اجرائــي قــانون امــور گمركــي مصــوب 20/1/1351 و اصــلاحات و الحاقات بعدي آن

پ ـ لايحــه قــانوني راجــع بــه محمــولات سياســي و لــوازم شخصــي متعلــق بــه نمايندگان سياسي ايراني و خارجي مصوب 28/3/1359

ت ـ بنــــدهاي (1) ،(2 (و (3 (مــــاده (2 (و مــــواد (12) ،(14 (و (17 (قــــانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372

ث ـ مـــاده واحـــده قـــانون يكســـان ســـازي تشـــريفات ورود و خـــروج كـــالا و خدمات از كشور مصوب 17/12/1382

ج ـ مــاده (41 (قــانون ماليــات بــر ارزش افــزوده بــهاســتثناي تبصــرههــاي(1 (و 1387/2/17 مصوب آن) 3)

چ ـ ماده (4 (قانون گذرنامه مصوب 10/12/1351 قــانون فــوق مشــتمل بــر يكصــد و شصــت و پــنج مــاده در جلســه علنــي روز يكشــنبه مــورخ بيســت و دوم آبــانمــاه يكهــزار و سيصــد و نــود مجلــس شــوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 2/9/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني